Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýbOperátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb obsluhuje a ošetruje technologické linky, stroje a zariadenia, spracováva mäso a vyrába podľa predpísaných technologických postupov a platných receptúr mäsové výrobky a iné výrobky z rýb. Kontroluje základné suroviny, prísady, pomocné látky a obaly. Čistí, dezinfikuje a udržiava používané technológie. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb vizuálne kontroluje kvalitu surovín živočíšneho pôvodu, aditív (prímesí) a obalov pri manipulácii s nimi. Navažuje suroviny a aditívne látky, upravuje suroviny (rezanie, pílenie, kockovanie, spracovanie v kutri) na výrobu mäsových a konzervárenských výrobkov. Mieša dielo mäsových výrobkov, plní ho do technologických obalov. Zabezpečuje senzorickú kontrolu výrobkov pred balením, vytrieďuje nezhodné produkty, balí, váži a etiketuje mäsové výrobky a iné výrobky z rýb. Zabezpečuje sanitáciu používanej technológie. Separuje odpady.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
13777/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýrobný pracovník
SKPracovník výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160001
ESCO
2700,2722
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
8160001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Mäso, mäsové produkty a ryby.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane výrobkov z rýb.
Perspektíva: Aktuálna
3
chladiarenské a mraziarenské technológie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečovania čerstvosti mäsa, mäsových výrobkov a rýb prostredníctvom chladiarenských a mraziarenských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie spracovania a výroby výrobkov z rýb a polotovarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
konzervárenské technológie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Používané vo výrobe na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov, rýb a polotovarov z nich.
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované riadenie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Suroviny živočíšneho pôvodu, aditíva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
systémy pri triedení odpadov v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalita surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby kontroly etikiet
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Spôsoby kontroly pred expedíciou (dátum výroby a spotreby, výrobná šarža, druh výrobku a jeho zloženie, spôsob balenia a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vypracovávanie a zavádzanie systému triedenia odpadov z výroby pokrmov, nápojov a hotových jedál
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
overovanie nastavených hodnôt na váhe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola neporušenosti obalu mäsa, mäsových polotovarov, výrobkov a rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia senzometrických metód pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
úprava surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Krájanie, rezanie, pílenie, kockovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem a základná evidencia mäsa a mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane mäsových polotovarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konzervácia a skladovanie rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Marinovanie a solenie mäsa/rýb a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
etiketovanie mäsových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskych polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: A mäsových polotovarov.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.