Mineralóg, petrológ

Mineralóg, petrológMineralóg, petrológ klasifikuje a analyzuje minerály a horniny ako základné stavebné jednotky zemskej kôry a plášťa, reprezentujúce zložitý komplexný systém fáz na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia; skúma komplexné zloženie minerálov, ich fyzikálne a chemické vlastnosti, zaoberá sa procesmi, ktoré vedú k ich vzniku, premenám alebo deštrukcii ako aj nomenklatúrou a klasifikáciou. Študuje fázové vzťahy prírodných aj syntetických minerálnych systémov a na základe analytických, experimentálnych, teoretických poznatkov a terénnych štúdií definuje vznik minerálov a hornín v zemskej kôre a na zemskom povrchu ako aj ich rôzne vlastnosti vo vzťahu k dynamike zemskej kôry a plášťa. Na základe chemizmu, zákonov termodynamiky, štúdia fluidných inklúzií a izotopov stanovuje teplotno-tlakové podmienky vzniku, vek a genézu rôznych minerálnych asociácií. V oblasti aplikácií študuje minerály z hľadiska ich využiteľnosti ako úžitkových surovín nepostrádateľných pre národné hospodárstvo....
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1704/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENMineralogist, petrologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Poznámka: §9 ods. 2 písmeno a
Preukaz o odbornej spôsobilosti je nutný, ak mineralóg, petrológ vykonáva geologický výskum.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: K uvedenej odbornosti je prax odporúčaním a výhodou.
ISCO-08
2114
SK ISCO-08
2114005
ESCO
356
SK NACE Rev. 2
B07,B08,B09,M72,P85
CPA 2015
B07,B08,B09,M72,P85
Príslušnosť k povolaniu
2114005

Kompetencie

Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
6
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
metódy a postupy používané v scientometrii, publikačno-citačné a patentové databázy v oblasti vedy, výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Superpočítače
Dátové úložiská a cloudové systémy
7
základné princípy výskumnej a vývojovej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mineralógia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
gemológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Základné znalosti určenia a ovládanie problematiky drahých kameňov, jedná sa o aplikovanú mineralógiu.
Perspektíva: Aktuálna
6
petrografia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geochémia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy odoberania vzoriek
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátové úložiská a cloudové systémy
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Superpočítače
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
fyzikálno-chemické parametre v umelých systémoch, v oblastiach udržateľnosti a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia je potrebná.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie stanovených postupov, metód merania a vyhodnocovania výsledkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
navrhovanie postupov pri sanácii, konzervácii a ďalšom využití úložísk minerálnych odpadov a pri návrhu nových technológií pre vývoj materiálov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie a popisovanie minerálov a hornín, ich genetické vzťahy, zákonitosti vzniku a premeny
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
objasňovanie podmienok vzniku minerálov a hornín, riešenie ich genetickej interpretácie v geodynamickom vývoji litosféry
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
identifikácia chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov aj hornín s využitím moderných laboratórnych metód
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
realizácia a vyhodnocovanie chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných laboratórnych rozborov geologických materiálov a látok anorganického a organického pôvodu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
analyzovanie a klasifikovanie minerálov a hornín na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Superpočítače
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Superpočítače
Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
geologický výskum
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modely získavania zdrojov v akademickej sfére
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Databázy a úložiská pre zber dát a export pre grafy, diagramy. Dáta sa zapisujú prostredníctvom načítania hyperlinkových odkazov. Využitie pri monitoringu a zberu údajov zo senzorov a snímačov, pri riešeniach Smart Home, alebo Smart City. Príkladom úložísk pre dáta sú API platformy, alebo SQL databázy.
Charakteristika:
Do procesov, pri ktorých sa uvoľňuje CO2 - napr. výroba vodíku z metánu (šedý vodík), spaľovanie fosílnych palív, chemický, stavebný priemysel, spaľovanie biopalív je možné implementovať systém zachytávania CO2 a následne ho uskladňovať vo forme vhodnej chemickej zlúčeniny alebo ho využívať napr. výrobe syntetického metánu, ktorý by sa vyrábal zo zeleného vodíka a zachyteného CO2. Na podporu znižovania obsahu CO2 v atmosfére, sa pracuje na projektoch zachytávanie CO2 priamo z atmosféry.
Charakteristika:
Nadačný model – pri tomto modeli projekt získava základné financovanie. Administrátor fondu spravuje toto základné financovanie a projekt je financovaný z úrokov získaných z fondu. Model členstva – zainteresované organizácie prispievajú určitou sumou, buď len pri vstupe alebo prispievajú ročným príspevkom alebo predplatným členstva. Model darcovstva – pri tomto modeli projekt získava podporu širšej komunity a prijíma dotácie. Konverzný model – organizácia ponúkne niečo zdarma a prijímateľ voľnej služby sa stane časom platiacim zákazníkom. Model platby prispievateľa - Model sa skladá z mechanizmu, kedy sa prispievatelia svojimi príspevkami podieľajú na nákladoch zriadenia predmetnej služby alebo produktu a následne poskytovateľ voľne sprístupní danú službu alebo produkt prispievateľom. Sponzorský model – finančná podpora prispievateľa je zverejnená „sponzorským oznamom“ pri verejnej príležitosti alebo prostredníctvom rozhlasového, či televízneho vysielania. Inštitucionálny model – variácia sponzorského modelu, kedy inštitúcia prezentuje vlastnú iniciatívu na realizácii projektu. Vládny model - podobný inštitucionálnemu modelu, len predstavuje priame financovanie projektov vládnymi organizáciami. Partnerstvá a výmeny - aj keď sa o nich možno neuvažuje ako o finančnom modeli, napriek tomu zohrávajú dôležitú alebo potenciálnu úlohu pri realizácii projektov. Pri implementácii niektorého z uvedených modelov získavania zdrojov v akademickej sfére sa zabezpečuje podpora a spolupráca ľudských zdrojov v samotnej realizácii jednotlivých projektov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok -

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.