Špecialista pre dôchodkové sporenie

Špecialista pre dôchodkové sporenieŠpecialista pre dôchodkové sporenie zodpovedá za riešenie najmä neštandardných požiadaviek účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (fyzických aj právnických osôb) a starobného dôchodkového sporenia. Je zodpovedný za plnenie stanoveného obchodného plánu. Plánuje, dohaduje a realizuje stretnutia s predstaviteľmi významnejších a firemných klientov, ktorým poskytuje odborné konzultácie, realizuje predaj produktov dôchodkového sporenia a rieši ich požiadavky, sťažnosti a reklamácie. O svojej činnosti vytvára požadovanú evidenciu. Zabezpečuje konzultačnú činnosť pre odborných pracovníkov dôchodkového sporenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1626/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista pre dôchodky
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q ?
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zamestnanec viazaného finančného agenta - § 21 ods. 9
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Pre základný stupeň

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413024
ESCO
241
SK NACE Rev. 2
J63,K65
CPA 2015
J63,K65
Príslušnosť k povolaniu
2413024

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Interný softvér.
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy práce s informačnými a komunikačnými technológiami pri poskytovaní servisu klientom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
5
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: FinTech
5
odborná terminológia v oblasti starobného dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
dokumentácia v oblasti dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
5
odborná terminológia v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a metódy práce s informačnými a komunikačnými technológiami pri akvizícii klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
5
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane postupov pri vybavovaní sťažností a vedomostí o legislatívnych reguláciách najmä, ale nie výlučne Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii v oblasti starobného dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v dokumentácii v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
analýza potrieb zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na uzatváranie zmlúv, realizáciu obchodov a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
5
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení a starobnom dôchodkovom sporení a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom na prípravu zmlúv a pod.
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie poradenstva a informácií obchodným zložkám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie digitálnych technológií a prostriedkov na servis a komunikáciu s klientmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: FinTech
5
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.