Vedúci lesného obvodu

Vedúci lesného obvoduVedúci lesného obvodu riadi, usmerňuje a koordinuje prácu určeného lesného obvodu a realizuje opatrenia na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov. Plánuje a zabezpečuje lesnícke činnosti na zverenom úseku pri dodržiavaní programu starostlivosti o les a podľa platnej legislatívy pre lesné hospodárstvo. Priamo riadi výrobný proces s maximálnou hospodárskou efektivitou pri dodržiavaní zásad trvale udržateľného obhospodarovania lesov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10568/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKLesník
SKHorár
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3143
SK ISCO-08
3143001
ESCO
2109
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
3143001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť pracovno-právnych predpisov, princípov a postupov pri odmeňovaní pracovníkov v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť princípov, zásad a metód vedenia evidencie prác a výkonov, s dôrazom na vedenie lesnej hospodárskej evidencie, na úrovni lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vytváranie zdrojov lesného reprodukčného materiálu, spôsoby zberu semien, rezkov a plodov lesných drevín a starostlivosť o ne, ich ďalšie spracovanie, skladovanie a distribúcia, výroba sadbového materiálu v lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sortimentácia a druhovanie dreva podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov v zmysle platných STN.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o možnostiach nasadenia a využitia lesnej techniky v ťažbe, približovaní a doprave dreva, v pestovateľskej, či ostatnej lesníckej činnosti, vzhľadom na ich technické parametre, úžitkové vlastnosti a spôsobilosti. Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Biotické a abiotické činitele poškodzujúce lesné porasty, spôsoby zisťovania ich výskytu, postupy na vykonávanie prevencie a obrany proti ich pôsobeniu, odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné znalosti o budovaní a údržbe drobných lesníckych a poľovníckych stavieb a zariadení, znalosti o budovaní a údržbe lesných ciest.
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a jeho organizačných zložiek.
Perspektíva: Aktuálna
4
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov v oblasti štátnej správy v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia. Pôsobnosť a princípy fungovania štátnej správy v uvedených oblastiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, ostatná lesná výroba, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v odborných lesníckych činnostiach, stavebnej činnosti v lesníctve (budovanie ciest, zvážnic, drobných lesných stavieb a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
správa lesného úseku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a princípy organizácie a zabezpečenia prác a výkonov pri spravovaní lesného obvodu. Metódy, spôsoby a postupy získavania podkladov pre plánovanie a zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich zo spravovania lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť metód, princípov, postupov plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve a poľovníctve na úrovni lesného obvodu, vrátane príslušnej evidencie a kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika, plánovanie, riadenie a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva. Ekonomika lesného podniku (majetok podniku a hospodárenie s ním, náklady, výnosy a hospodársky výsledok podniku, odmeňovanie prác v pestovateľskej činnosti a pod). Marketing a obchodná činnosť v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska úprava lesov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kategorizácia lesov. Metódy a pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov. Priestorové rozdelenie lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesná doprava a mechanizácia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby dopravy dreva, vzhľadom na prepravované sortimenty a podmienky dopravy, ich porovnanie a ekonomické zhodnotenie. Druhy dopravných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy ťažby, približovania a dopravy dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva. Metódy a postupy na ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu a odvoz dreva. Metódy a postupy komplexného spracovania dreva v porastoch viacoperačnými strojmi (harvester, vývozná súprava a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody v rozsahu potrebnom pre riadenie lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, výchovy a obnovy lesných porastov, zamerané na optimalizáciu druhovej a priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. Spôsoby diferencovaného pestovania lesov. Pestovné metódy hospodárenia blízkeho prírode.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. LGIS, ARGIS, WEBLES, TOPOL, KRPK, KUBTAB a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesné prostredie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Geológia a geomorfológia - horninotvorné minerály, pôdotvorné horniny, terénne tvary a typy, terénne línie a pod. Pedológia - zložky pôdy, pôdny profil, druhy pôd, pôdne typy a ich charakteristika. Meteorológia, klimatológia - základné pojmy a vzťahy, meteorologické prvky, typy klímy, vplyv, význam a využitie klímy pri zakladaní, výchove a obnove lesa, fenologické prejavy rastlín vo vzťahu k poveternosti. Fytocenológia - vzťahy rastlín a prostredia, významné stanovištné druhy rastlín, vegetačné lesné stupne, ekologické rady a súbory.
