Palubný sprievodca v leteckej doprave

Palubný sprievodca v leteckej dopravePalubný sprievodca v leteckej doprave poskytuje informácie a služby cestujúcim a posádke na palube lietadla. Podieľa sa na zaisťovaní plynulého prechodu a vysokej a jednotnej úrovne bezpečnosti cestujúcich a posádky a uspokojovaní ich potrieb a požiadaviek počas letu. Kontroluje palubné lístky a usmerňuje cestujúcich pri príletoch a odletoch. Pred odletom demonštruje cestujúcim bezpečnostné pokyny, počas letu poskytuje cestujúcim palubný servis (podáva občerstvenie, noviny alebo doplnkový predaj tovaru na palube lietadla) a stará sa o pohodlie cestujúcich počas letu. Rieši krízové situácie a mimoriadne udalosti počas letu a v prípade potreby poskytuje cestujúcim prvú pomoc. Zodpovedá za udržiavanie poriadku a čistoty na palube lietadla.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1703/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENFlight attendant
ENPurser
ENSteward/Stewardess
SKLetuška
SKStevardka/Stevard
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu podľa zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19 ods. 3)
Osvedčenie o základnej odbornej príprave podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
Poznámka: Osobitné požiadavky na výcvik palubných sprievodcov, ktorý výcvikové organizácie alebo prevádzkovatelia obchodnej leteckej dopravy
1/ počiatočný výcvikový kurz,
2/ kvalifikácia na typ alebo variant lietadla (preškoľovací, rozdielový, udržiavací výcvik).

Osvedčenie pre palubných sprievodcov ("CABIN CREW ATTESTATION") podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (príloha IV, časť CC)
Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti palubného sprievodcu podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (podčasť C, príloha VI, časť MED)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 3 mesiace.
Poznámka: Na získanie osvedčenia pre palubných sprievodcov sa nevyžaduje predchádzajúca prax. Prax sa získava ako súčasť výcvikového kurzu a neskôr pri výkone povolania. Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje odborná prax, preukázaná absolvovaním výcviku a úspešným vykonaním skúšok a hodnotení zodpovedajúcim požiadavkám stanoveným v Nariadení komisie (EÚ) č.1178/2011 a Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1998 v spojení s Nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 v znení neskorších predpisov a príslušnými rozhodnutiami riaditeľa EASA.
ISCO-08
5111
SK ISCO-08
5111001
ESCO
1879
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
5111001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Odporúčaná jazyková znalosť je minimálne na úrovni B2.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
špecifiká stravovania jednotlivých kultúr a náboženstiev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy zaisťovania bezpečnosti letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia používaná v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Aj v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy evakuácie cestujúcich, spôsoby komunikácie s agresívnymi alebo rozrušenými cestujúcimi, teroristickými útočníkmi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné pokyny pre cestujúcich a posádku lietadla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby fungovania a obsluhy bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla (bezpečnostných pásov, kyslíkových masiek, záchranných viest, hasiacich prístrojov, únikových šmykľaviek a pod.). Kladie sa dôraz na dôležitosť účinnej komunikácie medzi palubnými sprievodcami a letovou posádkou, vrátane spôsobu komunikácie, spoločného jazyka a terminológie.
Všeobecné aspekty bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade správnymi predpismi.
Výcvik pre prípad požiaru a dymu:
1. dôraz na zodpovednosť palubných sprievodcov za okamžité riešenie núdzových situácií s výskytom požiaru a dymu a predovšetkým dôraz na dôležitosť určenia skutočného zdroja požiaru,
2. dôležitosť okamžitého informovania letovej posádky, ako aj osobitné činnosti potrebné pri koordinácii a pomoci v prípade zistenia požiaru alebo dymu,
3. potreba častej kontroly priestorov s potenciálnym rizikom požiaru, vrátane toaliet a kontroly príslušných detektorov dymu,
4. klasifikácia požiarov a vhodných druhov hasiacich prostriedkov a postupov v jednotlivých situáciách s výskytom požiaru, spôsoby používania hasiacich prostriedkov, dôsledky ich nesprávneho použitia a dôsledky ich použitia v obmedzenom priestore,
5. všeobecné postupy pozemnej havarijnej služby na letiskách.
Výcvik prežitia:
1. výcvik prežitia na zemi, vrátane nehostinného prostredia (napr. polárna oblasť, púšť alebo džungľa),
2. výcvik prežitia vo vode, vrátane praktického nasadzovania a používania osobných plávacích pomôcok vo vode a použitie záchranných člnov alebo iného podobného vybavenia, ako aj praktický nácvik vo vode.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Do tejto oblasti patria základné vedomosti teórie letu, rozmiestnenia cestujúcich, oblastí prevádzky, meteorológie a vplyvu znečistenia povrchu, reakcia na núdzové situácie (oprávnenosť začať s evakuáciou a inými núdzovými postupmi), uchovávanie príslušných dokumentov a príručiek v platnom znení s príslušnými zmenami a doplnkami prevádzkovateľa, postupy predletovej prípravy palubných sprievodcov a poskytovanie nevyhnutných bezpečnostných informácií s prihliadnutím na ich konkrétne povinnosti, schopnosť rozpoznať situáciu, v ktorej sú palubní sprievodcovia oprávnení a zodpovední za začatie evakuácie a iné núdzové postupy.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Práva a povinnosti cestujúcich, predpisy na cestovnú batožinu v osobnej leteckej doprave (rozmery, hmotnosť a obsah zapísanej a príručnej batožiny – množstvo tekutín, obaly na tekutiny, elektronické zariadenia, medicínske prístroje a zariadenia, nadrozmerné predmety, hudobné nástroje, lieky, detská strava, zakázané predmety ako zbrane, omračujúce zariadenia, predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, výbušniny a zápalné látky a zariadenia a pod.).
