Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie drevaOperátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva a viacoperačné lesnícke lanovky na odvetvovanie a skracovanie dreva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10693/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8341
SK ISCO-08
8341005
ESCO
2832
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
8341005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedieť viesť evidenciu vyťaženého dreva a predpísanú evidenciu strojových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Poznať základné rádiokomunikačné zariadenia vhodné pre použitie v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať kvalitatívne normy pre jednotlivé druhy sortimentov základných hospodárskych drevín.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať obsluhu lesníckych strojov a mechanizmov: harvester, vývozná súprava, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulické rameno s adaptérom (harvesterová hlavica, odvetvovacia hlavica, stroje vybavené výpočtovou technikou na manipuláciu surových kmeňov alebo zariadením na vyhľadávanie vyrobených sortimentov dreva v porastoch).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť základných postupov pri jednoduchých opravách a údržbe strojov používaných v lesnom hospodárstve pri sústreďovaní dreva lesnými kolesovými traktormi.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať technické normy a štandardy pre prevádzku viacoperačných strojov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznať základné rozdelenie lesnej dopravnej siete a mechanizačných prostriedkov používaných na odvoz drevnej hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o porastovej a ťažbovej mape.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Znalosť druhov odpadov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s pojazdnými viacoperačnými lesnými strojmi na spracovanie dreva a nakladanie s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť zásad hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v lesníckych mapách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedieť sa orientovať v teréne podľa porastovej alebo ťažbovej mapy, poznať jednotlivé značky v porastových a ťažbových mapách, význam vrstevníc, určovanie sklonu terénu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Viesť evidenciu vyťaženého dreva a predpísanú evidenciu strojových zariadení, denník opráv a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
ťažba dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia v lesnej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na ťažbu, približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a na práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
sústreďovanie dreva lanovými systémami, vrátane ich montáže a demontáže
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Približovanie dreva lesníckou lanovkou vybavenou procesorovou hlavicou na odvetvovanie a skracovanie dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste - ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie terénnych úprav zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Úprava terénu radlicou stroja na vstup mechanizačných prostriedkov do lesných porastov, úprava zvážnic a približovacích liniek.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha viacoperačných strojov a mechanizmov v ťažbovej činnosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva, viacoperačné lesnícke lanovky na odvetvovanie a skracovanie dreva, ťažbové stroje - harvestery, lesnícke lanovky vybavené procesorovou hlavicou určenou na odvetvovanie a skracovanie dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
obsluhovanie rádio-komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedieť používať základné rádiokomunikačné zariadenia vhodné na použitie v lesnom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie a obsluha traktorov s ťahanými a závesnými zariadeniami /vlečky, štiepkovače/.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.