Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume

Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskumeRiadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume sa zaoberá riadením a koordinovaním geologicko-prieskumných resp. geologicko-výskumných prác. Zodpovedá za dodržiavanie právnych a technických predpisov, schvaľuje materiálne, ľudské a finančné zdroje potrebné na realizáciu zverených činností. Vykonáva koncepčné práce pri vypracovávaní smerníc, organizačných predpisov a STN v oblasti realizácie geologického prieskumu a výskumu. Koordinuje zamestnancov a činnosti riadeného organizačného útvaru, kontroluje plnenie úloh a nesie za ich plnenie zodpovednosť....
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1710/1
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ organizácie
SKRiaditeľ odboru
SKRiaditeľ závodu
SKGenerálny riaditeľ
RUSotrudnik uprаvlenija
ENDirector General
FRDirecteur Général
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: Preukaz odbornej spôsobilosti sa získava na Ministerstve životného prostredia.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa absolvovanie minimálne 5 ročnej praxe.
ISCO-08
1322
SK ISCO-08
1322002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,M72
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,M72
Príslušnosť k povolaniu
1322002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Znalosť cudzieho jazyka nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého riadiaceho pracovníka ale aj jemu podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum možno definovať ako značne zložitú, zámernú, vo svojej podstate analyticko-syntetickú, z praxe vychádzajúcu a k nej sa vracajúcu intelektuálnu poznávaciu činnosť, ktorej výrazným znakom je organizované systematické štúdium objektov reálnej skutočnosti presne vymedzenými metodologickými postupmi a prostriedkami. Metodickosť vedeckého výskumu je najpodstatnejšou črtou každej výskumnej a bádateľskej činnosti. Výraznými znakmi vedeckovýskumnej činnosti sú dôslednosť, exaktnosť, objektívnosť a systematickosť. Vedecké metódy výskumu a vývoja sú preto nepretržité procesy testovania, modifikácie a vývoja myšlienok a teórií v súlade s dostupnými dôkazmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Na zverejňovanie vedeckých informácií, výsledkov ako aj neformálnu komunikáciu, získavanie kontaktov, vylepšenie alebo udržanie prehľadu v spleti online zdrojov a účinnú prezentáciu svojich výsledkov sa využívajú sociálne siete, alebo ich publikuje vo vhodnom časopise alebo na vhodnej platforme. Sociálny dosah pôsobenia vedeckého výskumu vplýva na ovplyvňovanie procesov vedeckého bádania a povedomia o vede, ako aj jej popularizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Porada je formou kolektívnej komunikácie na pracovisku. Predstavuje cieľavedomé, zámerné zvolanie riadiacich zamestnancov organizácie na prerokovanie strategických, koncepčných a operatívnch úloh pri riadení organizácie a prerokovať rôzne druhy úloh, odporučiť ich prijatie alebo neprijatie, analyzovať a diagnostikovať problémy organizácie, hľadať vhodné riešenia, lepšie koordinovať prácu jednotlivých organizačných zložiek. Porada je základnou manažérskou technikou, ktorú manažér používa pri vedení ľudí; význam porady vzrastá rozvojom tímového riadenia a zložitosťou riešených problémov pri súčasnej požiadavke na rýchlosť rozhodovania. Postupy a metódy vedenia porád môžu byť rôzne, a to podľa spôsobu rozhodovania riadiaceho zamestnanca. Štýl riadenia porady môže byť participatívny alebo autoritatívny. Porada môže byť operatívna, výrobná, manažérska, riešiteľská, kontrolná, krízová.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Manažment všeobecne prináša účinný príspevok vo zvyšovaní účinnosti práce pri formulovaní a dosahovaní cieľov správy, racionalizácie jej funkcií, zvyšuje informačnú základňu a úroveň rozhodovania, vedenia organizácie a výkon kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti geológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa právne predpisy, zákony o geologických prácach (geologický zákon), o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon, o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a i.) vyhlášky, ktorými sa vykonávajú spomínané zákony a smernice Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva ako aj smernice európskej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí. Zahŕňa aj súbor geologických metód a prác, ktorými sa spresňujú poznatky o zložení a zákonitostiach vývoja geologickej stavby zemskej kôry vo vybraných územiach, tiež sa odhadujú prognózne zdroje nerastov a množstvá podzemných vôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierska geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma, zisťuje a overuje inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby a zisťuje podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby. Spracováva geologické podklady na účely územného plánovania a navrhuje pritom preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia. Zisťuje podmienky stability územia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia. Na zosuvných územiach sa skúmajú aj príčiny vzniku deformácií, posudzuje sa potreba ich stabilizácie, prípadne sanácie, navrhujú a realizujú sa okamžité protihavarijné opatrenia. Spracúvajú sa podklady na spracovanie projektovej dokumentácie výstavby s návrhmi na zakladanie stavieb, a na zosuvných územiach pri objektoch ohrozených zosuvom sa určia podmienky na zabezpečenie stability územia náchylného na zosúvanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
