Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle

Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysleRiadiaci pracovník v ťažobnom priemysle riadi, organizuje a po technickej stránke zabezpečuje výrobné činnosti, realizované na pracoviskách ťažobných prevádzok v baniach, v povrchových lomoch, pieskovniach, štrkovniach, tehelniach pri ťažbe uskladňovaní ropy a zemného plynu. V súčinnosti s geologickou, hydrogeologickou, geotechnickou a geomonitorovacou službou rozhoduje o metódach ťažby a systéme dobývania zásob v dobývacom priestore ložiska. Rozhoduje o spôsoboch sprístupnenia zásob na ložisku nerastu, zriaďuje nové technologické pracoviská pre razenie chodieb, pre dobývanie, pre prípravu základkových a výplňových materiálov, pre výstavbu špeciálnych podzemných a povrchových objektov, ako sú napr.: čerpacie stanice, sklady výbušnín, podzemné zásobníky nerastov a materiálov a pod.. Spracováva kapacitné plány výroby, určuje technologické parametre dobývania, riadi výrobný proces dobývania ložiska a určuje stratégiu postupu ťažby. Organizačne riadi technologické procesy ťažby a hlavné sy...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1708/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKManažér ťažby
SKRiaditeľ ťažby v hlbinnej a povrchovej bani
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho pracovníka podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Poznámka: Vedúci pracovník určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, než je uvedená v odsekoch 3 a 4, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.
ISCO-08
1322
SK ISCO-08
1322001
ESCO
112
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09,M70
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09,M70
Príslušnosť k povolaniu
1322001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznať metódy, zásady a motivačné spôsoby vedenia pracovníkov v ťažobnom priemysle. Poznať zmenové rozdelenie pracovníkov na jednotlivých baníckych a technických funkciách. Vedieť zabezpečiť pracovníkov na technologické pracoviská banskej výroby a na pracoviská obslužnej činnosti, súvisiace s dopravným a odťažbovým systémom a so systémom vetrania. Dokáže manažérsky pôsobiť priamo na pracovníkov v zmysle zvyšovania kvality a produktivity práce s cieľom zabezpečiť plánované ciele produkcie ťažby.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznať zásady personálneho manažmentu a tieto aplikovať pri technologických činnostiach realizovaných v hlbinnej bani a povrchovom lome. Vedieť zharmonizovať odborné výkony pracovníkov viacerých technologických ťažobných prevádzok pre zaplánované ciele banskej výroby. Vedieť racionálne navrhnúť obsadenie pracovných pozícií a funkcií pre odborné vykonávanie prác. Vedieť racionálne rozdeliť technické a odborné práce podľa potreby zmenových, denných, mesačných a ročných plánov ťažobnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznať zásady a stratégiu odmeňovania v ťažobnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá hlbinnou alebo povrchovou ťažbou nerastov. Mať schopnosť vyberať vhodných pracovníkov pre konkrétne druhy prác, plánovať a určovať pracovníkov pri obsadzovaní jednotlivých technologických pracovísk a obslužných činností ťažby a hodnotiť výsledky odvedenej práce v prípade každého pracovníka. Vedieť odmeňovať pracovníkov ťažobnej výroby podľa preukázaní ich odborných zručností a schopností pri vykonávaní technických prác zabezpečujúcich plánované ciele banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedieť definovať potrebu pracovníkov pre odborné, technické a banícke funkcie, vykonávané v ťažobnom procese na jednotlivých technologických pracoviskách bane a lomu. Pri plánovaní pracovníkov na konkrétne funkcie vedieť postupovať v súlade s personálnym plánom ťažobnej spoločnosti. Pri obsadzovaní baníckych funkcií vedieť používať metódy a postupy plánovania pracovníkov. Vedieť zabezpečiť a udržať počty pracovníkov v podzemí alebo na povrchu, ktoré zodpovedajú plánovanej produkcii ťažobnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia stavov nebezpečenstva a ohrozenia na technologických pracoviskách bane a lomu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať ložiskové pomery a technologické podmienky dobývateľnosti ložiska. Vedieť kategorizovať základné geotektonické a geomechanické stavy a deformačné prejavy horninového masívu. Rozumieť zásadám navrhovania a projektovania jednotlivých technologických pracovísk v dobývacom priestore bane a lomu. Poznať zásady a princípy geomonitoringu, vedieť používať metódy hodnotenia