Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobeMajster (supervízor) v polygrafickej výrobe zodpovedá za prácu na technologickom úseku polygrafickej výroby, kde organizuje a riadi prácu pracovníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1527/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (§ 1)
Potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21b ods. 1 písm. e) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122007
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
3122007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Optimalizácia procesov výroby
4
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
Optimalizácia procesov výroby
4
manažment - supervízor
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Výrobno-riadiace softvéry (Navision, PrintVis, Cicero, programy Adobe a programy na kontrolu dát pre zhotovenie tlačovej formy). Znalosť výrobného softvéru - jeho dôkladne poznanie je dôležité pre správne pochopenie technologického postupu a pre odhlasovanie výkonov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Softverizácia
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
technológia tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sieťotlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha a údržba strojov a zariadení v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Softverizácia
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Optimalizácia procesov výroby
4
technologický proces elektronickej hárkovej montáže
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia dokončovacích procesov
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Optimalizácia procesov výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aktívne používanie noriem kvality v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Softverizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
spolupráca pri zostavovaní operatívnych plánov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Efektívny manažment krízového riadenia
Optimalizácia procesov výroby
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prevádzková kontrola práce podriadených na jednotlivých zákazkách v súlade s aktuálnou technologickou kartou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Optimalizácia procesov výroby
4
kontrola plnenia operatívnych plánov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Optimalizácia procesov výroby
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Optimalizácia procesov výroby
4
vedenie a spracovávanie prevádzkovej dokumentácie polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
riešenie organizačných a prevádzkových problémov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4
riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Efektívny manažment krízového riadenia
Optimalizácia procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.