Ložiskový inžinier

Ložiskový inžinierLožiskový inžinier zabezpečuje efektívne využitie ložísk uhľovodíkov vo fáze ich rozvoja a ťažby, ako aj ich konverziu na uskladňovanie a geologicky riadi proces otvárky, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov. Ohodnocuje zásoby uhľovodíkov a spracováva údaje na rozvoj ťažby ložísk uhľovodíkov. Určuje výkonové parametre sond, vypracováva predikcie využitia zásob ložiska a navrhuje ich optimálne využitie. Sleduje množstvo a kvalitu ložiskových médií, navrhuje a riadi hydrodynamické výskumy sond, navrhuje stimulácie ložísk uhľovodíkov. Vypracováva podklady na konverziu ložísk na podzemné skladovanie a vypracováva predikcie využitia skladovacích kapacít. Vykonáva geologické riadenie otvárky, ťažby a podzemného uskladňovania uhľovodíkov. Vypracováva podklady na napĺňanie požiadaviek geologickej a banskej legislatívy, vedie, doplňuje a uchováva geologickú dokumentáciu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1701/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENReservoir engineer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho pracovníka podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
2146011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy matematického modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
ložisková geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ohodnotenia zásob uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy otvárky, ťažby a úpravy uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy určovania výkonnosti sond a kvality otvárky ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovania geologických modelov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy určovania kvality ložiskového prostredia a ložiskových médií
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia zásad a pravidiel registratúrneho poriadku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie intenzifikačných prác pri ťažbe ložísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánov ťažobnej otvárky a ťažby uhľovodíkov, plánov zabezpečenia a likvidácie banských diel a dokumentácie osobitných zásahov do zemskej kôry
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
preberanie nameraných dát, kontrola ich kvality a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, kontrola a spracovávanie výsledkov (posudkov) prieskumných prác, meraní a pozorovaní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie a vyhodnocovanie hydrodynamických testov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geologické riadenie a vyhodnocovanie čerpacích skúšok
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri vykonávaní geologických prác a banskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie výpočtov zásob uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty výkonových parametrov sond
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ložisková analýza a prognózy ťažby ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností hornín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie údajov o geologickom prostredí do databáz
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, aktualizácia a archivácia geologickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie geologických podkladov na spracovanie plánu ťažby ložiska a skladovanie zemného plynu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Spracovanie časového plánu dobývania, vrátane bansko-technických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborných geologických poznatkov a vedomostí
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné poradenstvo pri ťažbe
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.