stability pracovného priestoru z hľadiska tlakových a napäťových prejavov. Vedieť posúdiť pevnostný a geotechnický stav na rôznych technologických pracoviskách, hlavne z hľadiska pracovného rizika, ohrozenia závalom hornín a prievalom vôd, exogénnym požiarom a otrasom hornín. Poznať systémy a metódy geotechnického zabezpečenia stabilitne porušeného pracovného priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poznať zásady a jednotlivé druhy kalkulácií vynaložených nákladov, potrebných na vykonanie odborných banských prác. Vedieť základné metódy rozpočtovania odborných prác a obslužných činností pri ťažobnej výrobe v hlbinných baniach a lomoch. Mať prehľad o toku kapitálových finančných prostriedkov v ťažobnej spoločnosti a poznať ceny materiálov používaných pri ťažobnej činnosti. Vedieť prakticky pripraviť kalkuláciu nákladov pre plánované a operatívne nákupy banskej techniky a výstavbových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Poznať metódy tvorby dlhodobých a ročných finančných plánov pre zabezpečenie ťažobnej produkcie. Potrebuje vedieť reálne časové horizonty plánovania finančných prostriedkov a špecifikovať, zadefinovať a identifikovať potreby nákupu napr. moderných diaľkovo ovládaných a automaticky riadených mechanizmov s elektrickým batériovým pohonom. Poznať toky a správanie sa finančného kapitálu v ťažobnej prevádzke z hľadiska potreby plánovania finančných prostriedkov pre výstavbové a rekonštrukčné práce, pre technologické výrobné zariadenia a pod..
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Poznať všetky používané prostriedky trhacej techniky, ako sú priemyselné výbušniny, detonátory, odpaľovacie technické zariadenia, nabíjacie zariadenia a seizmické prístroje. Ovládať bezpečnostné prevádzkové predpisy, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s výbušninami, ktoré platia pre bezpečný výkon trhacích prác na technologických pracoviskách razenia a dobývania. Vedieť príslušné paragrafy a ustanovenia Zákona č. 58/2014 Z. z. - Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Vedieť klasifikovať škodlivé toxické a karcinogénne látky vo výbušninách a poznať ich pôsobenie na organizmus z pohľadu vzniku choroby z povolania.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať aktívne a neaktívne technologické pracoviská v celom dobývacom priestore bane. Vedieť dobývacie metódy a systémy dobývania používané v ťažobných blokoch a uhoľných poruboch, poznať princípy vetrania týchto objektov a zásady postupu dobývania. Poznať ťažobné, dopravné a raziace mechanizmy, pomocné technické zariadenia a priestorové, technické a prevádzkové parametre dobývacích metód. Poznať kvalitu a ťažené objemy nerastu resp. suroviny. Vedieť technologické procesy vŕtania a rozpojovania trhacími prácami. Poznať typové technologické postupy dobývania a razenia, vedieť postupy pri vrtno-trhacích prácach a pri ťažbe v uzavretom systéme dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať rozsah činných a nečinných technologických pracovísk v povrchovom lome, ich základné priestorové, technické a prevádzkové parametre. Poznať kvalitu a ťažené objemy suroviny. Vedieť technické charakteristiky používaných spôsobov dobývania v povrchových lomoch a poznať metódy ťažby používaných na lomovej stene, vrátane použitých mechanizmov a technických zariadení. Poznať typové technologické postupy a postup ťažobných prác na technologických pracoviskách lomu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby dopravy pracovníkov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť spôsob obsadzovania technologických pracovísk profesijnými pracovníkmi v baniach a povrchových lomoch. Poznať kolesové, koľajové, lanové a pásové dopravné zariadenia, určené na dopravu ľudí z povrchu na činné banské a povrchové pracoviská, ako sú uhoľné poruby, ťažobné bloky, dobývky, lomové steny a etáže. Poznať profesijnú štruktúru pracovníkov a spôsoby organizácie a zabezpečenia ich dopravy na činné pracoviská bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie dopravy uhlia a iných vyťažených nerastov pásovými dopravníkmi