geologické práce v chránenom území
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Geologické práce prebiehajú aj v chránenom území so súhlasom orgánu ochrany prírody. Územnou ochranou prírody a krajiny sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa vyžaduje od druhého stupňa ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Skúma hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry, určuje množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizuje sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách. Skúma tiež hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia, zisťuje a overuje vhodné horninové štruktúry na zriaďovanie zariadení na využívanie geotermálnej energie a určuje množstvá geotermálnej energie. Skúma hydrogeologické pomery území perspektívnych na odber podzemnej vody.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika geologického výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického výskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie a zostavenie súboru geologických metód, geologických činností ako je projektovanie, archívna excerpcia, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickej dokumentácie ako aj vyhodnocovanie geologických údajov so záverečným spracovaním.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa metodiku geologického prieskumu, ktorá zahŕňa vykonávanie jeho jednotlivých etáp so zostavením súboru geologických metód, geologických činností, najmä projektovania, archívnej excerpcie, geologického mapovania, zostavovania geologických máp, sledovania a riadenia geologických prác, geologickej dokumentácie, vyhodnocovania geologických údajov a záverečného spracovania ako aj ďalších druhov prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
ontologické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie základov ontologického inžinierstva (znalostný manažment, štruktúrované dáta, strojové učenie, automatizácia procesov, big data, metadata, linked data). Vedomosti pri práci s BIM o automatizovanom spracovaní dát, generických návrhoch a nasadení umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Používanie softvérov, odborných aplikácií a štatistických metód pri výskume patria k digitálnym kompetenciám, ktoré zahŕňujú súbor teoretických vedomostí, praktických skúseností dôležitých pre používanie informačných a komunikačných technológií a digitálnych médií pri plnení pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vnútropodnikové normatívne právne akty vydávané zamestnávateľom sú prameňom pracovného práva SR. Právo zamestnávateľa vydávať tieto akty je založené na základe splnomocnenia zákonodarcu vymedzeného v Zákonníku práce a v ostatných právnych predpisoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania presadzujú rovnaké zaobchádzanie, nediskrimináciu hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaž návrhov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ložisková geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Skúma geologické pomery ložiska a jeho tektonickú stavbu, taktiež sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality. Skúma banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská. Rieši možnosť ukladania odvalov, výsypiek a odkalísk spolu s predpokladanými vplyvmi na životné prostredie. Zisťuje aj výskyt a akumulácia podzemných vôd, ktoré môžu ovplyvniť spôsob dobývania ložiska a zároveň skúma hydrogeologické pomery ložiska. Zisťuje a overuje geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch. Zisťuje a overuje geologické podmienky na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
7
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zaoberá sa získavaním geologických podkladov a ich komplexnou analýzou pre hodnotenie zdrojov nerastných surovín, výchovou odborníkov pre inžiniersku, geologickú a hydrogeologickú prax ako základu pre rie­šenie problematiky geofaktorov životného prostredia (staré banské záťaže, zriaďovanie úložísk odpadov, podzemných zásobníkov a pod.). Posudzuje genetické typy ložísk nerastných surovín, ich možné priemyslové využívanie, štruktúrno-tektonické postavenie ložiskových polí z pohľadu stabilitných pomerov horninového masívu pri realizácii banských diel, tunelových a iných špeciálnych podzemných stavieb. Hodnotenie domáceho a zahraničného potenciálu má aj podni­kateľský rozmer s dôrazom na ekonomiku, manažment a riadenie. Surovinová politika štátu si vyžaduje aj potrebu špeciálnych profesionálnych pracovníkov v oblasti banskej geológie a geolo­gického prieskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy geologického projektovania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Využíva metódy geologického projektovania v širokom rozsahu geologických prác, pričom musí rozpoznať rozdielnosť metodík v pri rôznych druhoch geologických činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyvy geologického prostredia na ostatné zložky životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri skúmaní životného prostredia sa zisťujú a overujú geologické, geochemické, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery s prihliadnutím na zistené geologické činitele a stupeň znečistenia geologického prostredia a navrhujú sa optimálne postupy na zmiernenie alebo zamedzenie ich negatívnych vplyvov na toto prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovný stres je jedným z hlavných zdravotných rizík moderného pracoviska. Neprimeraná psychická pracovná záťaž a stres na pracovisku prispieva k pracovným absenciám zapríčineným chorobou a tým aj k ekonomickým stratám. Zamestnávateľ má povinnosť v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci zabezpečiť posúdenie psychickej pracovnej záťaže a senzorickej záťaže zamestnancov, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž a senzorickú záťaž zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad BOZP a ochrany zdravia pri práci v teréne ako aj v laboratórnych priestoroch, resp. v kancelárii musia byť zásadnou črtou fungovania každého zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientuje sa v dokumentoch a v organizačnom poriadku, ktorý je štatutárnou smernicou a má normatívny charakter, čo znamená, že je záväzný pre všetky organizačné zložky a zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientuje sa v príslušných pracovno-právnych predpisoch pred uzatvorením pracovnej zmluvy, pri nástupe do zamestnania a počas trvania pracovného pomeru.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Presadzuje rovnaké zaobchádzanie, nediskrimináciu hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu zákazky. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaž návrhov. Orientuje sa v právnych predpisoch verejného obstarávania.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Informatívne sleduje prebiehajúce legislatívne zmeny v zákonoch, vyhláškach, smerniciach vydávaných SR alebo EU, ktoré by ovplyvňovali činnosť organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava a ovláda zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vrátane poskytovania prvej pomoci pri rôznych druhoch pracovných úrazov, rýchle a správne reagovanie v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcie politiky vývoja geológie a celoštátnych spôsobov a princípov ochrany a využiteľnosti prírodných zdrojov, v súlade s koncepciami ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zvyšuje svojim prístupom úroveň koncepcie politiky vývoja poznania geologickej stavby územia Slovenska pri sústavnom sledovaní a rozvíjaní metód geologického výskumu a prieskumu s dôrazom na inovatívne prístupy a to tak, aby slúžili meniacim sa potrebám hospodárskej a spoločenskej praxe. Zároveň podporuje trendy geologického výskumu a prieskumu nerastných surovín s dôrazom na kritické nerastné suroviny, hydrogeologický, inžinierskogeologický výskum a prieskum, zníženie znečistenia životného prostredia a zvýšenie efektívnosti informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Preberá zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov spolu s projektovými manažérmi ako aj vedúcimi ekonomických oddelení zodpovedajúcich za rozpočty.
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie zásad geologického prieskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rešpektuje zásady geologického prieskumu, ktorý zahŕňa súbor geologických metód, geologických činností, najmä projektovanie, archívnu excerpciu, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickú dokumentáciu, vyhodnocovanie geologických údajov, záverečné spracovanie, a ďalších druhov prác, najmä technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnosti geologického prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie zásad základného a regionálneho geologického výskumu alebo iba výskumu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rešpektuje zásady základného geologického výskumu, ktorý zahŕňa súbor tektonických, štruktúrnych, sedimentologických, paleontologických, petrologických, mineralogických, environmentálnych a ďalších geologických metód, terénnych a laboratórnych prác, ktorými sa skúma, hodnotí a zobrazuje geologický vývoj zemskej kôry a jej zákonitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedeckej práce, poznanie súvislostí výskum-vývoj-výroba-použitie
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Dosahuje zvýšenie pokračujúcej inovácie a produktivity pre potreby kvalifikovanej pracovnej sily v dnešnom čoraz viac globalizovanom svete. Prebieha to najmä na základe vzdelávania cez odbornú prípravu a výmenu poznatkov počas domácich a medzinárodných mítingov, konferencií, pracovných workshopov, ale aj vydávaním vedeckých článkov, publikácií a i..
