Vlásenkár (výrobca parochní)

Vlásenkár (výrobca parochní)Na „Vlásenkár (výrobca parochní) zhotovuje vlásenkárske výrobky (parochne a vlasové doplnky), pozná ich výrobné technológie a techniky. Pracuje s prírodnými a syntetickými druhmi surovín a materiálov používaných v odbore. Ovláda prípravu, spracovanie, ošetrenie vlasového materiálu, techniky úpravy účesu a údržbu výrobkov. Vlásenkár (výrobca parochní) vlas spracováva špeciálnymi chemickými a technologickými postupmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
1601/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKParochniar
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania remeselnej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7531
SK ISCO-08
7531004
ESCO
2444
SK NACE Rev. 2
C13,S96
CPA 2015
C13,S96
Príslušnosť k povolaniu
7531004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
syntetické materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
typy strihov vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a techniky bielenia, melírovania, tónovania a farbenia vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania a miery v parochniarstve a vlásenkárstve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti vlasových materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby prípravy a základného spracovania vlasového materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
typy a druhy parochní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kadernícke prostriedky a prípravky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
história účesovej tvorby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
typológia zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy preparácie vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy ondulácie železom a elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy materiálov a pomôcok na zhotovenie vlásenkárských výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky predlžovania a zahusťovania vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky umývania a ošetrovania umelých vlasov, brady a fúzov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
technológie v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie etického kódexu poskytovateľa osobných služieb v rámci starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba optimálneho postupu a zariadenia na rezanie, strihanie a vysekávanie textilných a syntetických materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozpoznávanie chorôb vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie nových techník strihania vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
rozvíjanie estetického cítenia, obrazotvornosti na základe typológie zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vlasových kozmetických výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné vlásenkárske šitie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie vlasov nástrojmi a prístrojmi na strihanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava vlásenkárskych výrobkov a ich použitie pri vytváraní náročného, napr. večerného alebo dobového účesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie vlasov elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie vlasov vlasovou preparáciou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikovanie módnych trendov v účesovej tvorbe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia vedomostí z oblasti dermatológie do praxe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
výroba parochniarskych a vlásenkárskych produktov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatnenie princípov automatizácie v tradičných remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.