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať systémy automatizovanej pásovej dopravy v rudných, nerudných a uhoľných baniach a povrchových veľkolomoch. Poznať technológie, systémy a metódy kontinuálnej ťažby uhlia, nesúdržných nerastov a sypkých surovín a granulovaných materiálov rôzneho použitia. Vedieť posúdiť technické a výkonové parametre pásových dopravníkov pri doprave uhlia, rúbaniny, surovín a materiálov. Vedieť trasy mechanizovaných a procesne riadených automatizovaných pásových dopravníkov, vedúcich z technologických pracovísk - uhoľných porubov a lomových stien, k zásobníkom umiestneným v podzemí a na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické, geometrické, stabilitné a bezpečnostné parametre pracovného priestoru na činných pracoviskách v bani a povrchovom lome. Poznať hodnoty sledovaných parametrov vetrania, odvodňovania a tlakovo-napäťového zaťaženia pilierového systému na činných pracoviskách. Poznať zloženie vzduchu, klimatické pomery, hlukové zaťaženie a znečistenie pracovného prostredia mechanickými časticami na pracoviskách, obsadzovaných profesijnými pracovníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technologické procesy ťažobnej výroby v baniach, kameňolomoch a povrchových prevádzkach ťažby surovín. Poznať procesy primárneho a sekundárneho rozpojovania nerastov a surovín, procesy drvenia, mletia a úpravy vyťažených nerastov. Poznať procesy výroby a spracovania rúbaniny, poznať procesy a systémy výroby kameniva. Poznať kvalitatívne, objemové, technologické a kapacitné parametre banskej a ťažobnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické, kapacitné a výkonové parametre banských prepravných, odťažbových a dopravných mechanizmov používaných pri ťažbe a razení. Poznať technické a výkonové parametre vŕtacích súprav a raziacich mechanizmov určených na razenie a dobývanie v baniach a povrchových lomoch. Poznať technické a výkonové parametre drvičov a mlynov používaných v baniach a lomoch. Poznať ťažobné stroje na dopravu nerastov z bane na povrch a dopravu materiálov do podzemia. Vedieť technické zariadenia používané pri banskom systéme vetrania a odvodňovania. Poznať zásady používania automatizovaných, diaľkovo ovládaných, autonómnych a robotických banských mechanizmov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať stabilitné pomery, geomechanický stav a deformačné prejavy horninového masívu pri dobývaní ložiska a na technologických banských pracoviskách. Poznať bansko-geologické, hydrogeologické a geotektonické podmienky dobývania. Vedieť klasifikovať prevádzkovú stabilitu otvorených priestorov a geomechanické prejavy pri ťažbe v ťažobných blokoch, uhoľných poruboch a pri dobývaní ložiska. Poznať príčiny vzniku závalov hornín, prievalov vôd a horninových otrasov v dobývacom priestore ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať sústavu banských diel, technologických priestorov a prevádzkových objektov v dobývacom priestore bane. Vedieť navrhovať a plánovať banské diela, priestory a objekty. Poznať metódy automatizovaného plánovania a projektovania pomocou grafických programov počítačového softvéru. Poznať konštrukčné materiály pri výstavbe geotechnických stavieb a objektov v podzemí. Poznať moderné spôsoby zabezpečenia technologických priestorov a objektov. Vedieť klasifikovať konštrukčné výstavbové a technologické materiály ťažobnej prevádzky potrebné pri technologickom procese vystužovania a zakladania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať bansko-technickú dokumentáciu používanú pri geologickom prieskume, pri ťažbe nerastov, pri dobývacích metódach, pri budovaní povrchových objektov a pri razení profilovaných banských diel a priestorov. Poznať metódy vyhotovenia mapovej dokumentácie a vedieť vyhodnocovať súbory banských a geologických máp. Poznať technickú dokumentáciu používanú v technických projektoch, technologických a pracovných postupoch razenia a dobývania. Poznať princípy digitálneho zhromažďovania dátových údajov a poznať grafické programy počítačového softvéru, používaného pri konštrukcii technickej dokumentácie a geologických máp.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
spôsoby ochrany a využívania ložísk nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať a vedieť prakticky používať inštitúty chráneného ložiskové územia (CHLÚ) a prieskumného územia (PÚ), ktoré sú nástrojom ochrany nerastov a surovín na výhradnom ložisku pred znemožnením ťažby. Poznať príslušné ustanovenia Zákon č. 44/1988 z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva , nazývaný tiež "Banský zákon“. Poznať význam chránených ložiskových území pre územné plánovanie za účelom vykonávania ťažobných prác v rámci činnosti vykonávanej banským spôsobom.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať ekonomické princípy a zásady ťažobného a výrobného podnikania na ložisku. Poznať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele ložiska nerastu. Vedieť metódy ekonomického oceňovania ložísk. Vedieť použiť metódy investičného projektovania v ťažobnom priemysle. Poznať metódy navrhovania, projektovania, plánovania a ekonomického hodnotenia banskej výroby. Vedieť pripraviť variantné návrhy plánov ťažby s použitím počítačového softvéru. Vedieť organizovať banskú výrobu v technologických ťažobných prevádzkach v zmysle zákonných predpisov. Vedieť využívať riadiace a kontrolné systémy ťažobnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
