Vodič banskej lokomotívy

Vodič banskej lokomotívyVodič banskej lokomotívy v podzemí obsluhuje banské lokomotívy s dieselovým, elektrickým batériovým alebo elektrickým trolejovým pohonom, pohybujúce sa po horizontálnych dopravných cestách s úzkorozchodnou koľajovou traťou alebo dieselové banské lokomotívy pohybujúce sa na horizontálnej alebo uklonenej závesnej dráhe. Vodič banskej lokomotívy v podzemí zabezpečuje dopravu hmôt, predmetov a výbušnín, dopravu ľudí a dopravu bremien nadmernej hmotnosti alebo rozmerov do podzemia a z podzemia. Vodič lokomotívy na povrchu zabezpečuje dopravu hmôt a predmetov na dopravných cestách s koľajovou traťou s rozchodom menším ako 1 435 mm.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1640/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKOperátor banských koľajových dopravných prostriedkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky vodiča banskej lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 4)
Poznámka: Poverenie pre výkon funkcie vodič banskej lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. § 225 ods. 4 a poverenie pre výkon funkcie vodič lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. § 77 ods.3 vydáva vedúci organizácie.

Poverenie do funkcie vedúcim organizácie na základe zdravotnej spôsobilosti, výsledku psychotechnickej skúšky, trojmesačnej praxe a zácviku min. 200 hodín podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 4)
Poznámka: Zdravotnú spôsobilosť posudzuje zdravotná pracovná služba podľa zákona č. 355/2007 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 3 mesiace.
Poznámka: Predpis vyžaduje minimálnu prax 3 mesiace pri danom druhu dopravy a 200 hodín zácviku pod dohľadom vodiča banskej lokomotívy.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Poznámka: Obdobné požiadavky na prax a zácvik pre vodiča lokomotívy požaduje aj vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
ISCO-08
8311
SK ISCO-08
8311002
ESCO
2807
SK NACE Rev. 2
B09
CPA 2015
B09
Príslušnosť k povolaniu
8311002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Všeobecné vedomosti o fyzikálnych (mechanických) princípoch strojných mechanizmov používaných pri banskej koľajovej doprave a špecifické vedomosti potrebné pre ovládanie týchto mechanizmov v budúcnosti po aplikácii technických inovácií.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
2
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovný postup vodiča banskej lokomotívy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel
2
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
3
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
technológia zdvíhania vykoľajených vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
hodnotenie funkčnosti jednotlivých častí koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vodič banskej lokomotívy musí pri jazde banskej lokomotívy s pripojenými vozidlami vedieť posúdiť stav podvozku, jazdných kolies, pohonných motorov, stav ovládacích a pripojovacích prvkov, kapacitu pohonnej energie, účinnosť bŕzd, schopnosť reverzu, stav problematických častí koľajovej trate (najmä miesta kde dochádza k vykoľajeniu vozidiel), stav koľajových križovatiek, výhybiek, atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrátane opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení a dopravných tratí.
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie údržby banskej lokomotívy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonávať pred jazdou vizuálnu kontrolu lokomotívy, preskúšať funkciu všetkých bŕzd, osvetľovacích prvkov (vymeniť žiarovku), hladinu pohonných hmôt, funkciu ovládacích prvkov (najmä stop tlačidla), doliať vodu do akumulátorov el. batériovej lokomotívy a do filtračného systému dieselového motora atď. Prípadné zistené nedostatky odstrániť alebo lokomotívu odstaviť a poruchu ohlásiť určenej osobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
bežná údržba dráhových vozidiel, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie opráv a nastavovania koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykonávať len jednoduché opravy koľajových vozidiel, ktoré sú obmedzené na práce, ktoré nezasahujú napr. do napäťovej sústavy, palivového systému dieselového motora, riadiacej jednotky, poistných bezpečnostných prvkov. Práce zamerané na identifikáciu jednoduchých porúch, na výmenu pripojovacích prvkov (hák, reťaz), výmenu žiarovky hlavného svetla, na pripájanie trolejového zberača, v spolupráci s príslušným technikom meranie koncentrácie splodín pri menovitom zaťažení dieselového motora. Na práce súvisiace s nastavovaním koľajových vozidiel nemá kvalifikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
