Spracovateľ rýb

Spracovateľ rýbSpracovateľ rýb spracováva sladkovodné a morské, čerstvé i konzervované ryby. Spracovaním rýb sa rozumie usmrcovanie, pitvanie, porciovanie, filetovanie, marinovanie, údenie, balenie, tepelné opracovanie, nasolenie, výroba mäsových výrobkov a iných produktov z rýb (napr. lahôdok- rybací šalát) a ich skladovanie (chladenie, mrazenie). Spracovateľ rýb pri usmrcovaní dodržiava welfare zvierat, pitve t.j. odstraňuje vnútorné orgány nevhodné na ľudskú spotrebu, rozdeľuje telo ryby na jednotlivé kusy, odstraňuje nepotrebné časti tela ryby a odstraňuje šupiny z povrchu tela v závislosti od druhu ryby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
13769/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7511
SK ISCO-08
7511004
ESCO
2400
SK NACE Rev. 2
A03,C10
CPA 2015
A03,C10
Príslušnosť k povolaniu
7511004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizované riadenie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zásady správnej výrobnej praxe (HACCP) a základné legislatívne predpisy (napr. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z.z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich).
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Ryby a produkty z rýb.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia používané pri spracovaní rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy pri triedení odpadov v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady aplikácie prídavných látok a metódy ich stanovenia v inovovaných výrobkoch potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Clean label
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
návrhy inovácií sortimentu a skladby ponúkaných jedál, vyrábaných pokrmov, resp. lahôdkarských a iných výrobkov s cieľom pozitívne meniť stravovacie návyky a životný štýl
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika
Biopotraviny
3
princípy efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia a morfológia rýb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
špecifiká stravovania jednotlivých kultúr a náboženstiev
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika
3
aplikácia vhodných podmienok skladovania surovín, potravín, obalov, prídavných látok a korenín
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Clean label
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
navrhnutie spôsobu správneho stravovania
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Personalizované potraviny, nutrigenomika
Biopotraviny
3
aplikácia HACCP vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri spracovaní rýb a výrobe lahôdok
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola neporušenosti obalu mäsa, mäsových polotovarov, výrobkov a rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
porciovanie rýb podľa objednávky
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. filety, kúsky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
filetovanie mäsa
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
usmrcovanie a pitvanie rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údenie časti tela ryby v závislosti od druhu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri spracovaní rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzkach spracovania rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
správne uloženie vedľajších produktov a likvidácia odpadov vzniknutých v procese spracovania rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
3
príprava vstupných surovín (čerstvých, mrazených rýb)
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie baliacich techník a balenie sortimentu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
expedícia produktov v mieste určenom na spracovanie rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly prechovávania a usmrcovania živých rýb, stanovovania trhovej triedy kvality rýb a výťažnosti jedlého podielu.
Perspektíva: Aktuálna
3
konzervácia a skladovanie rýb
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia, základná úprava, balenie a expedícia sortimentu rýb a rybích výrobkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.