postupy organizácie a riadenia banskej výroby v štruktúre ťažobnej organizácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať organizačnú a riadiacu štruktúru a základné funkcie organizačných jednotiek (útvarov) ťažobnej spoločnosti. Vedieť metódy kapacitného plánovania a riadenia výroby pri ťažbe nerastov a pri získavaní surovín. Pri ťažobnom podnikaní ovládať marketingové a manažérske postupy, podnikateľskú stratégiu a metódy monitorovania a riadenia výrobného procesu v ťažobnej prevádzke. Vedieť využívať aplikovaný banský softvér pre plánovanie a riadenie výroby v ťažobnej prevádzke, používať dátové a informačné systémy. Poznať metódy automatizovaného systému riadenia technologických procesov. Mať prehľad o počte a profesijnom zložení pracovníkov v prevádzke a na činných pracoviskách. Vedieť skladbu a výkonové kapacity nasadených ťažobných, nakladacích a dopravných mechanizmov. Poznať účel používania technických zariadení na technologických pracoviskách ťažobných prevádzok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
postupy požiarnej ochrany v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady protipožiarnej ochrany a vedieť postupy likvidácie požiaru priamymi a nepriamymi metódami. Poznať postupy hasenia požiarov, zásady priestorového uzatvárania oblastí horenia a technické podmienky vetracieho systému, vrátane únikových ciest. Vedieť ustanovenia príslušného bezpečnostného predpisu a služobného poriadku, inštrukcie, smernice, prevádzkový poriadok a pravidlá používania hasiacich a inertizačných prostriedkov pri likvidácii požiarov. Podieľať sa na zabezpečení sledovania výbušnosti a zloženia ovzdušia, parametrov vetrania a koncentrácie škodlivých látok v priamom okolí horenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy razenia a výstavby geotechnických objektov bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať systémy a metódy mechanizovaného razenia chodieb pomocou tunelovacích vŕtacích strojov a razenia chodieb s použitím výbuchovej energie trhavín. Poznať raziace stroje, vŕtacie súpravy a prostriedky trhacej techniky. Poznať typové technologické postupy pre razenie chodieb a pre vytvorenie priestorových podzemných objektov. Vedieť navrhovať, organizovať a riadiť technologické procesy, súvisiace s razením a výstavbovými aktivitami na pracovisku razenia. Vedieť využívať počítačové softvérové programy a rozumieť procesne automatizácii banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
postupy riadenia a koordinácie činností pri ťažbe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť organizovať, koordinovať a riadiť výrobné a nevýrobné činnosti vykonávané pri ťažbe nerastov v rôznych technologických ťažobných prevádzkach, vrátane prevádzok ťažby ropy a zemného plynu. Používať moderné a efektívne manažérske metódy vedenia a riadenia ľudí, uplatňovať vhodné nástroje a prostriedky riadenia činností pri ťažbe nerastov. Ovládať metódy a techniky plánovania a organizovania ťažobného procesu, metódy výberu a vedenia kvalifikovaných pracovníkov, ako aj metódy a techniky kontroly vykonávaných činností. Vedieť využívať počítačový plánovací program a rozumieť procesnej automatizácia banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
postupy zabezpečenia chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť posúdiť vplyv a dopady technologických procesov a banských systémov, vykonávaných pri ťažobnej činnosti v dobývacom priestore ložiska, na infraštruktúru technických stavebných objektov v podzemí a na povrchu. Poznať bezpečnostné, technické a režimové opatrenia a metódy ochrany a zabezpečenia chránených objektov bane a lomu. Vytvárať podmienky pre zavádzanie modernej elektronickej zabezpečovacej a digitalizovanej požiarnej signalizácie. Poznať kvalitné monitorovacie, automatizované a robotické systémy pre technické zabezpečenie vybraných objektov v podzemí a na povrchu. Vedieť rozpoznať a určiť zdroj rizika a ohrozenia chráneného objektu v areáli bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení a pracovné podmienky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať výrobné a technologické procesy, prevádzkové pomery, pracovné podmienky, ťažobné a dopravné