Traktorista (poľnohospodárstvo)

Traktorista (poľnohospodárstvo)Traktorista (poľnohospodárstvo) je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, širokým záberom schopností a rozsiahlymi pracovnými povinnosťami (v závislosti od podmienok konkrétneho podniku), schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva. Ovláda traktor a príslušnú techniku pripojenú k nemu, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia. Zvláda príslušné technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Pozná základné prírodovedné zákonitosti vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov v závislosti od konkrétnych podmienok výroby. Svoju prácu môže vykonávať vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia aj na samostatné podnikanie. Pracovať môže s poľnohospodárskou technikou slúžiacou na práce v poľnohospodárstve ako v rastlinnej tak aj živočíšnej výrobe. Vykonáva práce súvisiace s prípravou pôdy, sejbou plodín, ošetrovaní...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1718/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVodič traktora
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Do dĺžky praxe sa započítava aj odborná prax/výcvik absolvovaný počas štúdia. Nutné pravidelné preškolenie na BOZP, PO a prvú pomoc (min. 6 hodín/ročne).
ISCO-08
8341
SK ISCO-08
8341002
ESCO
2833
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
8341002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
3
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby pestovania a ošetrovania plodín, ich zber a pozberová úprava.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poľnohospodárska technika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zloženie traktora, jeho konštrukčné časti a prídavné zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy využitia, údržby, diagnostiky a opráv poľnohospodárskej techniky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby miešania a prepravy krmív, prevozu hospodárskych zvierat a vývozu vedľajších živočíšnych produktov a odpadov traktorom.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Postupy údržby traktora, vrátane prívesného a závesného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
pohonné hmoty, oleje a mazivá používané v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy traktora
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia technickej dokumentácie traktora
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie používané v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie technickej dokumentácie traktora
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Evidencia motorového vozidla, spotreby pohonných hmôt, mazív, olejov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o zariadenia IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
nastavovanie, ošetrovanie a údržba traktora, ako aj ťahaného zariadenia v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preprava hospodárskych zvierat, odstraňovanie vedľajších produktov živočíšnej výroby za pomoci traktora
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane rôznych závesných zariadení ako sú pluhy, sejačky, kosy, mulčovače, rozmetadlá hnojív, postrekovače či iné prívesné zariadenia (napr. veľkotonážne prívesy).
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
3
využívanie nástrojov umelej inteligencie v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
2
obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov a liniek
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie pôdy v rastlinnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť zariadení na prípravu pôdy. Orba, sejba, kultivácia pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
3
strojový zber poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane ošetrovania poľnohospodárskych plodín a pozberovej úpravy za pomoci traktora.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.