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Určuje možnosť vzniku problémov a rizík s predikciou možných dopadov a dôsledkov pri riešení výskumnej resp. prieskumnej úlohy s následnou modifikáciou ďalšieho postupu pri sledovaní základných cieľov úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s medzinárodnými inštitúciami v odbore v rámci EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupracuje s európskymi organizáciami a inštitúciami združenými v rôznych odborných asociáciách a platformách s rovnakým odborným zameraním.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prezentuje výsledky výskumu a prieskumu formou vedeckého publikovania, v súčasnosti už s možnosťou využitia elektronických informačných zdrojov a nových mobilných technologií. Pred publikovaním formuluje dôležité ciele výsledkov výskumu s rôznymi možnosťami interpretácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborných geologických poznatkov a vedomostí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poskytuje odborné poznatky v konkrétnej geologickej oblasti, najmä pokiaľ ide o teoretické alebo vedecké témy, subjektom s rozhodovacou právomocou, inžinierom, technickým pracovníkom, výskumným pracovníkom, vedcom ale aj novinárom.
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikuje v cudzom jazyku čo nepochybne zvyšuje kvalifikáciu a cenu každého riadiaceho pracovníka ale aj jeho podriadených zamestnancov na trhu práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Používa a aplikuje nové vedecké poznatky získané z realizácie celého radu vedecko-výskumných projektov s aplikovaním najnovších metodík a použitím jasne definovaných cieľov s konkrétnymi a merateľnými výsledkami. S využitím získaných poznatkov motivuje zamestnancov k ďalším pracovným aktivitám. Vzdelávanie zamestnancov prebieha na rôznej úrovni, a to od ich zapojenia do zahraničných výskumných resp. prieskumných projektov alebo vzdelávacími programami v rámci organizácie. Vytvára podmienky zabezpečujúce dostatočnú motiváciu a stimuláciu svojich zamestnancov na základe rôznych zamestnaneckých výhod a benefitov, ktoré by motivovali zamestnancov k výkonu na svojom pracovnom mieste v organizácii.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zabezpečuje prípravu, výkon a ukončenie vrtných a likvidačných prác, podzemných opráv alebo intenzifikácií sond. Zabezpečuje vypracovanie technického projektu vrtu, opravy vrtu alebo intenzifikácie sondy a príslušných rozpočtov. Podieľa sa na príprave realizácie - riešenia vstupov a stretov záujmov, odlesnenia, trhacích prác malého rozsahu a pod.. Určuje rozsah prípravných a likvidačných prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác pri popise geologických pomerov územia, útvarov a paniev
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Koordinuje spolu s projektovými manažérmi práce pri dešifrovaní stavby jednotlivých geologických útvarov, kedy je nevyhnutný podrobný vedecký výskum prostredníctvom širokého spektra odborných metodík realizovaných vedeckými pracovníkmi odboru. Bez poznania zákonitostí vývoja geologických jednotiek v priestore a čase a podrobnej charakterizácie horninového prostredia nie je totiž možné zodpovedne sa vyjadriť k žiadnym otázkam súvisiacim s ekonomikou národného hospodárstva na akejkoľvek správnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia, motivácia podriadených zamestnancov, vrátane hodnotenia ich pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinuje a zároveň motivuje zamestnancov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderného a úspešného riadenia akejkoľvek organizácie. Za efektívnym motivovaním stoja kvalitné rozhodnutia v procese motivovania. Prostredníctvom kvalitného a správneho rozhodovania a koordinovania je možné dosiahnuť akékoľvek organizačné ciele. Rozhodovanie v motivovaní je však špecifické práve tým, že je potrebné rozhodovať sa o potenciáli zamestnancov. Ľudský potenciál predstavuje hodnototvornú silu organizácie a je jej najdôležitejším bohatstvom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedie pracovnú poradu, ktorá je jednou zo základných manažérskych techník, pričom slúži na získavanie a výmenu informácií. Jej výsledkom by mal byť konsenzus všetkých strán a dohoda, aký bude ďalší postup v riešení daného problému.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.