mechanizmy a technické zariadenia. Poznať technické projekty - Plán otvárky, prípravy a dobývania (POPD), Plán využívania ložiska (PVL) a Plán likvidácie a zabezpečenia bane (PLaZB). Poznať zásady pre zaistenie bezpečného výkonu odborných prác pri vykonávaní ťažobných a pomocných činností. Poznať zásady bezpečnosti prevádzkovaných mechanizmov a zariadení, nasadených v jednotlivých banských systémoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať základné ustanovenia a príslušné paragrafy bezpečnostných predpisov, prevádzkových predpisov a dopravného poriadku ťažobnej prevádzky. Poznať základné predpisy BOZP a PO, zásady havarijného plánu a postup pri likvidácii havárií. Poznať pracovné a technologické postupy na jednotlivých pracoviskách, poznať technologické procesy, zásady postupu dobývania na ložisku a v najmenších riaditeľných a projektovateľných jednotkách dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje rozpočty technických a odborných prác, ktoré sú vykonávané na rôznych technologických pracoviskách bane a lomu, včítane výstavbových a prevádzkových etáp. Pre navrhované nákupy ťažobných a dopravných mechanizmov a ostatných technických prostriedkov, potrebných pre bezpečný výkon technologických procesov a realizáciu aktivít vyhotovuje variantné finančné analýzy. Používa pritom príslušné počítačové programy a aplikuje softvérové riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vyžaduje od podriadených pracovníkov pracovnú disciplínu pri bezpečnom výkone odborných prác v zásadách bezpečných technologických a pracovných postupov. Na všetkých činných pracoviskách vyžaduje a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných, prevádzkových a dopravných predpisov v celej ťažobnej prevádzke bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú a technickú stratégiu ťažobnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje podklady pre návrhy investičných zámerov, týkajúce sa výstavby banských alebo iných technických objektov, priamo súvisiacich s hlbinnou alebo povrchovou ťažbou nerastov. Pre realizáciu investícií v oblasti ťažobnej výroby, posudzuje účelnosť konkrétneho investičného zámeru a potrebu technologických výrobných kapacít. Navrhuje počet pracovníkov, dodávky energií a požiadavky na dopravný, vetrací a odvodňovací systém. Navrhuje prípravnú technickú dokumentáciu a vyhotovuje orientačný prepočet celkových nákladov, ktoré si predkladaný investičný zámer vyžiada. Posudzuje ekonomickú efektívnosť a návratnosť investície z hľadiska požiadaviek technologickej prevádzky a výslednej produkcie. pri spracovaní podkladov používa moderné počítačové programy a aplikovaný investičný softvér.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie časových plánov razenia a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje priestorový a časový plán postupu razenia banských diel a vytvárania podzemných priestorov na ložisku. Navrhuje priestorové a časové plány postupu dobývania v dobývacom priestore ložiska. Vytvára a pripravuje časové harmonogramy a plánovacie diagramy technických prác a činností mechanizmov pri razení a ťažbe v poruboch a ťažobných blokoch. Pre plánovanie ťažobných a raziacich aktivít, procesov a systémov dobývania používa špeciálny plánovací softvér a počítačové grafické programy. Navrhuje a ekonomicky vyhodnocuje výsledných návrhy variantných plánov razenia, ťažby a dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyžaduje od pracovníkov technologického úseku ťažby, na činných pracoviskách bane a lomu, predpísanú odbornú spôsobilosť, odbornú kvalifikáciu a znalosť legislatívy vzťahujúcej sa na ťažobný priemysel. Požadovanú odbornú spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady, potrebné pre vykonávanie technických úloh a odborných činností, kontroluje podľa príslušných platných vyhlášok. Okrem odbornej spôsobilosti kontroluje manažér ťažby dodržiavanie technologickej disciplíny v zmysle bezpečnostných, prevádzkových a osobitných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie kvality vykonaných prác pri razení a ťažbe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pravidelne dohliada na bansko technický stav činných technologických pracovísk. Kontroluje technický stav a prevádzkovú funkčnosť jednotlivých banských systémov na čelbách razených chodieb, v uhoľných poruboch, na dobývkach ťažobných blokov a na ťažených úsekoch lomových stien. Vykonáva kontrolu technologických procesov cyklického razenia a monitoruje kvalitu prác a technické parametre pri vŕtaní, rozpojovaní, vystužovaní a zabezpečení stability pracovného priestoru. Kontroluje kvalitatívne a objemové parametre nakladania a dopravy rozpojených materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