2
posun koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdvíhanie vykoľajených vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nebezpečenstvo vyplývajúce z nestability vykoľajeného vozidla a jeho veľká hmotnosť si vyžaduje jeho bezpečnú manipuláciu, pri ktorej sa používajú signalizačné prvky - prekážka na trati, zdvihák (mechanický, reťazový, hydraulický), nakoľajovacie prostriedky, ťažné reťaze, páky, zaisťovacie kliny a vodič musí vedieť správne použiť vlastnú silu a ťažnú silu banskej lokomotívy.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie systémov a mechanizmov banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banská koľajová doprava je priestor na aplikáciu inovatívnych technológií akými budú v blízkej budúcnosti diaľkovo lokálne alebo centrálne ovládané systémy banskej koľajovej dopravy, semi-autonómne alebo autonómne vozidlá, multifunkčné zariadenia, samo kompletizujúce sa a samo opravujúce sa mechanizmy, atď. Vodič banskej lokomotívy sa stane Operátorom banskej koľajovej dopravy a bude pracovať s digitalizáciou priestoru a pohybu, virtuálnou realitou, prenosom a spracovaním dát a údajov z prevádzky vozidiel a s on-line diaľkovým riadením systému dopravy.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
dodržiavanie pracovného postupu vodiča banskej lokomotívy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Musí byť vopred oboznámený s Dopravným poriadkom pre strojovú dopravu a dopravu ľudí. Musí byť schopný rýchlo reagovať na návestia, svetelné signály a núdzové signály, pripájať a odpájať vozidlá, používať koľajové výhybky a mechanické zábrany na uklonených tratiach, manipulovať s vozidlami na koľajovej trati, dopĺňať akumulátory el. banskej batériovej lokomotívy destilovanou vodou, kontrolovať stav a hladinu mazacích olejov, funkciu prevádzkových bŕzd, sledovať pohyb ľudí na nástupných a výstupných staniciach.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie dopravy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Riadenie banskej lokomotívy, využívanie jej ťažnej sily, pri preprave bremien nadmernej hmotnosti alebo rozmerov a výbušnín, pri doprave ľudí, riadne sledovať pri jazde stav koľajovej trate a výskyt prípadných prekážok na trati, schopnosť rýchlej reakcie na návestia a na svetelné signály a pri vzniku mimoriadnych udalostí na trati použiť ručný hasiaci prístroj a hasiace zariadenie so stabilným rozvodom pri lokomotíve s dieselovým motorom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
3
ovládanie strojných mechanizmov banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Okrem uplatňovania jednoduchých mechanických princípov pri ovládaní strojných mechanizmov banskej koľajovej dopravy v súčasnosti sa pre budúcnosť stávajú nevyhnuté základy aplikovaných disciplín v oblasti robotizácie, digitalizácie, virtuálnej reality a umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie nebezpečných a ťažkých úloh pri dobývaní nerastov v podzemí už nebudú vykonávať ľudia - kľúčovým prvkom je zabudnúť na individuálnu výstroj baníkov a pozrieť sa ako pracuje plne automatizovaná baňa a jej banský systém. Pozornosť sa sústreďuje na tok údajov medzi jednotlivými časťami procesu dobývania (napr. vŕtanie, sledovanie dopravných ciest po ktorých sa pohybujú autonómne vozidlá). Existencia autonómnych vozidiel je už známa a technológia sa už používa, pričom zbiera a vyhodnocuje informácie v reálnom čase. Stroje a pohyblivé súčasti pracujúce vo vysokej vlhkosti, prachu a teplote musia byť stabilné (použitie pokročilých materiálov a technických riešení, samo-opravujúcich sa pohyblivých častí) a musia byť monitorované. Neočakávané poruchy strojov, opotrebovanie súčastí ich výmena za rezervné súčasti v podzemí, servis a analýzy podzemia (roboty a pohyblivé analyzátory). Bezkáblová komunikácia prenikajúca cez horniny. Úprava nerastov in situ. Využívanie geotermálnej (alebo inej) energie produkovanej v podzemí. Snímače pre správne monitorovanie, automatizáciu v drsných podmienkach. Bude potrebná komunikácia cez 4 000 m horniny (zatiaľ neexistuje). Vypracovanie protokolov