Vodič banskej lokomotívy

Vodič banskej lokomotívyVodič banskej lokomotívy v podzemí obsluhuje banské lokomotívy s dieselovým, elektrickým batériovým alebo elektrickým trolejovým pohonom, pohybujúcich sa po horizontálnych dopravných cestách s úzkorozchodnou koľajovou traťou alebo dieselové banské lokomotívy pohybujúce sa na horizontálnej alebo uklonenej závesnej dráhe. Vodič banskej lokomotívy v podzemí zabezpečuje dopravu hmôt, predmetov a výbušnín, dopravu ľudí a dopravu bremien nadmernej hmotnosti alebo rozmerov do podzemia a z podzemia. Vodič lokomotívy na povrchu zabezpečuje dopravu hmôt a predmetov na dopravných cestách s koľajovou traťou s rozchodom menším ako 1 435 mm....
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1640/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKOperátor banských koľajových dopravných prostriedkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní zácviku a skúšky vodiča banskej lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 4)
Poznámka: Poverenie pre výkon funkcie vodič banskej lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. § 225 ods. 4 a poverenie pre výkon funkcie vodič lokomotívy podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. § 77 ods.3 vydáva vedúci organizácie.

Poverenie do funkcie vedúcim organizácie na základe zdravotnej spôsobilosti, výsledku psychotechnickej skúšky, trojmesačnej praxe a zácviku min. 200 hodín podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí (§ 225 ods. 4)
Poznámka: Zdravotnú spôsobilosť posudzuje zdravotná pracovná služba podľa zákona č. 355/2007 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 3 mesiace.
Poznámka: Predpis vyžaduje minimálnu prax 3 mesiace pri danom druhu dopravy a 200 hodín zácviku pod dohľadom vodiča banskej lokomotívy.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Poznámka: Obdobné požiadavky na prax a zácvik pre vodiča lokomotívy požaduje aj vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.
ISCO-08
8311
SK ISCO-08
8311002
ESCO
2807
SK NACE Rev. 2
B09
CPA 2015
B09
Príslušnosť k povolaniu
8311002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Všeobecné vedomosti o fyzikálnych (mechanických) princípoch strojných mechanizmov používaných pri banskej koľajovej doprave a špecifické vedomosti potrebné pre ovládanie týchto mechanizmov v budúcnosti po aplikácii technických inovácií.
Perspektíva: Budúca
2
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovný postup vodiča banskej lokomotívy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zdvíhania vykoľajených vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
hodnotenie funkčnosti jednotlivých častí koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vodič banskej lokomotívy musí pri jazde banskej lokomotívy s pripojenými vozidlami vedieť posúdiť stav podvozku, jazdných kolies, pohonných motorov, stav ovládacích a pripojovacích prvkov, kapacitu pohonnej energie, účinnosť bŕzd, schopnosť reverzu, stav problematických častí koľajovej trate (najmä miesta kde dochádza k vykoľajeniu vozidiel), stav koľajových križovatiek, výhybiek, atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba jednoduchých banských strojov a dopravných tratí v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrátane opravy jednoduchých banských strojov, strojných zariadení a dopravných tratí.
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie údržby banskej lokomotívy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonávať pred jazdou vizuálnu kontrolu lokomotívy, preskúšať funkciu všetkých bŕzd, osvetľovacích prvkov (vymeniť žiarovku), hladinu pohonných hmôt, funkciu ovládacích prvkov (najmä stop tlačidla), doliať vodu do akumulátorov el. batériovej lokomotívy a do filtračného systému dieselového motora atď. Prípadné zistené nedostatky odstrániť alebo lokomotívu odstaviť a poruchu ohlásiť určenej osobe.
Perspektíva: Aktuálna
2
bežná údržba dráhových vozidiel, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie opráv a nastavovania koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykonávať len jednoduché opravy koľajových vozidiel, ktoré sú obmedzené na práce, ktoré nezasahujú napr. do napäťovej sústavy, palivového systému dieselového motora, riadiacej jednotky, poistných bezpečnostných prvkov. Práce zamerané na identifikáciu jednoduchých porúch, na výmenu pripojovacích prvkov (hák, reťaz), výmenu žiarovky hlavného svetla, na pripájanie trolejového zberača, v spolupráci s príslušným technikom meranie koncentrácie splodín pri menovitom zaťažení dieselového motora. Na práce súvisiace s nastavovaním koľajových vozidiel nemá kvalifikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
2
posun koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zdvíhanie vykoľajených vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nebezpečenstvo vyplývajúce z nestability vykoľajeného vozidla a jeho veľká hmotnosť si vyžaduje jeho bezpečnú manipuláciu, pri ktorej sa používajú signalizačné prvky - prekážka na trati, zdvihák (mechanický, reťazový, hydraulický), nakoľajovacie prostriedky, ťažné reťaze, páky, zaisťovacie kliny a vodič musí vedieť správne použiť vlastnú silu a ťažnú silu banskej lokomotívy.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na dopravu rúbaniny, materiálu a osôb
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie systémov a mechanizmov banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banská koľajová doprava je priestor na aplikáciu inovatívnych technológií akými budú v blízkej budúcnosti diaľkovo lokálne alebo centrálne ovládané systémy banskej koľajovej dopravy, semi-autonómne alebo autonómne vozidlá, multifunkčné zariadenia, samo kompletizujúce sa a samo opravujúce sa mechanizmy, atď. Vodič banskej lokomotívy sa stane Operátorom banskej koľajovej dopravy a bude pracovať s digitalizáciou priestoru a pohybu, virtuálnou realitou, prenosom a spracovaním dát a údajov z prevádzky vozidiel a s on-line diaľkovým riadením systému dopravy.
Perspektíva: Budúca
3
dodržiavanie pracovného postupu vodiča banskej lokomotívy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Musí byť vopred oboznámený s Dopravným poriadkom pre strojovú dopravu a dopravu ľudí. Musí byť schopný rýchlo reagovať na návestia, svetelné signály a núdzové signály, pripájať a odpájať vozidlá, používať koľajové výhybky a mechanické zábrany na uklonených tratiach, manipulovať s vozidlami na koľajovej trati, dopĺňať akumulátory el. banskej batériovej lokomotívy destilovanou vodou, kontrolovať stav a hladinu mazacích olejov, funkciu prevádzkových bŕzd, sledovať pohyb ľudí na nástupných a výstupných staniciach.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie dopravy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Riadenie banskej lokomotívy, využívanie jej ťažnej sily, pri preprave bremien nadmernej hmotnosti alebo rozmerov a výbušnín, pri doprave ľudí, riadne sledovať pri jazde stav koľajovej trate a výskyt prípadných prekážok na trati, schopnosť rýchlej reakcie na návestia a na svetelné signály a pri vzniku mimoriadnych udalostí na trati použiť ručný hasiaci prístroj a hasiace zariadenie so stabilným rozvodom pri lokomotíve s dieselovým motorom.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie strojných mechanizmov banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Okrem uplatňovania jednoduchých mechanických princípov pri ovládaní strojných mechanizmov banskej koľajovej dopravy v súčasnosti sa pre budúcnosť stávajú nevyhnuté základy aplikovaných disciplín v oblasti robotizácie, digitalizácie, virtuálnej reality a umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.