Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky

Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzkyRiadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky vedie a zodpovedá za riadny a bezproblémový chod prevádzky. Riadi výkonnosť jednotlivých oddelení a jednotlivcov, plní stanovené ciele prostredníctvom delegovania úloh. Podieľa sa na tvorbe finančnej stratégie pre zverenú prevádzku, zaisťuje jej realizáciu, vrátane kontroly dodržiavania rozpočtu. Zodpovedá za správnosť cien (cenovú integritu). Zastupuje zamestnávateľa v rozsahu stanovených právomocí. Zodpovedá za implementáciu procesov súvisiacich so zabezpečením dostupnosti tovaru a služieb, za dodržiavanie prevádzkového plánu a produktivitu práce. Medzi hlavné činnosti riadiaceho pracovníka (riaditeľa) obchodnej prevádzky patrí efektívne zlepšovanie prevádzkových štandardov poskytovaním kvalitných služieb a plnením požadovaného zákazníckeho ratingu. Zabezpečuje rozvoj zamestnancov v súlade s plánom osobného rozvoja, je zodpovedný za kontrolu tréningových plánov a školení. Pozná miestnu konkurenciu a má prehľad o aktuálnej situácii ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
16827/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENStore manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1420
SK ISCO-08
1420000
ESCO
273
SK NACE Rev. 2
G46,G47
CPA 2015
G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
1420000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia, náklady, výnosy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
6
prevádzka veľkoobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy vo veľkoobchodnej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v maloobchodnej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
6
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba cieľov a koncepcie kvality v organizácii, vrátane kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola a hodnotenie výsledkov práce v rámci riadenia obchodnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie metodických postupov, vrátane návrhu zmien štandardných postupov v oblasti zákazníckeho servisu obchodnej prevádzky
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie návrhov a čiastkových opatrení na zamedzenie vzniku reklamácií, stanovovanie prevádzkových štandardov na poskytovanie služieb zákazníkom, sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
stanovovanie a optimalizácia procesov riadenia kvality v organizácii s využitím techník zameraných na zlepšovanie kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Predkladanie návrhov opatrení na zlepšenie efektívnosti hospodárenia, dosiahnutia vyššej rentability, návrh opatrení na skvalitnenie systému vnútropodnikového riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
stanovovanie rozvojových plánov zamestnancov na zabezpečenie zvyšovania výkonnosti v obchodnej prevádzke
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrola a zisťovanie neznámych strát na prevádzke, kontrola dodržiavania plánu inventúr, kontrola plnenia záručných lehôt, posudzovanie a kontrola plnenia plánu organizácie obchodnej prevádzky v rámci jej riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
6
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
6
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, spôsob dopravy, dodacie lehoty atď.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie a rozbor obchodnej činnosti podľa požadovaných kritérií v stanovených časových intervaloch
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kontrola toku hotovosti a cenín na prevádzke, odhad tržieb za stanovené obdobie, stanovovanie denných zákazníckych obratov a ich vyhodnocovanie, vyhodnocovanie obrátky zásob a nastavovanie ich optimalizácie, spracovanie mesačných reportov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technické inovácie v obchode
6
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Reprezentácia spoločnosti na rokovaniach s dodávateľmi, obchodnými partnermi, zákazníkmi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
6
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie obchodných činností firmy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
6
výkon a riadenie personálnej práce u svojich podriadených v rámci stanovenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizovanie činností a koordinácia práce obchodného tímu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Plánovanie druhu a množstva tovaru pre predajňu podľa predpokladaného predaja, riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov, komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.