Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve

Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctveRiadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve (škôlkárske stredisko, stredisko lesnej techniky, stredisko pridruženej lesnej výroby) riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý chod špecializovaného strediska v lesníctve, po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke. Je zodpovedný za plnenie úloh, ktoré vyžadujú účasť iných členov organizácie alebo organizačných zdrojov. Zvláda činnosti ako: stanovenie cieľov, organizovanie práce, motivovanie a zabezpečovanie komunikácie, meranie a hodnotenie výsledkov práce a na ich základe spravodlivé ohodnocovanie a odmeňovanie pracovníkov, zabezpečovanie kvalifikačného rozvoja pracovníkov, ktoré je zamerané na odbornú prípravu, rozvoj a integritu pracovníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10537/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1311
SK ISCO-08
1311009
ESCO
88
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
1311009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
6
možnosti využitia GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Globálny družicový polohový systém(GNSS z anglického Global Navigation Satellite System) je zariadenie určené na určenie polohy na povrchu Zeme za pomoci informácií prijatých z niekoľkých umelých družíc súčasne.
Zariadenie pracuje na princípe prijímania signálu z družice, ktorý obsahuje presnú časovú značku vyslania signálu a kód družice.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
6
elektronické geometrické plány
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochrana lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
6
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa lesného úseku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy hospodársko-úpravníckych činností
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné technológie a informačné systémy v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
princípy zelenej ekonomiky v rozvoji vidieka
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
znalosti problematiky výkonu štátnej správy v lesníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v geometrických plánoch a mapách užívaných v lesnom hospodárstve, zisťovanie taxačných veličín stromov a porastov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia princípov agrolesníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
6
analýza a využívanie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v produkcii a predaji produktov
6
využívanie GNSS systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: GPS aplikácie, drony v lesnom hospodárstve
6
uplatňovanie informačných technológií v komplexných procesoch v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie prác pestovateľských činností v lesnom obvode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V lesných škôlkach.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie ochrannej služby v rámci lesného revíru
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie komplexnej ťažobnej činnosti v lese v rámci celej lesného revíru
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.