Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy

Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravySprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy riadi vlakový personál po dopravnej stránke, vyhotovuje a odovzdáva písomné príkazy pre rušňovodiča, riadi posun v železničných staniciach s rôznymi technologickými postupmi a pomermi. Zabezpečuje opatrenia pri mimoriadnych udalostiach, vrátane zabezpečovania bezpečnosti železničnej prevádzky, prepravnej prehliadky a prehliadky vozňov, odovzdávky vozňov na vlečkách a v určených železničných staniciach. Spracováva komplexnú vlakovú dokumentáciu v príslušnom informačnom systéme (PDA). Spracováva prvotné podklady, evidenciu a obeh nákladných vozňov, vyhotovuje dopravné doklady na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení). Vykonáva doprovod nákladných vlakov s prehliadkou a strážením vybraných vozňov, zabezpečuje spôsobilosť vlakov na jazdu. Vykonáva posun v staniciach alebo na určenej trati, zvesuje a rozvesuje vozne a zúčastňuje sa na skúškach bŕzd. Komunikuje s Centrálnymi komerčnými pracoviskami a so zákazníkmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1693/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 12 a 13)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
8312
SK ISCO-08
8312003
ESCO
1882
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
8312003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
brzdové zariadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
železničný posun
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy dopravných dokladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola voľnosti vlakovej cesty a sledovanie jazdy vlaku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
skúšky účinnosti brzdných systémov vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spracovávanie evidencie nákladných vozňov.
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovovanie a odovzdávanie písomných príkazov pre rušňovodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posun koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zvesovanie a rozvesovanie vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zadržiavanie spustených a odrazených vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha bŕzd železničných vozov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie vlakového personálu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zabezpečovanie prepravnej prehliadky, prehliadky a odovzdávky vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok V budúcnosti bude automatizovaný systém preberať kontrolu nad vozidlom počas celej resp. len na určitú fázu cesty, (či už s alebo bez ľudského dohľadu). Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách budú okrem autonómnej prevádzky vyhodnocovať celý rad ďalších bezpečnostných, ekonomických a environmentálnych cieľov počas jazdy. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Automatizované systémy zabezpečia kontrolu prevádzky koľajového vozidla na celej linke, resp. na jej jednotlivých častiach, a to pri účasti vodiča, alebo bez jeho priamej účasti. Autopilot zabezpečí okrem iných funkcií aj zber informácií z prevádzky vozidla, z pohľadu jeho bezpečnej prevádzky. Zber informácií prebehne prostredníctvom senzorov, ktoré mapujú cestu, vonkajší priestor okolo vozidla, vzdialenosti medzi vozidlami na dopravnej ceste a výmenu informácie medzi vypravenými vozidlami na linke. Využitie z hľadiska vzdialenej budúcnosti je aj pri bezpilotných vlakoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia dopravných prostriedkov bude realizovaná prostredníctvom umelej inteligencie, predovšetkým z pohľadu uľahčenia výkonu práce obsluhujúceho personálu a to v celom kontexte zabezpečovania ich prevádzky. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Príklad využitia: bezdrôtová vysokorýchlostná komunikácia viacerých senzorov s operačnými systémami vozidiel a infraštruktúry s cieľom automatizovať a zefektívniť prevádzku.
Charakteristika:
Informačný systém na riadenie údržby umožňuje výkonným pracovníkom údržby (údržbárom) jednoduchou, prehľadnou a intuitívnou formou zaznamenávať všetky potrebné údaje o výkone údržby tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných na operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení. Sprostredkúva možnosť priamo pri oprave prezerať schémy a zapojenia zariadenia. Údržbár je on-line informovaný o zozname úloh, ktoré má vykonať, čím je umožnené riadiacim pracovníkom údržby operatívne riadiť proces údržby, meniť priority a plánovať údržbárske činnosti. Príklad využitia: ucelené viacmodulové informačné systémy na správu a údržbu majetku napr. Infor ERAM, IBM Maximo for transportation.
Charakteristika:
CAFM (Computer Aided Facility Management) systém dokáže prepojiť geografické, ekonomické a prevádzkové dáta rozsiahlych objektov (strediská, budovy, areály, siete) a prehľadne tak evidovať a spravovať majetok do veľkých grafických detailov: budovy, stavby, komunikácie, infraštruktúra, inžinierske siete, technologické celky a pod. Súhrnné grafické informácie potom slúžia nielen samotnému majiteľovi či prevádzkovateľovi, ale i pracovníkom v oblasti prípravy a realizácie projektov, správcom a údržbárom. Cieľom softvéru BIM (Building Information Modeling) je zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o objekte (stavbe, infraštruktúre) pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Príklad využitia: informačný systém na správu a údržbu majetku (budovy a zariadenia) napr. Chastia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami, paperless management, jednoduchšia archivácia, eliminácia strát, zálohovanie, možnosť okamžitých úprav.
Charakteristika:
Do budúcnosti sa musí počítať s implementáciou diaľkového dohľadu a riadením dopravy realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy je očakávané využitie nasledovné: v procese modernizácie a dispečerizácie tratí za podmienok zvyšovania nárokov vo vzťahu k spoľahlivosti prevádzky železničnej infraštruktúry sa stále viac zvyšujú nároky ohľadne výkonu diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení. Do budúcna budú pod drobnohľadom diaľkového dohľadu silnoprúdové zariadenia ako napr. elektrický ohrev výhybiek a vonkajšie osvetlenie, náhradné zdroje elektriny a pod. Implementácia diaľkového dohľadu v riadiacich systémoch bude nastavená tak, aby mal elektrodispečer priamo v systéme komplexný prehľad o stave predmetných zariadení so štandardnými dopadmi ohľadne vizualizácie, avizovania, protokolovania.
Charakteristika:
Optimalizácia prepravy na základe online informácií zo senzorov z vozidiel, infraštruktúry (napr. trať, výhybky) ale aj informácií o externých podmienkach pre prevádzkovanie, napr. klimatické a poveternostné podmienky, množstvo pasažierov (nákladu) a pod. Príklad využitia: prepojenie zariadení a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie.
Charakteristika:
Európsky systém riadenia jazdy vlakov (nazývaný tiež jednotný systém európskeho vlakového zabezpečovača), ktorého cieľom je zaistiť prenos informácií z riadiacich systémov v staniciach a medzistaničných úsekoch na hnacie vozidlo a jednotným spôsobom vyjadrovať rušňovodičovi podmienky na jazdu vlaku. Príklad využitia: ETCS pozostáva z traťovej a z mobilnej časti, umožňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu potrebných informácií a príkazov medzi traťovou a vlakovou časťou systému v reálnom čase a kontrolu ich dodržiavania pri jazde vlaku. Hlavnou úlohou stacionárnej traťovej časti ETCS je generovanie oprávnení na jazdu vlaku a ich odovzdanie, spolu s ďalšími potrebnými údajmi, mobilnej časti ETCS. Hlavnou úlohou mobilnej časti ETCS je kontrola dodržiavania stanovených hraničných limitov pre jazdu vlaku na základe prijatých údajov z traťovej časti ETCS.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.