Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobePomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe vykonáva jednoduché prípravné, manipulačné, obslužné či montážne práce pri zabezpečení výroby, venuje sa jednoduchej údržbe, čisteniu a ošetrovaniu používaných strojov a zariadení. Taktiež môže vykonávať manipulačné práce pri preprave a skladovaní surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe obuvi a v spracovaní kože, kožušín a výrobe usní v kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Pracuje prevažne ručne alebo s využitím ručného náradia či malej mechanizácie, prípadne obsluhuje jednoduché stroje a zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
1634/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKManipulačný pracovník
SKObslužný pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
9329
SK ISCO-08
9329003
ESCO
2896
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
9329003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ide najmä o jednoduché stroje a zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
2
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Rozoznávanie druhov materiálov a ich vlastností, spôsob využitia v rámci technologického postupu, rozoznávanie vád.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
inovatívne metódy a postupy v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Smart zariadenia a technológie
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Automatizácia dokončovacích procesov
2
druhy materiálov, polotovarov a produktov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy a postupy obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pomôcky a náradie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
2
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
výroba dielcov kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie drobných defektov na obuvi farbením, voskovaním a inými zapravovacími prostriedkami
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
mechanické a chemické čistenie obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie zapravovacích, apretovacích a čistiacich prostriedkov na zvýšenie kvality výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
2
výroba a opracovanie holiny
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava materiálov pre výrobu rezaním, strihaním a sekaním
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zhotovovanie polotovarov a jednoduchých výrobkov, montáž a jednoduché dokončovacie práce v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
2
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Automatizácia dokončovacích procesov
2
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ide najmä o obsluhu jednoduchých obuvníckych strojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
2
našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.