Materiálový technológ v elektrotechnike

Materiálový technológ v elektrotechnikeMateriálový technológ v elektrotechnike dohliada na požadovanú úroveň kvality materiálov používaných počas procesu výroby. Získava, analyzuje a aplikuje nové poznatky z oblasti materiálov a ich využitia v elektrotechnike, vrátane technicko-ekonomických a environmentálnych podmienok. Materiálový technológ v elektrotechnike úzko spolupracuje s dodávateľmi materiálov a nastavuje procesy a parametre nimi dodávaných súčiastok a materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14240/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKElektrotechnik technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113006
ESCO
1249
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
3113006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzikálna elektronika a mikroelektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priemyselné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nedeštruktívne metódy merania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nedeštruktívne metódy skúšania (kapilárna)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (magnetická prášková)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (netesnosti)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (prežarovanie)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (ultrazvuk)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a posudzovanie vhodnosti ich použitia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie posudkov a expertíz v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Spracovanie posudkov o kvalitatívnej úrovni skúmaných materiálov a ich použiteľnosti vo výrobnom procese.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie trendov vývoja nových materiálov používaných v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
funkčné skúšky na testovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov zariadení/výrobkov, resp. prototypov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie elektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výsledkov skúšok výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie parametrov materiálov spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie náhrady materiálov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia s výrobkami počas ich skúšania v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Výrobky - elektrotechnické výrobky, polovýrobky a ich súčasti (napr. televízory, ich predné a zadné kryty, dosky plošných spojov, stojany a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s elektronickými komponentmi spotrebnej, automatizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologických postupov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kolektívu výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.