Banský špecialista projektant

Banský špecialista projektantBanský špecialista projektant je fyzická osoba, ktorá projektuje a navrhuje veľké celky, objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom. Vyhotovuje napr. : plány otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska nerastov, plány využívania ložísk nevyhradených nerastov, plány zabezpečenia a likvidácie banských diel a lomov a iné plány a dokumentáciu uvedenú v prílohách vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1989 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom. Spolupracuje na príprave projektov alebo návrhov rozsiahlych objektov a zariadení, vedie príslušnú dokumentáciu. Banský špecialista projektant zodpovedá za správnosť, celistvosť a úplnosť projektovej dokumentácie a za jej vykonateľnosť, technickú úroveň a bezpečnosť navrhovaných diel, stavieb a prác vykonaných podľa ním vypracovaného projektu. Banský špecialista projektant je...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1697/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKBanský projektant
ENMine planner
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Poznámka: V ustanovení § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. je zmocnenie na vydanie osvedčenia pre odbornosť "banský projektant" podľa § 2 ods. 6 a nasl. vyhlášky MH SR č. 208/1993 Zb.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Poznámka: Pojem resp. odbornosť "banský projektant" bol do banskej legislatívy zavedený novelou zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov zákonom č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii s účinnosťou od 01.06.2014. A práve zákon č. 51/1988 Zb. v § 5 ods. 3 písm. d) uvádza uvedenú odbornosť a v § 5 ods. 3 zároveň uvádza potvrdenie tejto odbornej spôsobilosti vydaním osvedčenia. Samotný spôsob vydania príslušného osvedčenia upravuje vykonávacia vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z., ktorá však pojem "banský projektant" neuvádza, v § 2 ods. 6 je uvedená odbornosť "projektant". Z uvedeného vyplýva že Certifikát pre banského špecialistu projektanta je "Osvedčenie" podľa § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. vydaného postupom podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z..

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. musí mať "banský projektant" vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva
roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Poznámka: Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z.z. nedefinuje pri požadovanej odbornej praxi stupne vysokoškolského vzdelania. Preto 24 mesiacov odbornej praxe platí pre bakalárske, magisterské alebo inžinierske vzdelanie.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146004
ESCO
483
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
2146004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy betónu a ich zloženie, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
železobetónové dielce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia betónovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a montáže železobetónových výstuží
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V podzemí a na povrchu. Pracovné prostredie v podzemí a na povrchu vytvára rôzne podmienky pre výkon vrtných prác a na použitie rôznych druhov vrtných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V podzemí a na povrchu. Plány otvárky, prípravy a dobývania nerastov a plány využívania ložiska musia uvádzať aj spôsob rozpojovania dobývaných hornín resp. nerastu, ktorým sú najčastejšie trhacie práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
banské projektovanie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zo širokej palety strojných zariadení používaných pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom musí banský projektant vybrať pre danú činnosť vhodné zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
protiprietržová ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Aj protiprievalova ochrana. Potenciál prievalov vôd a bahnín a prietrží hornín a plynov v baniach zaradených do kategórie baní prievalových a prietržových, musí byť pri súvisiacom projektovaní braný do úvahy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Stavebných diel v podzemí, stavieb, zariadení a prác. Harmonogram a metódy plánovania projekčnej činnosti majú pri rôznych projektoch osobitné špecifiká.
Perspektíva: Aktuálna
7
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyvy poddolovania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dobývania nerastov v podzemí a na povrchu, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedomosti potrebné pre projekty otvárky, prípravy, dobývania nerastov a uskladňovania nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov, vrtov, sond, lúhovacieho poľa, osobitných zásahov do zemskej kôry a starých banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský projektant sa zaoberá projektovaním metód zabezpečenia a likvidácie rôznych výsledkov banskej činnosti a činnosti vykonávanej banských spôsobom.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hlbinného a povrchového dobývania nerastov a technológie razenia banských a stavebných diel v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pojem "metóda dobývania" je uvádzaná v banských predpisov, každú takúto metódu schvaľuje obvodný banský úrad. Pojem "technológia" je preto vhodná pre razenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
odpad z ťažobného priemyslu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zriaďovanie úložiska, ktorým je odval vzniknutý pri banskej činnosti, plán nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu podľa zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanika hornín a zemín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť mechaniky horninového prostredia je dôležitá pre dimenzovanie banských diel a navrhovanie zabezpečenia ich stability.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje na zemné a stavebné práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zo širokej palety strojných zariadení používaných pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom musí banský projektant vybrať pre danú činnosť vhodné zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
robotizácia banských a súvisiacich procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vývoj a aplikácia náhrady ľudského prvku v banských a súvisiacich procesoch je žiadúca v najmä priestoroch so zvýšeným rizikom úrazu a v priestoroch so škodlivým prostredím.
