Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve

Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctveTechnik pre ťažbovú činnosť v lesníctve usmerňuje, organizuje a riadi ťažbovú činnosť na zverenom úseku hospodárenia v rámci komplexného spracovania dreva vykonávaného motomanuálne a lesnými ťažbovými, dopravnými a mechanizačnými prostriedkami. Zodpovedá za používanie vhodných technológií spracovania dreva v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a za ekonomickú efektívnosť vykonávaných prác vlastnými zamestnancami a výrobnými prostriedkami, ako aj prác vykonávaných externými dodávateľmi v ťažbovej činnosti. Je zodpovedný za tvorbu projektov ťažbovej činnosti a prípravu podkladov pre tvorbu hospodárskych plánov na zverenom úseku (lesná správa a polesie). Vykonáva lesnú hospodársku evidenciu, analyzuje a zodpovedá za plnenie bilancovaných úloh v ťažbovej činnosti, za stav drevných zásob na výrobných lokalitách a za sortimentáciu vyznačenej ťažby. Usmerňuje a riadi vyhotovovanie technologických kariet. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a podieľa sa na tvorbe...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10579/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŤažbár
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143005
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, požiadavky na pracovníkov v ťažbovej činnosti, komunikácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V oblasti lesníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vedomosti o lesníckych mapách, katastrálnych mapách, ortofotomapách a elektronických geometrických plánoch. Vyhľadávanie čísel JPRL, parciel v operátoch katastra a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN. Evidencia a označovanie drevnej hmoty, resp. sortimentov dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Mechanizačné prostriedky v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva v lesnom hospodárstve. Možnosti nasadenia a využitia lesných strojov v rôznych podmienkach lesníckej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov - lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupov a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania ťažbovej činnosti. Usmerňovanie realizácie programu starostlivosti o les, kontrola, preberanie a evidencia prác a činností v ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Smerové a výškové projektovanie lesnej dopravnej siete podľa použitých približovacích a dopravných prostriedkov, projektovanie hradenia bystrín, lesníckych meliorácií a vodozádržných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Poznanie súvislostí medzi právnymi predpismi lesného hospodárstva a ochrany prírody, najmä v oblasti budovania a údržby lesnej dopravnej siete v územiach s rôznym stupňom ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o spôsoboch výchovy a obnovy lesných porastov, hospodárskych spôsoboch a ich formách pri obnove lesných porastov.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod. Znalosť metód GIS pre kontrolu stavu lesov (zdravotný stav, drevinové zloženie, zásoby drevnej hmoty, mapovanie prác a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva, ekonomické vyhodnotenie ťažbovej činnosti v nadväznosti na dosiahnuté finančné zhodnotenie vyťaženého dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o podmienkach a možnostiach realizácie prírode blízkeho obhospodarovania lesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Využitie a orientácia v lesníckych mapách, katastrálnych mapách, ortofotomapách a elektronických geometrických plánoch. Vyhľadávanie čísel JPRL, parciel v operátoch katastra a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Priebežná kontrola dodržiavania zásad BOZP, hygieny práce a protipožiarnej ochrany pri lesníckej prvovýrobe, operatívne a systémové riešenie zistených nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v lese
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Metodické a operatívne riadenie protipožiarnych opatrení na zverenom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a tvorba operatívnych výrobných plánov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spracovanie výrobno-prevádzkových plánov ťažbovej činnosti za zverený úsek hospodárenia, kontrola a dodržiavanie plnenia plánovaných úloh, tvorba operatívnych plánov ťažbovej činnosti za organizačnú jednotku a ich rozdelenie na nižšie organizačné jednotky (lesné obvody).
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť pri obnove programov starostlivosti o les a kontrole ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri obnove programov starostlivosti o les. Zabezpečovanie podkladov pre orgány štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a pre vyhotovovateľa programu starostlivosti o les. Spolupráca pri príprave a kompletizácii podkladov súvisiacich so starostlivosťou o les.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania technologickej prípravy pracoviska, technických a bezpečnostných predpisov pri ťažbe, približovaní a doprave vyťaženého dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Na základe zmien vývoja stavu lesa navrhovať úpravu alebo zmenu programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola kvality dokončených prác v ťažbovej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a preberanie vyťaženého dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vykonávanie kontrol deklarovaného množstva vyťaženého dreva a správnosti zatriedenia sortimentov do jednotlivých akostných tried.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedenie lesnej hospodárskej evidencie za lesnú správu a kontrola vyhotovovaných výkazov o práci (v oblasti ťažbovej činnosti).
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie hlásení o náhodných ťažbách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie spracovania hlásení o vzniku náhodných ťažieb pre štátnu správu. Vyhotovenie harmonogramu spracovania náhodných ťažieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce s ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach so samosprávami. Zabezpečovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Inštitúcie: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranárska služba a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie so škodlivým a nebezpečným odpadom v rámci lesnej výroby, v zmysle platných právnych predpisov a vnútropodnikových noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
prírode blízke obhospodarovanie lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Realizácia a uplatňovanie princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov so zameraním na zvyšovanie podielu tohto spôsobu hospodárenia v lesoch SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie výkonov zamestnancov, návrhy na ich odmeňovanie a motivácia zamestnancov k lepším výkonom.
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na organizačnú jednotku (lesná správa, polesie) a priameho nadriadeného.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v určenom lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ťažbová činnosť za lesnú správu alebo polesie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia komplexnej ťažbovej činnosti na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Ťažbová činnosť za lesnú správu alebo polesie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola plnenia operatívnych plánov, navrhovanie nových postupov a zabezpečovanie ich realizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Usmerňovanie zabezpečovania technologickej prípravy pracovísk a kontrola ich realizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola plnenia operatívnych plánov, navrhovanie nových postupov a zabezpečovanie ich realizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Navrhovať opatrenia na zabránenie vzniku škôd v lesných porastoch a zabezpečovať ich realizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.