Strojársky laborant

Strojársky laborant vykonáva chemické, fyzikálne a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, materiálov, polotovarov a hotových produktov. Vyhodnocuje ich vlastnosti na skúšobných, testovacích a iných laboratórnych zariadeniach. Vypracováva analýzy nameraných hodnôt, spracováva návrhy opatrení, atesty a protokoly. Pripravuje potrebné indikátory, roztoky a činidlá pre chemické a fyzikálne procesy vo výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115007 - Strojársky laborant
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
pružnosť a pevnosť
4
fyzikálna chémia
4
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
4
metódy merania dĺžok a uhlov
4
chyby odliatkov
4
mikrobiológia
4
metódy kontroly priemyselných odpadov
3
účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
4
monitoring, meranie a hodnotenie vlastností látok, odpadov a znečistenia
4
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
4
posudzovanie metalografických štruktúr a snímok mikroštruktúr kovového materiálu
4
vypracovávanie atestov a protokolov v strojárskej výrobe
4
stanovovanie mechanických vlastností materiálov a mikroštruktúry materiálov
4
obsluha mikroskopov, skúšobných, testovacích a meracích zariadení
4
mikrobiologické skúšky sterility, stanovenie počtu a identifikácia mikroorganizmov a ich metabolitov
Špecifikácia:
Vírusov, baktérií, mykoplaziem, mikroskopických húb a protozoí.
4
stanovovanie odolnosti materiálov proti korózii za rôznych teplotných podmienok a prostredia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.