Mechanik rádiometrie a spektrometrie

Mechanik rádiometrie a spektrometrie realizuje činnosti súvisiace s odberom vzoriek, meraniami, analýzami a správou prístrojovej techniky v oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik meraní a správy prístrojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
viac...
ISCO-08
7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
7421004 - Mechanik rádiometrie a spektrometrie
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metrológia fyzikálnych veličín
Špecifikácia:
Jednotky veličín v oblasti chémie a dozimetrie.
4
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
Špecifikácia:
Kyseliny, zásady, destilácie, filtrácia a pod., postupy prípravy roztokov.
4
meracie prístroje a systémy v energetike
Špecifikácia:
Systémy elektronických operatívnych dozimetrov, prenosové meracie prístroje, prístroje radiačnej kontroly.
4
analytická chémia
Špecifikácia:
Atómová, molekulová, absorpčná spektrometria, infračervená spektrometria a pod.
4
rádiometria
Špecifikácia:
Postupy merania žiarenia súvisiacich s energiou prenášanou žiarením (rádioaktívne žiarenia), rádiometrické veličiny.
4
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Špecifikácia:
Rádiometer a pod.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
právne predpisy a pojmy v energetike
4
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
Špecifikácia:
Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
4
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
4
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
4
právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
4
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
4
postupy balenia komponentov, zostáv, podzostáv elektronických zariadení a hotových výrobkov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia progresívnych technických metód súvisiacich s prevádzkou jadrovej elektrárne
4
bilancia hodnôt emisií do životného prostredia
4
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov rádiometrie a spektrometrie, vrátane ich údržby
Špecifikácia:
Systémy elektronických operatívnych dozimetrov, prenosné meracie prístroje, prístroje radiačnej kontroly.
4
preberanie a montáž zariadení a systémov rádioaktívnej kontroly
4
organizácia prevádzkyschopnosti a správneho používania prevádzkového zariadenia a prístrojov radiačnej kontroly
Špecifikácia:
Správa príslušných systémov, prístrojov a zariadení rádioaktívnej kontroly, Kontrola správnosti a funkčnosti zverených systémov, prístrojov a zariadení.
4
vedenie databázy, evidencie a archivácie dát v rámci bezpečnostných meraní
4
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
4
monitoring radiačnej situácie v jadrovej elektrárni
4
výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánovania a pripravenosti
Špecifikácia:
Participácia na príprave havarijných plánov, dokumentácie a pod. Účasť na tréningoch a stretnutiach organizácie havarijnej odozvy. Výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánu jadrovej elektrárni a príslušnej dokumentácie vzťahujúcej sa na havarijné plánovanie a pripravenosť.
4
spracovávanie, vyhodnocovanie výsledkov meraní rádioaktivity súvisiacich s radiáciou v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Rádiochemické rozbory radiačnej bezpečnosti, výsledky meraní, výsledky meraní radiačnej kontroly a pod.
4
analýza výsledkov meraní a kontrola dodržiavania povolených hodnôt rádioaktivity
4
odber a príprava vzoriek z technológie jadrovej elektrárne na príslušné meranie
Špecifikácia:
Gamaspektrometrické merania, merania trícia, celkovej beta aktivity, merania rádioaktivity v komíne, kontinuálne merania (na pevne umiestnených spektrometroch), laboratórne spektrometrie (výpuste v komíne, meranie netesností) a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.