Perspektíva: Aktuálna
4
lesnícke mapy
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy lesníckych máp používaných v lesníctve a možnosti ich využitia, čítanie v mapách a geometrických plánoch
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné drevné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Práca s informačnými technológiami a informačnými systémami používanými v lesníctve
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v geometrických plánoch, praktické využívanie lesníckych máp, orientácia v teréne podľa mapy.
Aktualizácia a údržba vlastníckych hraníc a hraníc jednotiek priestorového rozdelenia lesa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
4
spracovanie podkladov na tvorbu výrobno-prevádzkových plánov za lesný obvod a spolupráca na tvorbe výrobno-prevádzkových plánov za lesnú správu alebo polesie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Získavanie a spracovanie podkladov pre tvorbu výrobno-prevádzkových plánov za lesný obvod, za účelom ich ďalšieho využitia pri tvorbe výrobno-prevádzkového plánu vyšších organizačných jednotiek (lesná správa a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác na zverenom úseku lesníckej výroby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác na úrovni lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na úrovni lesného obvodu, jej vyhodnotenie a prijatie nápravných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola zabezpečenia realizácie opatrení proti vzniku škôd a škodcom v určenom lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kontrola a sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov, vrátane včasného upozornenia na gradáciu škodcov. Príprava podkladov na hlásenie orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, štátnej správy ochrany prírody a krajiny a lesníckej ochranárskej službe.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie vývoja stavu lesa a návrh úpravy programu starostlivosti o les
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Predkladanie návrhov na predĺženie lehoty pre zalesnenie a zabezpečenie mladého lesného porastu, resp. na zmenu výšky plánovanej ťažby. Realizácia opatrení prijatých na udržanie a zlepšenie zdravotného stavu lesných ekosystémov. Sledovanie a hlásenie vývoja úrody semien, kontrola zberu semien, sledovanie a hlásenie vzniknutej kalamity.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
4
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vkladanie údajov do lesnej hospodárskej evidencie. Vedenie evidencie a zodpovednosť za stav a množstvo zásob dreva v rámci lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie vyťaženého dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Meranie, označovanie a ciachovanie vyťažených surových kmeňov, vedenie príslušnej evidencie, vyplňovanie dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie so škodlivým a nebezpečným odpadom v rámci lesnej výroby, v zmysle platných právnych predpisov a vnútropodnikových noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Obsluha a riadenie motorového vozidla skupiny B pri zabezpečovaní prevádzkových úloh v rámci lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia, riadenie a kontrola ťažbovej činnosti v určenom lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie vyznačovania ťažby dreva, vyhotovenie podkladov o vyznačovaní ťažby dreva, vyhotovovanie dokladov o pôvode dreva.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prác pestovateľských činností v lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Príprava, zabezpečovanie, riadenie a kontrola pestovateľských prác v lesnom obvode.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v určenom lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a kontrola efektívneho využívania výrobných faktorov v rámci lesného obvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie a kontrola plnenia operatívnych plánov v lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie plnenia úloh, vyplývajúcich z operatívnych plánov v lesnom obvode. Vykonávať predbežnú, priebežnú a výslednú kontrolu plnenia plánovaných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Realizácia opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Realizácia účinných opatrení v rámci protipožiarnej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ochrany kultúr a porastov proti abiotickým a biotickým činiteľom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Realizácia preventívnych a obranných opatrení na ochranu lesných kultúr a porastov pred škodlivými činiteľmi biotického a abiotického pôvodu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhodovanie o opatreniach proti lesným škodcom
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Posúdenie druhu a rozsahu poškodenia lesa škodlivými činiteľmi, navrhovanie potrebných opatrení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.