Správanie sa k cestujúcim a dohľad na palube:
1. dôležitosť správneho pridelenia sedadiel so zreteľom na hmotnosť a vyváženie letúna, osobitné kategórie cestujúcich a nevyhnutnosť usadenia telesne spôsobilých cestujúcich v blízkosti východov, pri ktorých nie je zabezpečený dozor,
2. predpisy upravujúce bezpečné uloženie batožiny na palube a predmetov na zabezpečenie služieb na palube a riziko, že sa stanú nebezpečnými pre osoby v časti určenej pre cestujúcich, alebo že budú inak prekážať, prípadne poškodzovať núdzové vybavenie alebo východy,
3. rady pri rozpoznávaní a zvládnutí cestujúcich, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo sa dostanú pod vplyv alkoholu, sú pod vplyvom narkotík alebo sú agresívni,
4. bezpečnostné opatrenia nevyhnutné pri preprave živých zvierat v časti určenej pre cestujúcich,
5. povinnosti pri výskyte turbulencií, vrátane zabezpečenia časti určenej pre cestujúcich,
6. metódy používané na motiváciu cestujúcich a zvládnutie davu cestujúcich potrebné na urýchlenie núdzovej evakuácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy cestovných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Všeobecné pokyny k zdravotníckym aspektom a prežitiu:
- fyziologické účinky lietania s osobitným dôrazom na hypoxiu (nedostatok kyslíka v tkanivách) a požiadavky na kyslík,
- základná prvá pomoc, vrátane starostlivosti v prípade:
1. nevoľnosti počas letu; 2. zrýchleného dýchania; 3.popálenín; 4. zranení; 5. bezvedomia a 6. zlomenín a poranení mäkkého tkaniva.
Núdzové zdravotné situácie počas letu a súvisiaca prvá pomoc zameraná prinajmenšom na:
1. astmu; 2. stres a alergické reakcie; 3. šok; 4. cukrovku; 5. dusenie; 6. epilepsiu; 7. pôrod; 8. mŕtvicu;
9. infarkt.
Použitie primeraného vybavenia, vrátane kyslíka na prvú pomoc, súprav prvej pomoci a núdzových zdravotníckych súprav prvej pomoci a ich obsahu, praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie pre každého palubného sprievodcu všeobecné pokyny k zdravotníckym aspektom a prežitiu.
Praktický nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie pre každého palubného sprievodcu s použitím špeciálne skonštruovanej figuríny a s prihliadnutím prostredia lietadla.
Zdravie a hygiena pri cestovaní, vrátane:
1. hygieny na palube; 2. rizika kontaktu s infekčnými chorobami a prostriedkami; 3. manipulácie so zdravotníckym odpadom; 4. dezinfekcie lietadla; 5. riešenie úmrtia na palube.
Perspektíva: Aktuálna
4
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Je potrebná vedomosť o spolupráci v posádke, optimalizácia činností v posádke (CRM), všeobecné zásady a ciele CRM, ľudské správanie a obmedzenia. Z hľadiska jednotlivého palubného sprievodcu sa preberajú základy: pripravenosti osobnosti, ľudská chyba a spoľahlivosť, postoje a správanie, sebareflexia; stres a zvládanie stresu; únava a bdelosť (s ohľadom na časové zóny); asertivita; uvedomenie si situácie, získavanie a spracovanie informácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola cestujúcich a posádky počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola pohodlia cestujúcich, ich fyzického a psychického stavu (nevoľnosť, závraty, úzkostné stavy,...), bezpečného pripútania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola vybavenia pre cestujúcich na palube lietadla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. záchranné vesty pod sedadlami, prikrývky, vrecúška pre prípad nevoľnosti, jedlá a nápoje v palubnom bufete, noviny, časopisy, letáky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola palubných lístkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií cestujúcim v lietadle, odpovedanie na otázky týkajúce sa letu. Komunikácia s cestujúcimi v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Organizovanie nastupovania a vystupovania cestujúcich z lietadla, usádzanie cestujúcich na príslušné miesta v lietadle, ich nasmerovanie k východom z lietadla a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
demonštrácia bezpečnostných pokynov pre cestujúcich a posádku lietadla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Názorné ukážky bezpečnostných pokynov v lietadle pred odletom, týkajúcich sa predovšetkým použitia bezpečnostných zariadení a záchranných prostriedkov lietadla, únikových východov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie občerstvenia cestujúcim počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Servírovanie jedál a nápojov z palubného bufetu.
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie problémov a požiadaviek cestujúcich a posádky počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na zaisťovaní bezpečnosti cestujúcich a posádky počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim s maloletými deťmi a maloletým deťom bez sprievodu dospelej osoby
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržiavanie poriadku a čistoty na palube lietadla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri ukladaní príručnej batožiny a kontrola jej bezpečného uloženia pred odletom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim v lietadle.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie záchranných a evakuačných prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie evakuácie ohrozených cestujúcich
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí počas letu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Agresivita alebo rozrušenie cestujúcich, teroristické útoky, evakuácia cestujúcich, silné turbulencie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.