7
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani/lome
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pravidelne vyhodnocuje ložiskové pomery a bansko -technický stav technologickej prevádzky bane a lomu. Priebežne hodnotí vývoj bansko-geologickej, hydrogeologickej, geomechanickej a geotektonickej situácie v celom dobývacom priestore, ako aj na jednotlivých banských pracoviskách hlbinného a povrchového ložiska. V prípade negatívnych zmien na úrovni realizovaných technologických procesov a systémov dobývania, operatívne prijíma rozhodnutia a navrhuje príslušné technické a personálne opatrenia. Pri rozhodovacích procesoch používa moderné digitalizované komunikačné technické prostriedky, softvérové programy a metódy automatizovaného riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Posudzuje technologický prevádzkový stav výrobného procesu dobývania v hlbinnej bani, povrchovom lome a v ostatných povrchových ťažobných prevádzkach. Vyhodnocuje prírodné, technické a prevádzkové príčiny vzniku negatívnych stavov na ložisku a činných pracoviskách, ktoré si vynucujú realizáciu technologických, procesných a systémových zmien banskej výroby. Navrhuje opatrenia a postupy, ktoré koordinuje v súčinnosti s bansko-geologickou a hydrogeologickou službou, technológmi výroby a technickými pracovníkmi jednotlivých úsekov ťažby.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov na odmeňovanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Navrhuje odmeňovanie pracovníkov zaradených na technologickom úseku ťažby podľa platných zásad a na základe prijatej koncepcie hodnotenia. V návrhoch na odmeňovanie zohľadňuje pracovnú disciplínu, dodržiavanie bezpečnostných a prevádzkových predpisov, hodnotí výsledky pracovníka v oblasti produktivity práce a zodpovednosť pri plnení zadaných úloh. Návrhy odmien spracováva na základe zaradenia pracovníkov do profesných tried a platových tabuliek, platných v príslušnej ťažobnej spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Navrhuje obsadenie činných pracovísk hlbinnej bane a povrchového lomu pracovníkmi, podľa technologických požiadaviek a funkcií predpísaných pre ťažobnú prevádzku. Pri jednotlivých funkciách pracovníkov ťažby používa motivačné metódy zvyšovania kvality práce a pracovných výkonov a hodnotí pracovníkov na základe plnenia zadaných úloh, dosahovania predpísanej produktivity práce a disciplinovaného dodržiavania bezpečnostných a prevádzkových predpisov. Spracováva plán potrebného počtu kvalifikovaných pracovníkov pre ťažobný priemysel v prevádzkach baní a lomov. Zabezpečuje pracovníkov podľa príslušnej, ťažobnou spoločnosťou stanovenej, kvalifikačnej a profesijnej štruktúry. Hodnotí a navrhuje odmeňovanie pracovníkov podľa výkonov na jednotlivých pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie dobývania v uhoľnom porube a ťažobných úsekoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Organizuje a riadi cyklický resp. kontinuálny technologický proces dobývania uhlia v uhoľných poruboch a na lomových uhoľných stenách. Navrhuje technické činnosti vykonávané v uhoľných poruboch, spojené s mechanizovaným dobývaním metódou stenovania na zával. Koordinuje postup ťažby pri dobývaní vo viacerých uhoľných poruboch a rôznych ťažobných úsekoch. Navrhuje dobývacie komplexy pre dobývanie v uhoľných poruboch, určuje geometrické a technologické parametre dobývania. Navrhuje profesijnú skladbu pracovníkov pre prevádzkované uhoľné poruby a pracoviská obslužných činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Priebežne vyhodnocuje technologický stav a časový priebeh vykonávania hlavných a pomocných činností v ťažobnej prevádzke. V prípade vzniku nepriaznivých okolností pri vykonávaní procesov ťažby a pri mimoriadnych udalostiach a havarijných stavoch, operatívne rozhoduje o spôsobe a ďalšom postupe banskej výroby. V prípade prevádzkových problémov vydáva záväzné nariadenia a pokyny, týkajúce sa banskej výroby na dotknutých pracovísk, vykonáva potrebné zmeny v technologickom postupe a operatívne obsadzuje činné pracoviská pracovníkmi ťažby a obsluhy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
7
riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Riadi a koordinuje ťažobné a obslužné aktivity na prevádzkovaných činných pracoviskách bane a lomu. V súčinnosti s jednotlivými ťažobnými úsekmi zabezpečuje potrebné technické práce, súvisiace s produkciou ťažby podľa požiadaviek stanovených plánom. Monitoruje časový postup vykonávaných prác v dobývacom priestore a vymedzenom technologickom úseku. Vykonáva dozorné činnosti vo vzťahu k práci pracovníkov, revírnikov a majstrov, vrátane strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov na pracoviskách razenia a dobývania. Navrhuje technický a časový postup technologickej likvidácie vyťažených priestorov pri dobývaní v ťažobných blokoch a uhoľných poruboch. Navrhuje a koordinuje postup odborných prác a technických činností v etape likvidácie a zabezpečenia bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia dodávok a zabezpečovanie energetického vybavenia pracovísk v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rozhoduje o spôsobe zabezpečenia a časovom pláne dodávok techniky, materiálov, vybavenia a výstroje pre činné technologické pracoviská. Technicky a organizačne zabezpečuje a kontroluje materiálové a energetické toky hlavných médií z povrchu do bane (pri hlbinnom dobývaní) a toky materiálov a energetických médií, potrebné pre systémy ťažby na povrchových prevádzkach. Navrhuje a koordinuje výber komunikačných trás pre systém dopravy technickej výstroje a výbavy na jednotlivé technologické pracoviská ťažobných prevádzok. Pri organizovaní, riadiacich činnostiach a kontrole zabezpečovacích, komunikačných a dopravných systémov, navrhuje moderné plne automatizované systémy riadenia, autonómnu a robotickú manipulačnú techniku, dispečersky diaľkovo ovládané a riadené mechanizmy a technické zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pri razení chodieb a výstavbe podzemných objektov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rozhoduje o spôsobe a postupe razenia, stanovuje geometrické a technologické parametre a profily banských chodieb, tunelov a priestorových banských diel na dobývanom ložisku. Navrhuje a koordinuje technické, odborné a pomocné práce vykonávané pri razení, vrátane vystužovania, odvodňovania a zabezpečenia stability pracovného priestoru na pracovisku čelby razenia. S využitím procesnej automatizácie a počítačových softvérových programov navrhuje a koordinuje systém razenia, technologické procesy vŕtania a rozpojovania hornín. Pre zvolenú metódu razenia navrhuje moderné automatické a robotické, na diaľku ovládané a riadené technické zariadenia. Posudzuje a kontroluje stabilitný stav vyrazených banských diel a priestorov. V zmysle prevádzkových predpisov a technologických postupov, organizuje a kontroluje technické a pomocné činnosti potrebné pri razení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
organizácia geotechnických a výstavbových aktivít v bani a lome
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje nové banské resp. ťažobné technické objekty a dokáže zdôvodniť potrebu výstavby geotechnických objektov pre ťažobnú výrobu. Organizuje a zabezpečuje dodávateľské činnosti (ľudia, materiály a manipulačná technika), stavebné činnosti (vykonanie odborných prác, dodržanie disciplíny a bezpečnosti) a kontrolné činnosti pri výstavbových procesoch na týchto objektoch. Projektuje stavebné práce a zabezpečuje výber moderných stavebných a konštrukčných materiálov, ako aj modernú techniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie banských pracovísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Podľa zásad technických projektov - Plán otvárky, prípravy a dobývania (POPD), Plán využívania ložiska (PVL) a Plán likvidácie a zabezpečenia bane (PLaZB), navrhuje a zriaďuje nové banské pracoviská a reguluje počet aktívnych technologických pracovísk v dobývacom priestore ložiska/bane. Projektuje geometrické a technické parametre pracovísk, komunikačné spojenia pre vetranie, pre dopravu, pre prívod energií, pre dispečerskú komunikáciu. Vybavuje pracoviská modernými automatizovanými, robotickými a autonómnymi mechanizmami a potrebnou progresívnou technikou pre vykonávanie technologických procesov (napr. moderné priemyselné trhaviny, nabíjacie zariadenia, geotechnické zabezpečovacie prvky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
organizácia dopravy výstavbových a pomocných materiálov na činné pracoviská
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje počet obslužných prvkov systému banskej dopravy, ako sú nakladacie, prepravné a dopravne mechanizmy rôzneho technického prevedenia (kolesové, pásové, lanové, závesné, dieselové, elektrické, autonómne, robotické, automatizované, ovládané a riadené na diaľku atď.). Navrhuje dopravný poriadok pre horizontálnu a vertikálnu dopravu v jednotlivých úsekoch a častiach dobývacieho priestoru.
