Kadet loďmajster

Kadet loďmajster vykonáva lodnícke práce na plavidle a na zostave plavidiel. Riadi plavidlo pod dozorom kapitána a činnosť lodníkov a kormidelníkov počas plavby. Obsluhuje a udržiava palubné mechanizmy, vykonáva dozor pri nakládke a vykládke plavidiel, nalodení a vylodení osôb, vedie dokumentáciu o prevádzke plavidla.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov
ISCO-08
8350 - Posádky lodí a podobní pracovníci
SK ISCO-08
8350002 - Kadet loďmajster
Divízia SK NACE Rev. 2
Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu
Lodník

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby vedenia a obsluhy malých plavidiel
3
predpisy na prevádzku na vodných plochách
3
pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
3
zásady BOZP a PO
3
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
3
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
3
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia plavidiel
0
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
0
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
0

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
3
dopĺňanie spotrebného palubného materiálu
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
3
zabezpečovanie nevyhnutnej pomoci prepravovaným osobám
Špecifikácia:
Zabezpečenie tekutín, poskytnutie prvej pomoci v prípade potreby a pod.
3
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov riečneho plavidla strednej triedy
3
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
3
vyväzovanie plavidiel, príprava kotiev a zaplietanie lán na plavidle
3
ošetrovanie a údržba plavidiel
3
prijímanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
Špecifikácia:
Vrátane preberania a odovzdávania bezposádkových plavidiel.
3
orientácia vo svetelnej a zvukovej signalizácii v lodnej doprave
2
vedenie a obsluha malých plavidiel
Špecifikácia:
Pod dohľadom kapitána.
3
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
Špecifikácia:
Riadenie a kontrola činnosti lodníkov a kormidelníkov plavidla.
3
dodržiavanie BOZP a PO
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.