Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobePracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe vykonáva činnosti súvisiace s výrobou a prípravou reprodukčného materiálu lesných drevín určeného na zakladanie a obnovu lesných porastov. Pracovník vykonáva zber plodov a semien v semenných sadoch, tvarovacie rezy v semenných sadoch, pestuje sadenice lesných drevín, vyrába obaľované sadenice a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10634/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKLesný škôlkar
SKRobotník v lesnej škôlke
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 2 mesiace.
Poznámka: Akceptuje sa prax absolvovaná aj v rámci systému duálneho vzdelávania.
ISCO-08
6210
SK ISCO-08
6210003
ESCO
2880
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
6210003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o siatí, škôlkovaní, starostlivosti o semenáčiky a sadenice, o vyzdvihovaní sadeníc v lesných škôlkach, o umelej a prirodzenej obnove lesa, o koreňových systémoch lesníckych drevín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
postupy ochrany proti škodlivým činiteľom a lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o biologických (hmyzích) lesných škodcoch, o vykonávaných preventívnych opatreniach proti ich premnoženiu, o zakladaní lapačov a iných zariadení na ich odchyt. Pomenovanie biotických a abiotických škodlivých činiteľov pôsobiacich na lesný reprodukčný materiál.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha lesných strojov a nástrojov (krovinorez, motorová píla, motorový postrekovač, motorový orezávač, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné právne predpisy týkajúce sa lesných prác a pestovateľskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a spôsoby tvarovacích rezov v semenných sadoch
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy pestovania sadeníc lesných drevín
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
reprodukčný materiál lesných drevín
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zberu plodov a semien
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana pri prácach v lese a zásady poskytovania prvej pomoci v prípade úrazov a iného ohrozenia zdravia a života pri lesných prácach.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
analýza rizík a environmentálnych dopadov činnosti v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
práce s ručným lesným náradím v škôlkarskej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné náradie (kosák, motyka, krompáč, hrable, ručný postrekovač, ručná pílka a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
získavanie semien z plodov lesných drevín, ich ošetrovanie, ukladanie, stratifikovanie a skladovanie
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
predosevná príprava semien v lesných škôlkach
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Macerácia, máčanie v auxínoch alebo v kyselinách, stratifikácia, skúška klíčivosti semien lesných drevín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
siatie, škôlkovanie, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, vyzdvihovanie sadeníc v lesných škôlkach, expedícia
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Automatizácia a robotizácia
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
3
zavlažovanie lesných škôlok
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
ošetrovanie a triedenie semien, plodov na lesných drevinách a sadeníc na lesných záhonoch
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Automatizácia a robotizácia
3
ošetrovanie semenáčikov a sadeníc lesných drevín v lesných škôlkach
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
ochrana sadeníc a semenáčikov proti rastu buriny s využitím malej mechanizácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Lesné stroje a nástroje (krovinorez, motorová kosačka vedená ručne, motorová ostrihovačka a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vrátane manipulácie s chemickými látkami - v súlade zo zásadami BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie výpočtovej techniky, používanie základných užívateľských programov.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanizované spracovanie pôdy, hnojenie a príprava záhonov v lesných škôlkach
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.