Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe riadi a zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod výrobného oddelenia s ohľadom na kvantitu a kvalitu procesov a produkcie. Plánuje, organizuje, koordinuje, kontroluje a analyzuje všetky procesy pridelenej výrobnej prevádzky. Stanovuje výrobné plány a výrobnú politiku v súlade so stratégiou organizácie. Zodpovedá za dosiahnutie cieľov oddelenia, zabezpečuje efektivitu výroby, výrobných kapacít a optimalizáciu využívaných zdrojov a procesov. Koordinuje nábeh nových produktov a zavádzanie inovácií do výroby. Predkladá návrhy investícií, rozširovania kapacít a reorganizácie výroby. Vytvára rozpočet výrobného oddelenia, sleduje jeho čerpanie a vyhodnocuje ho. Koordinuje a sleduje systémy kontroly kvality a bezpečnostné predpisy. Uplatňuje, ak sú zavedené, systémy v súlade s medzinárodnými štandardami STN ISO (systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14193/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKManažér výroby
ENProduction manager
SKVýrobný manažér
SKVýrobný riaditeľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. je potrebná aktualizačná odborná príprava minimálne každých päť rokov.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321013
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
C26,C27
CPA 2015
C26,C27
Príslušnosť k povolaniu
1321013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
5
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Mobilné robotické systémy a platformy
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment veľkého podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Digitalizácia vo výrobe
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Robotika
Mobilné robotické systémy a platformy
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
5
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové typy materiálov v elektrotechnike
5
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
Digitalizácia vo výrobe
Nové typy materiálov v elektrotechnike
5
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Mobilné robotické systémy a platformy
Digitalizácia vo výrobe
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
5
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
5
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Digitalizácia vo výrobe
7
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
7
stanovovanie priebehu a väzieb činností a výrobných procesov v rámci optimalizácie procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Robotika
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Mobilné robotické systémy a platformy
Digitalizácia vo výrobe
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia vo výrobe
7
vypracovanie a aktualizácia krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Mobilné robotické systémy a platformy
Nové typy materiálov v elektrotechnike
7
príprava plánov výrobného procesu, ich kontrola a úprava
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Mobilné robotické systémy a platformy
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia vo výrobe
5
kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
6
návrhy na úpravu rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Robotika
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Mobilné robotické systémy a platformy
Digitalizácia vo výrobe
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
riadenie technologického úseku elektrotechnickej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia vo výrobe
7
riadenie elektrotechnickej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Nové technológie výroby
Automatizácia a robotizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia vo výrobe
7
riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Nové technológie výroby
Digitalizácia vo výrobe
7
riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v elektrotechnickej oblasti
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
7
riadenie rizika a nastavenie procesov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie a dodržiavanie integrovaných systémov riadenia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Výskum a vývoj nových progresívnych materiálov a štruktúr pre IKT, elektrotechniku, elektroniku, fotoniku, senzoriku a energetiku. Vývoj a výroba nových typov elektrotechnických káblov, ktoré inovujú ich zloženie, štruktúru, charakterizáciu, spracovanie, vlastnosti, aplikáciu a výkon elektrotechnických materiálov, ktoré menia parametre materiálu, ako sú frekvencia, účinnosť alebo odolnosť voči nepriaznivému prostrediu (teplota, tlak, radiácia). Vývoj nových typov polovodičových, supravodivých, magnetických a nanomagnetických materiálov pre elektroniku, elektrotechniku, elektronické štruktúry, senzoriku, bioaplikácie, energetiku, automobilový priemysel a počítače novej generácie. Vývoj materiálov uplatniteľných v zelenej ekonomike.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia je integrácia strojov, riadiacich systémov a informačných technológií s cieľom optimalizovať služby a výrobu výrobkov. Hlavným dôvodom automatizácie je zvýšenie produktivity a/alebo kvality s tým, že do procesu je zapojených menej ľudí. Automatizácia výrazne znižuje potrebu ľudských fyzických, senzorických a duševných schopností a zvyšuje kapacitu, rýchlosť a opakovateľnosť výroby. Automatizácia má preto významný sociálny dopad. Robotizácia je proces pri ktorom sa uskutočňuje riadenie, korekcia a údržba výrobných a podporných procesov bez priameho zásahu človeka, pri využívaní výpočtovej a riadiacej techniky a zariadení. Človek za pomoci automatu kontroluje, riadi a nastavuje výrobné zariadenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozvoj robotických systémov v nových oblastiach bude kľúčový pre rôzne sektory, ako výrobný, tak inovačný. Na Slovensku je sektor výroby dôležitou oblasťou, preto mu musíme na úrovni podpory a rozvoja venovať adekvátnu pozornosť. Prechodom na Industry 4.0 až 4.1 sa výrazne menia možnosti výroby, ako i nárokov na automatizáciu a teda i nárokov na vedomosti a znalosti obslužného personálu, odborníkov na riadenie a automatizáciu, ale i nové oblasti, akými môže byť napríklad lietajúca robotika či mobilná robotika s vysokými nárokmi na senzorické systémy, ktoré sú kľúčové pre riadenie a bezproblémový chod a napríklad i pohyb či lietanie robotov medzi ľuďmi, kde je obrovský nárok na bezpečnosť i spoľahlivosť.