pre hodnotenie kritických miest v štádiu navrhovania bane, detailné vízie rôznych úrovní automatizácie. Systematické hodnotenie výhod a nevýhod systémov z pohľadu BOZP. Roboty: Exo-skeletony urobia baníkov oveľa silnejšími a neúnavnejšími. Energia: Zlepšenie dodávok energie je potrebná aby mohli pracovať celý deň a noc. Jeden z prvých exo-skeletonov sa používa v Rusku, lokalita Noriľsk, baňa na Ni. Vývoj viacúčelových robotov s fúziou snímačov vysokej integrácie pamäťových čipov a procesorov schopných pracovať v priestoroch s vysokou úrovňou elektromagnetického a iónového žiarenia. Takáto technológia už existuje v železnorudnej bani Kirunavarra, Švédsko. Pre autonómne stroje a zariadenia je dôležitý efektívny príjem energie, mať spoľahlivý a citlivý riadiaci systém. Po splnení uvedených podmienok high-tech baňa budúcnosti môže existovať aj v SR. Hlbinné bane budú môcť byť riadené a kontrolované z akéhokoľvek miesta - Diaľkové ovládanie a kontrola jednotlivých operácií z rôznych častí štátu, či sveta, závisí na veľmi sofistikovanej banskej technológii s autonómnymi robotmi a vyžaduje si extrémne stabilné internetové pripojenia, ktoré musia byť chránené pred priemyselnou špionážou a pred prírodnými katastrofami. Už je to dnešnou realitou, vo svete sa dajú kontrolovať a riadiť pracovné operácia cez internet a nie sme ďaleko od totálneho diaľkového riadenia autonómnych pracovných procesov dobývania. Pokračuje vývoj kontinuálneho dobývania v rudnom baníctve, vývoj diaľkovo ovládaných zariadení, techník diaľkovo riadeného zakladania vyrúbaných priestorov, automatizovaného nabíjania vývrtov výbušninami, selektívneho dobývania, strhávania uvoľnenej horniny, nakladania rúbaniny a jej prepravy. Firma Rio Tinto v októbri 2012 uviedla do prevádzky 13 high-tech nakladacích robotov v diamantovej hlbinnej bani v Západnej Austrálii. Firma Rio Tinto, druhý najväčší producent železnej rudy na svete začala používať prvý komerčný autonómny dopravný systém Komatsu AHS v železnorudnej bani v regióne Pilbara v Západnej Austrálii už v decembri 2008. A podobne firma BHP Billiton, druhá svetovo najväčšia banská spoločnosť mala v roku 2015 v prevádzke 45 autonómnych dumperov Caterpillar v bani Jimblebar v regióne Pilbara. Firma Rio Tinto bola prvá ktorá použila tento systém riadenia bane v júni 2010 z operačného strediska v Perthe na vzdialenosť 1 500 km diaľkovo riadila dobývanie a synchronizovala ho so železničnou dopravou a prístavom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Prediktívnu údržbu je možné vylepšiť pomocou vytvorenia digitálnej kópie („digitálneho dvojčaťa“) vozidla vrátane jeho systémov. Digitálne dvojčatá následne umožnia skúmať aspekty a vykonávať rôzne typy simulácií, ktoré pomôžu predpovedať, kedy sa môže vyskytnúť kritické zlyhanie. Využitie pri dennom vyhodnocovaní údajov z vozidla po príchode z prevádzky s porovnaním technického stavu pred jeho výpravou do prevádzky. Následne bude možné požiadať o vykonanie potrebného technického zásahu a ponúknuť varianty jeho realizácie pri dodržaní pravidiel technickej dokumentácie. Príklad využitia: vytvorenie digitálnej kópie zariadenia s možnosťou simulácií a testovania prevádzky.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia dopravných prostriedkov bude realizovaná prostredníctvom umelej inteligencie, predovšetkým z pohľadu uľahčenia výkonu práce obsluhujúceho personálu a to v celom kontexte zabezpečovania ich prevádzky. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Príklad využitia: bezdrôtová vysokorýchlostná komunikácia viacerých senzorov s operačnými systémami vozidiel a infraštruktúry s cieľom automatizovať a zefektívniť prevádzku.
Charakteristika:
Titulný obrázok Chatboty a konfigurátory na portáloch pomáhajú rýchlejšie dohľadať informácie pre jednotlivé procesy a fázy výstavby a skvalitniť bezpečnosť na stavbách. Chatboty sú využívané aj riadiacimi pracovníkmi pre riadenie ľudských zdrojov, prostredníctvom ktorých zadávajú pokyny robotníkom a technickým pracovníkom pri vykonávaní komplikovanejších procesov a rôznorodých činností. Chatboty a konfigurátory majú uplatnenie pri zariaďovaní rôznych druhov stavenísk, pri zaistení efektívnych bezpečnostných opatrení a riadení kvality stavby. Cieľom je poskytnutie včasných a presných informácií o účinných a efektívnych opatreniach na rozličných stavbách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.