Perspektíva: Budúca
7
technológie ukladania CO2 v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Využívanie prírodných horninových štruktúr na ukladanie emisií CO2 je jedným zo spôsobov ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o existencii nových materiálov a ich použití, o možnostiach digitalizácie banských výrobných procesov a využití umelej inteligencie pri hodnotení rizík
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nové materiály s vyššou pružnosťou a pevnosťou, digitalizácia procesov a využívanie umelej inteligencie má pri práci banského projektanta široké uplatnenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. súčasťou projektov, návrhov strojov alebo iných technických zariadení a pracovných postupov musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vypracovaný projekt musí byť v súlade s platnými právnymi normami, STN-EN, STN.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie druhu a spôsobu aplikácie železných výstuží a železných dielcov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na zaistenie primárnej stability podzemných diel alebo prevencie zosuvov horniny sa použije druh a spôsob aplikácie železnej výstuže a železných dielcov.
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie technológie betónovania a druhov betónu pre banské a stavebné práce v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri výstavbe veľkopriestorových banských a stavebných diel v podzemí (hlavné prekopy, náraziská, prevádzkarne, tunely, privádzače) sa používajú technológie betónovania pri použití špeciálnych druhov betónov, odolných voči prostrediu (vlhko, pH vody, teplota).
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie zabezpečenia stability banských diel a podzemných diel pomocou aplikácie železobetónových výstuží
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Podzemné priestory veľkého objemu a priestory v zložitých bansko-geologicko-technických horninových podmienkach sa zabezpečujú sekundárnym ostením pomocou železobetónovej výstuže (prieniky hlavných prekopov, križovatky, náraziská, tunely, privádzače).
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu otvárky, prípravy a dobývania nerastov a plánu využívania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri vypracovaní uvedených plánov projektant rieši problematiku podľa jednotlivých častí príloh vyhlášky SBÚ č. 89/1989 Zb., kde využíva všetky relevantné odborné vedomosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov, vrtov, sond, poľa, starých banských diel a osobitných zásahov do zemskej kôry
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Tieto plány sú uvedené v prílohách vyhlášky č. 89/1989 Zb..
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu zahladenia ukončenej banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Po ukončení banskej činnosti (dobývania) sa jej zásahy do životného prostredia musia zahladiť resp. eliminovať na prijateľnú mieru, projektant navrhuje aj metódu technickej rekultivácie dotknutého terénu (napr. zasypanie a stabilizácia telies ťažnýc a vetracích jám, v lomoch úprava lomových stien do prirodzeného sklonu, úprava konfigurácie terénu).
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhu na úpravu a zušľachťovanie nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pokiaľ sa vykonáva úprava a zušľachťovanie nerastov v súvislosti s ich dobývaním, návrh resp. projekt vypracováva banský projektant.
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie výberu vhodného strojného zariadenia, banských strojov, strojov na zemné a stavebné práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Na účely dobývania a činnosti vykonávanej banským spôsobom. V plánoch na dobývanie alebo výstavbu podzemných diel sa musia uvádzať aj navrhované strojné a iné technické zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie technológie a technického zariadenia na ukladanie CO2 v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ukladanie CO2 v prírodných horninových štruktúrach alebo podzemných priestoroch si vyžaduje osobitnú technológiu a technické zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie digitalizácie banských a súvisiacich procesov a využívanie možností umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Digitalizácia procesov a využívanie umelej inteligencie sa postupne stáva trendom v každej výrobnej oblasti, vrátane banskej a súvisiacej činnosti.
