Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadeníMechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva a ktorý zabezpečuje základné odborné, technické a technologické strojárske činnosti v oblasti poľnohospodárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií. Je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny T. Ovláda činnosť poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Pozná základné prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Opravuje, udržiava a stará sa o poľnohospodárske stroje a zariadenia a v prípade potreby zabezpečuje opravu v certifikovanom servise.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1720/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMechanizátor
SKOpravár
SKPracovník v dielni
SKServisný technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233001
ESCO
2279
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
7233001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov orientácie v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Stroje, zariadenia a náradia určené na pracovný postup.
Perspektíva: Aktuálna
3
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Prevodové ústrojenstvo, brzdová, palivová sústava atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
brusivá, náterové hmoty, spojovací materiál, tmely a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv a nastavovania motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy pre poľnohospodárske stroje a traktory
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prvky presného poľnohospodárstva v riadiacich systémoch vozidiel, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
technológie a strojné komponenty príslušných inteligentných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Detailná znalosť technológií a strojných komponentov príslušných inteligentných strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov pomocou virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov pomocou rozšírenej a virtuálnej reality - zameranie na poľnohospodárske stroje.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologických podmienok a parametrov na vykonávanie kontroly kvality pneumatík a obsluhu strojov a zariadení pri opravách a protektorovaní pneumatík
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a náhradných dielov na vykonávanie montáže, demontáže a opráv poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola a posudzovanie pneumatík, monitoring kilometrových výkonov a nákladov na prevádzku
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie porúch poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie technickej dokumentácie poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Evidencia spotreby materiálu, pohonných hmôt, mazív, olejov, náhradných dielov, evidencia o pracovných činnostiach a údržbe - STK, základná a generálna údržba.
Perspektíva: Aktuálna
3
vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke pracovného stroja, mechanizmov či zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie záznamov o vykonaných prácach do pracovného listu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavovanie súčastí poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich montáž
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž kolies a pneumatík, nafukovanie a vyvažovanie na rôznych typoch servisného zariadenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie geometrie podvozkových častí vozidiel s ohľadom na ich konštrukciu a princíp činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, opravy, diagnostika a nastavovanie systémov riadenia motora alebo palivových sústav zážihových a vznetových motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Obsluha zdvihákov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Napr. diagnostika, technické prehliadky, opravy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové opracovávanie materiálov na všetkých druhoch poľnohospodárskych strojov alebo mechanizovaných linkách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zdvihákov a ďalších manipulačných a pomocných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie virtuálnej/rozšírenej reality pri údržbe dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zameranie na poľnohospodárske stroje.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
3
riadenie a obsluha traktorov a ďalších pojazdných poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane opravy ich palivových, brzdových systémov, prevodového ústrojenstva a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzkovanie inteligentných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Praktická zručnosť pri implementovaní príslušnej technológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.