Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve

Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctvePomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve vykonáva pomocné práce pri úprave a údržbe sadovníckych a záhradníckych plôch. Zabezpečuje agrotechnickú prípravu pôdy, substrátov a ošetrenie osiva a sadby. Sadí kvety, dreviny, zakladá trávniky a pod. a stará sa o ne. Vedie základnú evidenciu o používaných procesoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1714/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPomocný záhradník
SKSadovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9214
SK ISCO-08
9214000
ESCO
2879
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
9214000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy biológie.
Perspektíva: Aktuálna
2
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
2
mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy ovocinárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pestovanie ovocných stromov a ovocia.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania kvetín a iných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Záhradníckych, izbových, balkónových.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ihličnatých, listnatých.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy zakladania trávnikov a zásady ich ošetrovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vysievanie, ukladanie trávnatých kobercov, prevzdušňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania ovocných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: A spôsoby ich rozmnožovania.
Perspektíva: Aktuálna
2
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mobilná zeleň - zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu. Spôsoby ošetrovania nádob.
Vertikálna zeleň - ťahavé druhy rastlín určené na ploty, strechy a pod. Spôsoby výsadby vegetácie na konštrukciách a starostlivosti o ne.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby realizácie a údržby zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby údržby parkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane športových plôch.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania, zberu, pozberovej úpravy a skladovania záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pestovanie kvetín, zeleniny a iných okrasných a úžitkových rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy rozmnožovania sadbového materiálu záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby rezu ovocných drevín na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technické procesy v záhradníctve a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
2
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné rytie, kyprenie a pletie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava pôdy a substrátov na pestovanie záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kultivačné práce
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby rezu ovocných drevín na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prerezávanie, vyväzovanie, úprava koreňov, vrúbľovanie a očkovanie ovocných a okrasných drevín, vrátane výstupu do korún stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zber, triedenie a egalizácia záhradníckych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava pôdy a substrátov na množenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výsadba okrasných rastlín, vrátane ošetrovania po výsadbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výsadba ovocných drevín, vrátane ošetrovania po výsadbe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín a okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o ovocné stromy a kríky na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o kvety a okrasné rastliny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zakladanie a udržiavanie zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zakladanie a ošetrovanie trávnikov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane trávnatých plôch.
Perspektíva: Aktuálna
2
zakladanie a údržba trávnatých plôch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ošetrovanie poľnohospodárskych a záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia základných ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
rez okrasných drevín na trvalom stanovisku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výsadba a ošetrovanie zeleniny počas vegetácie v poľných podmienkach a krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba záhrad, parkov a krajiny
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.