Elektrotechnik automatizovanej výroby

Elektrotechnik automatizovanej výrobyElektrotechnik automatizovanej výroby zabezpečuje plynulý chod zariadení a procesov automatizovanej výroby. Zabezpečuje pravidelnú údržbu, servis a opravy elektrických alebo iných technických zariadení. Testuje elektrické zariadenia na základe stanovených postupov. Nastavuje a programuje výrobné zariadenia a inštaluje potrebné komponenty. Zapája sa do vylepšovania procesov a zodpovedá za technickú a výrobnú dokumentáciu. Medzi inými diagnostikuje a rozumie princípom fungovania smart zariadení v elektrotechnike, robotom a robotike ako celku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14239/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKOpravár automatizovanej výroby
SKTechnik automatizovanej výroby
SKÚdržbár automatizovanej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113005
ESCO
1182
SK NACE Rev. 2
C26,C33
CPA 2015
C26,C33
Príslušnosť k povolaniu
3113005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Umelá inteligencia a neurónové siete.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
priemyselná informatika - automatizácia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Automatizácia a robotizácia
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
princípy programovania priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
4
princípy kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Kvantové počítače
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektronické prvky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Digitalizácia vo výrobe
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotika
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
princípy fungovania robotov a ich riadenie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
Superpočítače
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Kvantové počítače
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
metódy údržby a opráv zariadení automatizovanej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
technológia blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
Automatizácia a robotizácia
4
princípy automatizovanej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
4
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
4
štandardy jazykov pre programovanie PLC
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Elektronizácia dokumentov
Digitalizácia vo výrobe
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
testovanie a skúšanie elektrických zariadení v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Superpočítače
Kvantové počítače
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
diagnostikovanie robotov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotika
4
programovanie (PLC) automatizačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
programovanie priemyselných počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Superpočítače
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Kvantové počítače
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
spájanie a rozoberanie technických súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
uvádzanie elektrotechnických alebo elektronických zariadení do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
zostavovanie, montáž, zapájanie, oprava a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
opravy a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
údržba a opravy číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách robotov, manipulátorov a automatizovaných zariadení v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
obsluha 3D tlačiarne
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívne technológie a 3D tlač v priemyselnej výrobe a strojárstve
Nové typy materiálov v elektrotechnike
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
používanie prvkov umelej inteligencie v technologickom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.