Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie

Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérieMontážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie vykonáva jednoduché operácie v rámci rozmiestňovania, umiestňovania a pripevňovania jednotlivých komponentov do celku s použitím ručného náradia alebo strojného zariadenia podľa presne stanovených technologických postupov alebo technickej dokumentácie. Ako obsluha špeciálnych strojov a zariadení zabezpečuje úpravu komponentov a polotovarov pred samotnou montážou. V rámci pracovných postupov vykonáva aj konečnú úpravu, čistenie alebo balenie daných výrobkov. Súčasťou práce sú aj manuálne činnosti bez nároku na špecifickú kvalifikáciu. Pracovník pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou usní, kožušín a koženej galantérie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1647/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKOperátor montáže
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
ISCED rozšírenie
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8219
SK ISCO-08
8219001
ESCO
2649
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8219001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia úpravy usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Operácie pri výrobe usní a kožušín.
Perspektíva: Aktuálna
2
techniky a postupy ukladania nožov a šablón podľa druhu a topografie usne
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia lepenia, materiály a úprava povrchov pred lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií a minimalizácia odpadov pri výrobe kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy optimálneho využitia energií, materiálov a zdrojov vo výrobe usní, kožušín a galantérie.
Perspektíva: Aktuálna
2
materiály pri výrobe usní, kožušín a galantérneho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy kontroly kvality a opravy chýb pri montáži výrobkov z usní, kožušín a galantérneho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy konečnej úpravy usní, kožušín a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
2
ekologické aspekty a ochrana životného prostredia pri spracovaní usní, kožušín a výrobe koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Recyklačné technológie "ChemCycling"
2
pracovné postupy a technická dokumentácia pri montáži výrobkov z usní, kožušín a galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
nástroje, náradie, stroje a zariadenia, ich nastavovanie, obsluha a formy bežnej údržby vo výrobe usní, kožušín a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
inovatívne postupy pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných, montážnych a manipulačných prác pri spracovaní usní, kožušín a výrobe galantérneho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Technologické inovácie strojného vybavenia
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovných a technologických postupoch a v technickej dokumentácii pri montáži kožených, kožušinových a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
posudzovanie kvality kožušín a kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
orientácia v normách kvality a posudzovanie kvality v procese montážnych činností
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
úprava kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Česanie, klepanie, atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
úprava materiálu a povrchová úprava, lepenie, farbenie, čistenie a jednoduchá oprava komponentov, polotovarov a finálnych výrobkov pri výrobe usní, kožušín a galantérneho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
2
ručné šitie dielov kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zhotovovanie polotovarov a jednoduchých výrobkov, montáž a jednoduché dokončovacie práce v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie polotovarov a jednoduchých výrobkov, montáž a jednoduché dokončovacie práce pri spracovaní usní, kožušín a galantérneho tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
2
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o nástroje, náradie, stroje a zariadenia, ich nastavovanie, obsluha a bežná údržba pri výrobe a opravách kožušinových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o nástroje, náradie, stroje a zariadenia, ich nastavovanie, obsluha a bežná údržba pri spracovaní kože a výrobe koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
2
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných, montážnych a manipulačných prác pri spracovaní usní, kožušín a výrobe galantérneho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Automatizácia a robotizácia
Technologické inovácie strojného vybavenia
Recyklačné technológie "ChemCycling"
2
aplikácia ekologických postupov pri nakladaní s odpadmi a odpadovými vodami vo výrobe kože, kožušín a galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
2
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.