Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve

Špecialista pre technický rozvoj v lesníctveŠpecialista pre technický rozvoj v lesníctve metodicky riadi investičnú činnosť, reprodukciu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Usmerňuje zavádzanie nových strojov a technologických postupov do výroby s cieľom intenzifikácie technologických procesov a znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie. Po technickej stránke zabezpečuje podklady k predkladaniu žiadostí z príslušných fondov, ktoré sú určené na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku alebo na ich údržby a opravy, dohliada na použitie finančných prostriedkov, osobitne z verejných zdrojov vynakladaných na obstaranie investícií, riadi dodržiavanie príslušných právnych predpisov a sleduje vecné plnenie plánov investičnej činnosti. Koordinuje zabezpečenie projekčných, geologických a geodetických prác pre stavebné akcie. Metodicky usmerňuje výstavbu zvážnic, opravy a udržiavanie stavieb, vrátane drobných vodných tokov. Spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy, orgánmi štátnej správy, inštitúciami vedecko-výskumnej z...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10558/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe súvisiaca s oblasťou mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve, resp. s oblasťou stavebnej investičnej činnosti.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132007
ESCO
1372
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
2132007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy tvorby projektov v lesníctve (projekty sprístupňovania lesa budovaním lesných ciest, projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rozsah vedomostí z pedológie v oblasti lesníctva pre potreby projektovania lesných stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov v oblasti investičného majetku podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Príprava a obsahová kontrola príslušných interných noriem formy v oblasti technického rozvoja
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre uplatňovanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Sledovanie vyhlásených výziev na investičné príležitosti a reakcia na ne.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie inovácií a vývojových trendov strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
Perspektíva: Aktuálna
7
lesné stavby
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné druhy stavieb pre potreby lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
štruktúra lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rozdelenie lesov podľa vlastníckych vzťahov, lesnícke organizácie, inštitúcie, lesnícke školstvo, štruktúra lesného podniku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
metódy projektovania lesných ciest, hradenia bystrín a lesníckej meliorácie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca s projektantom pri tvorbe projektov investičnej výstavby, zohľadnenie prírodných podmienok danej lokality podľa mapových podkladov a overenia podmienok v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy zakladania, pestovania, výchovy a obnovy lesných porastov. Metódy pestovania a ochrany lesa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. Pozemkár, WEBLES, WEBGIS, LGIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Princípy, plánovanie a riadenie lesného hospodárstva v oblasti investičného obstarávania majetku.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Bezpečná likvidácia odpadov vznikajúcich pri investičnej výstavbe, údržbe a rekonštrukcii nehnuteľného a hnuteľného majetku podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v leteckých snímkach, ortofotomapách, katastrálnych mapách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení, stavieb pre potreby lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinácia stanovenia a plánovania investičnej činnosti organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
spolupráca na tvorbe kritérií pre proces verejného obstarávania a na jeho vykonávaní (zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie prác, poskytnutie služieb)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri špecifikácii investičného obstarávania v príprave procesu verejného obstarávania.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov na výstavbu, opravy a údržbu lesných ciest, stavieb alebo na opravy a údržbu ďalších základných prostriedkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stanovenie naliehavosti a postupnosti realizácie investičnej výstavby, opráv a údržieb investičného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Strojné a stavebné investície.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vývoja lesných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, navrhovanie štruktúry vozového parku v nadväznosti na technické využitie a ekonomiku lesného hospodárskeho útvaru
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vyhodnotení verejného obstarávania po stránke naplnenia technickej špecifikácie zákazky.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia projektového manažmentu v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri tvorbe projektov na poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ. Orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov do lesníctva a ochrany životného prostredia. Zabezpečenie, po technickej stránke, podkladov na predkladanie žiadostí z príslušných fondov, ktoré sú určené na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zastupovanie a spolupráca s vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, výrobcami strojov a dodávateľmi stavebných prác pre lesné hospodárstvo, štátnou správou, orgánmi životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizačné zabezpečovanie projektových prípravných prác v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia projektových prípravných prác stavebných investícií pre potreby lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho obhospodarovania lesov
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri usmerňovaní nakladania s odpadmi pri investičnej výstavbe, údržbe a rekonštrukcii nehnuteľného a hnuteľného majetku podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.