Organizuje činnosť/pohyb obslužných prvkov dopravy, ktoré sú zapojené do dopravného systému zabezpečujúceho dodávky výstrojných prvkov (napr. výstužné zabezpečovacie materiály, svorníkové a kotviace materiály a iné); výstavbových prvkov (napr. stavebné konštrukčné betónové a drevené materiály; výplňových a základkových prvkov (napr. granulované materiály pre zabezpečenie stability dobývok a porubov) a dodávky rôznych pomocných materiálov pre činnosti vykonávané na aktívnych technologických pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pre systém dobývania v ťažobnom bloku
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Určuje rozsah prieskumných, raziacich, výstavbových a ťažobných aktivít na dobývkach ťažobného bloku. Rozhoduje o spôsobe sprístupnenia zásob na jednotlivých horizontoch, navrhuje počet pracovísk a organizuje postup razenia prístupových chodieb a technologických banských diel v ťažobnom bloku. S využitím procesnej automatizácie a počítačových softvérových programov navrhuje systém dobývania, dobývaciu metódu, geometrické a technologické parametre ťažobného bloku, posudzuje stabilitu ochranných pilierov, deformačné prejavy sprievodných hornín v priestore dobývania. Posudzuje kvalitu ťaženej rudy, koordinuje postup prác pri výbere zásob nerastu/rudy v jednotlivých technologických záberoch pri razení a dobývaní. V zmysle prevádzkových predpisov a technologických postupov, organizuje a kontroluje technické a pomocné činnosti vykonávané pri ťažbe a pri preprave rudy a materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
7
zabezpečovanie materiálnych prostriedkov ťažobnej činnosti pre pracoviská bane/lomu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje obstarávanie a zabezpečuje materiály a technické prostriedky potrebné pre technologické a obslužné pracoviská banskej výroby v hlbinnej bani a povrchovom lome. Koordinuje procesy a činnosti súvisiace s dodávkami materiálov a technických prostriedkov potrebných pri ťažbe/dobývaní a razení. Povoľuje čerpanie finančných prostriedkov pre nákup ťažobnej a obslužnej techniky, technických zaradení a prístrojovej techniky. Kontroluje stav rezervných zásob a náhradných dielov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna podpora pracovníkov hlbinných baní v rozšírenej realite - vývoj tejto oblasti povedie k väčšiemu významu bezpečnosti pri vstupe do ohrozených priestorov podzemia. 3D priestorové mapy a lokalizácia osôb v reálnom čase. Technológia založená na obrazovom stvárnení prostredia, bude menej náročná na hardware a okrem toho umožní aj simuláciu možných prípadov vo vysokej spoľahlivosti. Fúzia 3D zobrazenia s grafickou simuláciou pre ovládanie robotov. Spoľahlivosť a „inteligencia“ virtuálnej podpory sa musí zlepšiť. Táto technológia je už prakticky dostupná a dá sa upraviť pre každú baňu. Takto bude celá prevádzka bane bez ohrozenia a úspešne sa zamedzí aj znečisteniu prostredia. Samo sa opravujúce roboty znižujúce prestoje - pod týmto označením by sme mohli rozumieť prinajmenšom dve úrovne: mikroskopické opravy povrchového náteru alebo poškodení materiálu alebo skutočné opravovanie funkčných jednotiek (so závitmi a nitovaním atď.). Opravovanie funkčných jednotiek si vyžaduje skutočne drastický vývoj v umelej inteligencii. Predpokladané podmienky pre takýto scenár je ustanovenie autonómnych banských robotov (len vtedy bude môcť byť úsilie o samo opraviteľné roboty považované za opodstatnené). To sú obrovské požiadavky na infraštruktúru podzemného aj povrchového dobývania, vrátane čistých komunikácií bez prekážok. Aby bolo zabezpečené plynulé a neprerušované samo opravovanie musí byť v zásade celý energetický systém od základu prebudovaný tak aby došlo k neprerušovanému prenosu údajov a komunikácii a dozoru vykonávaného človekom. Pri dobývaní je veľký objem prác pre autonómne roboty, ktoré sa môžu samé opravovať je potrebný modulárny systém robotických zariadení. Tak isto ako aj sledovanie podmienok a kontrolných a prognostických technológií. Bude existovať totálny autonómny stroj pre dozor nad prípravou a vykonaním samo opravy. Výzvou bude vývoj robotov, ktoré budú ľahko manipulovateľné, ale zároveň tieto budú schopné opraviť poruchy vlastných mechanizmov tak, aby nebola potrebná následná kontrola ľudským prvkom, čo prinesie úsporu času a financií. Vyvíjanie nových pokročilých materiálov-metaloidov (kovy s veľmi hustými uhlíkovými alebo plastickými vláknami) a kerametalov (keramika zmiešaná s kovmi) s pamäťovým efektom, ktorý môže byť spustený elektrickým alebo tepelným impulzom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.