Riaditeľ závodu v lesníctve

Riaditeľ závodu v lesníctveRiaditeľ závodu v lesníctve organizuje a riadi činnosti závodu, vytvára optimálne personálne, organizačné, materiálno - technické a hospodárske predpoklady pre jeho trvalý rozvoj. Zabezpečuje realizáciu funkčného mechanizmu kontrolnej činnosti, merania výkonnosti a zlepšovania všetkých procesov v rámci závodu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
10524/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (§ 17)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 47 ods. 4) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1311
SK ISCO-08
1311005
ESCO
88
SK NACE Rev. 2
A02
CPA 2015
A02
Príslušnosť k povolaniu
1311005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, požiadavky na pracovné pozície, vnútropodniková komunikácia, personálne činnosti - hodnotenie výkonu zamestnancov, vzdelávanie a kariérny rast zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia a vedenie porád.
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť výrobných a administratívnych procesov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť výrobných a administratívnych procesov v lesnom závode, ich previazanosť, spôsoby usmernenia ich činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kolektívneho vyjednávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Povinnosti riadiaceho pracovníka pri kolektívnom vyjednávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť základných metód prieskumu trhu, možností získania nových informácií na trhu s drevom.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Systém benefitov pre zákazníkov, podľa množstva odberu drevnej hmoty, alebo iných komodít lesného závodu, rýchlosti platieb a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
diaľkový prieskum Zeme
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť metód diaľkového prieskumu Zeme pre kontrolu stavu lesov (zdravotný stav, drevinové zloženie, zásoby drevnej hmoty, mapovanie prác a pod.). Využívanie lesníckeho geografického systému slúži na zber, ukladanie, vyhľadávanie a analyzovanie dát z lesnej hospodárskej evidencie, z Programu starostlivosti o les a katastrálnych podkladov. Zobrazovanie údajov podľa jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa pre potreby plánovania a rozvoja lesného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vrátane makroekonomických analýz a prognóz.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obsahová náplň obchodných zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metodické vedenie a schvaľovanie organizačných smerníc, inštrukcií, vnútorných predpisov, interných noriem, kontrola ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vyjadrovania sa k návrhom programov starostlivosti o lesy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Stanovenie zodpovedností a kompetencií jednotlivých pracovníkov k príprave Programov starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy, povinnosti a právomoci štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
lesné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Základné znalosti z pestovania, ťažby lesa, ochrany lesa, poľovníctva a hospodárskej úpravy lesa.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vedomosti o normách a normatívoch používaných v lesnom hospodárstve a ich význam pre plánovanie jednotlivých činností a vplyvu na ekonomiku lesného závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy organizácií v poľovníctve a lesnom hospodárstve, organizačné štruktúry, metódy a štýly riadenia a rozhodovania, motivačné teórie"
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Znalosť legislatívy v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plánovanie a riadenie lesného závodu (vrátane výrobného plánu) na základe programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosť metód GIS pre kontrolu stavu lesov (zdravotný stav, drevinové zloženie, zásoby drevnej hmoty, mapovanie prác a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zelenej ekonomiky v rozvoji vidieka
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Analýza možností pomoci lesného závodu k rozvoju vidieka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie legislatívnych zmien do stratégie riadenia lesného závodu
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie legislatívnych zmien, vyhodnotenie ich vplyvu na hospodárenie lesného závodu a uplatňovanie pri hospodárskej činnosti lesného závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výrobnej stratégie a investičných plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schvaľovanie a spolutvorba finančnej a výrobnej stratégie podniku pre nadchádzajúce obdobie.
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh opatrení na skvalitnenie systému vnútropodnikového riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza a navrhovanie nových opatrení na skvalitnenie riadenia lesného závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť pri obnove programov starostlivosti o les a kontrole ich plnenia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia jednotlivých úsekov lesného závodu pri spolupráci na vyhotovení programu starostlivosti o les.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov agrolesníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Praktické zakladanie agrolesníckych systémov (silvoorbové, silvopastorálne, agrosilvopastorálne).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní lesa
7
stanovovanie prevádzkových štandardov na poskytovanie služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Schvaľovanie základných prevádzkových štandardov a možností poskytovania služieb zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dohliadanie na dodržiavanie pracovno-právnych predpisov a interných predpisov a vyvodenie dôsledkov z ich porušovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie ponúk jednotlivých dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Schvaľovanie výberu ponúk od dodávateľov a určenie ich priority pre lesný závod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie cenových ponúk
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri tvorbe cenníkov drevnej hmoty a iných služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnotenie výkonov zamestnancov a návrhy na ich odmeňovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie hospodárskeho výsledku lesného závodu za sledované obdobie
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie analýzy hospodárskeho výsledku a prenesenie výsledkov analýz do ďalšieho riadenia závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát prostredníctvom geografických informačných systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Praktické využitie metód GIS pre riadenie, plánovanie a kontrolu lesníckych činností v lesníckom závode.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a využívanie výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Praktické využitie metód diaľkového prieskumu Zeme pre riadenie, plánovanie a kontrolu lesníckych činností na lesnom závode.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve
Geografické informačné systémy v lesnom hospodárstve
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Sledovanie vývoja pohybu cien na trhu s drevom a v službách, sledovanie reakcií konkurencie na aktuálnu situáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Určenie kompetencií pre jednotlivých riadiacich pracovníkov lesného závodu pre styk s úradmi, inštitúciami a pod., priame zastupovanie lesného závodu riaditeľom, v prípadoch neprenosných kompetencií
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce a komunikácie so zákazníkmi v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Koordinácia jednotlivých oddelení pri spolupráci so zákazníkmi v oblasti spracovania dreva.
Perspektíva: Aktuálna
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v lesnom závode
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Priame zastupovanie lesného závodu pri uzatváraní zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Praktické používanie komunikačnej a výpočtovej techniky pri riadení lesného závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie optimálneho počtu zamestnancov lesného závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Správne a rýchle reagovanie na organizačné a prevádzkové problémy a riadenie nových postupov pri ich odstraňovaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola na zverenom úseku, optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Sledovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít, ich kontrola a riadenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia v lesníckej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Riadenie a koordinácia jednotlivých oddelení lesného závodu a ich vedúcich zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie a motivácia zamestnancov k lepšiemu plneniu im zverených úloh.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe výrobných, investičných a ekonomických plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie tvorby výrobných, investičných a ekonomických plánov a určovanie hlavných smerov rozvoja lesného závodu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.