Perspektíva: Budúca
7
zohľadnenie pracovného prostredia a pracovných podmienok pri vypracovaní návrhov banských projektových riešení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovné prostredie (povrch, podzemie) a podmienky výkonu práce musí banský projektant pri navrhovaní projektov brať do úvahy a prispôsobiť im projektové riešenia tak, aby sa zaistila maximálna možná miera bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie projektových riešení technológie dopravy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Projektant navrhuje spôsoby dopravy ľudí a dopravy materiálu v závislosti od pracovného prostredia a požiadaviek prevádzky (doprava koľajová, bezkoľajová, dopravníkovými pásmi, nákladnou lanovkou, potrubím, podstavníkmi, doprava horizontálna, zvislá).
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský projektant v rámci možností prevádzkovateľa bane navrhuje použitie robotickej podpory, v závislosti od prírodných a bansko-technických podmienok.
Perspektíva: Budúca
7
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Projektant musí brať do úvahy prípadné zaradenie bane do príslušnej kategórie nebezpečenstva - II. trieda s nebezpečím banských otrasov, ako aj prípadný negatívny vplyv podzemnej banskej činnosti na povrch v podobe poddolovania povrchu, pričom sa opiera okrem iného aj o vedomosti z mechaniky hornín resp. zemín v danej lokalite.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie projektov a koncepcií vetrania bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Súčinnosť banského projektanta s vedúcim vetrania bane je pri tejto činnosti nevyhnutná.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu banských diel a stavieb, na špecifické práce a inštaláciu technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Na základe projektovej dokumentácie sa realizuje napr. hĺbenie jám, vybudovanie skladu výbušnín, výstavba povrchových objektov ťažných zariadení a ťažných veží, kompletizácia a inštalovanie jednotlivých častí technológií úpravy nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie prieskumných a ťažobných vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia na realizáciu prieskumných vrtných prác veľkého rozsahu (vŕtanie na jadro) vypracovaná v súčinnosti so zodpovedným geológom a na realizáciu ťažobných vrtných prác na účely dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových materiálov na ich použitie v banských a súvisiacich procesoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banský projektant navrhuje v projektovej dokumentácii druhy a spôsoby použitia materiálov s lepšími vlastnosťami v rámci pevnosti a pružnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
odvodňovanie baní a lomov, vetranie baní, protivýbuchová a protiprašná prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Uvedená problematika musí byť samostatne riešená v príslušnom pláne otvárky, prípravy a dobývania nerastov a v pláne využívania ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zriaďovanie úložiska, ktorým je odval vzniknutý pri banskej činnosti, plán nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu podľa zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ocele a kovové zliatiny s vysokou pevnosťou a s nízkou hustotou obsahujúce značné množstvo hliníka, napr. ocele Mn-Al-C (Triplex). Optimalizované zloženie zabezpečí vysokú pevnosť s cieľom zníženia hmotnosti, ktorá priamo vplýva na zníženie spotreby a tým na zníženie emisií CO2 napr. u karosérií. Predpoklad vplyvu na konkrétne vedomosti a zručnosti: znalosť technológie výroby, mechanické vlastnosti materiálov, zloženie nových materiálov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.
Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri niektorých procesoch úpravy nerastných surovín dochádza k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý ako produkt chemickej reakcie nie je možné eliminovať. Oxidy uhlíka predstavujú záťaž pre životné prostredie a obmedzenie ich tvorby (dekarbonizácia) je možné v týchto prípadoch len obmedzením množstva spracovania nerastných surovín. Alternatívnou možnosťou sú rôzne spôsoby zachytávania CO2, a jeho následného skladovania alebo využívania. Pre zachytávanie môžu byť využité rôzne technológie, napríklad absorpčné, adsorpčné, technológia chemických slučiek, membránové technológie. Takto zachytený uhlík je možné uskladniť, zväčša v podzemných ložiskách, alebo využiť premenou na iné produkty, napríklad biopalivá, chemické látky, polyméry.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o diaľkovo ovládané stroje, žeriavy, dumpre, roboty pre 3D tlač, ktorý sú schopné zostaviť stavebné konštrukcie. Autonómne roboty majú využitie na stavbách pri rutinných, opakovaných úlohách vo veľkom rozsahu. Odbremeňujú pracovníkov od namáhavej fyzickej práce pri presunoch materiálov, betonážach, zemných prácach a zvyšujú produktivitu na stavbách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.