Charakteristika:
Titulný obrázok Žiadúci je vývoj v oblasti mobilných robotických systémov a ich prechod k čoraz autonómnejšiemu správaniu. Už v súčasnosti zabezpečujú nezastupiteľnú úlohu vo výrobnom procese. Tisícky takýchto robotov budú zaisťovať pohyb rozpracovaných produktov a zaujímať dominantnú úlohy v rámci logistiky. Meniť sa bude produkt, výrobné zariadenia, technológie a celý produkčný systém. Vyrábané produkty, výrobné zariadenia i prostriedky mobilnej logistiky sa stanú inteligentné a budú vzájomne spoločne komunikovať. V reálnom čase si budú vymieňať a zdieľať všetky potrebné dáta a informácie. Mobilné roboty, transportujúce rozpracovaný výrobok, sa budú pohybovať medzi výrobnými procesmi, pričom si produkt sám bude určovať požadované operácie a plánovať ich poradie.
Charakteristika:
Cieľom digitalizácie je optimalizácia výrobných a zásobovacích procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a výkonnosti zariadení, ako aj redukcia prevádzkových nákladov.
Charakteristika:
Analýzy rôznych druhov stavenísk a posúdenie rizík si vyžaduje rýchle reagovanie účinnými opatreniami. Digitalizácia umožňuje rýchlejšie a presnejšie predvídať riziká na staveniskách. Na základe dát je možné flexibilnejšie reagovať na meniace sa podmienky na stavbách a navrhovať efektívnu prevenciu a plán bezpečnostných opatrení. Príkladom sú softvéry pod názvom: OHSAS Management Software.
Charakteristika:
Titulný obrázok Možnosť využívania nových foriem výkonu práce používaním digitálnych technológií s cieľom zvyšovania angažovanosti zamestnanca z domáceho prostredia s pozitívnym ekonomickým dopadom pre firmy, efektívnejšieho a flexibilnejšieho využitia pracovného časového fondu zamestnanca.
Charakteristika:
Titulný obrázok Implementácia optimalizačných/riadiacich systémov vyvinutých na báze umelej inteligencie (neurónových sietí) s optimálnou topológiou a vhodnou voľbou počtu vstupných, skrytých a výstupných neurónov, ako aj s optimálnym návrhov počtu skrytých vrstiev neurónov. Použitie umelej inteligencie na kontrolu kvality tlače a vzniknutých chýb. Automatická korekcia vzniknutých chýb, ktoré nie sú v súlade s ISO normami. Automatické vyraďovanie makulatúr (nesprávne vytlačených tlačových hárkov). Prediktívne nastavenie novej zákazky na základe podobných zákaziek spracovaných predtým a celková optimalizácia výrobných procesov pomocou prvkov umelej inteligencie.
Charakteristika:
-
Charakteristika:
Titulný obrázok Chatboty sú schopné spracovania písaného alebo hovoreného slova. Úlohou bude poskytovanie poradenských služieb napr. v oblasti cestovania, prepravných poriadkov, resp. rezervovania lístkov prostredníctvom online chatu alebo telefónu. Príklad využitia: aplikácie v smart zariadeniach s využitím umelej inteligencie, pre zákaznícky servis prostredníctvom textu resp. hovoreného slova.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.