Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve

Technik protikoróznej ochrany v plynárenstveTechnik protikoróznej ochrany v plynárenstve vykonáva údržbu a opravy na zariadeniach protikoróznej ochrany potrubnej siete. Realizuje samostatne alebo v pracovnej skupine korózne merania, prieskumy a vonkajšiu inšpekciu potrubnej siete. Kontroluje a vyhodnocuje stav technických zariadení protikoróznej ochrany. Dodržiava postupy prác stanovené legislatívou a internými technologickými postupmi. Pripravuje záznamy o vykonaných prácach a meraniach a ich výsledky zaznamenáva v elektronických hláseniach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
10136/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (potrubné vedenie) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: § 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia ods. 1 pís. b) potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1. časti skupiny A písm. e

Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Špecifikácia:
§ 18 Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia ods. 1 pís. d) technické zariadenia plynové skupiny A

Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, príloha č. 11
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119030
ESCO
2554
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3119030

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Prístroje a systémy na meranie elektrických a prevádzkových veličín.
Perspektíva: Aktuálna
4
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1).
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkové predpisy kompresorovej stanice
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy protikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Korózny proces - vznik a priebeh korózie kovov, druhy korózie, zásady korózie materiálov, konštrukčné zásady obmedzenia korózneho napadnutia, ochranné nátery, spôsoby protikoróznej ochrany (vhodná voľba materiálu a konštrukcie, úprava prostredia, elektrochemická ochrana, vytvorenie ochranných povlakov a pod.) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
inteligentné elektroinštalácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy a princípy antikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky a údržby potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a zariadenia v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Postupy obsluhy a údržby guľových uzáverov potrubných systémov. Postupy aplikácie zariadení typu clock spring - na oceľové potrubia a na odstraňovanie porúch a defektov a ochranu potrubia na podperách. Postupy práce s prístrojmi na vyhľadávanie trás.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia montáže, opráv a revízie plynových potrubí a zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
detekčné prístroje na plyn
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Postupy ovládania obsluhy a údržby detekčných prístrojov na meranie koncentrácie zemného plynu.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zariadenia na meranie prietoku plynu, detekčné prístroje na meranie koncentrácie zemného plynu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Slovenská technická norma (STN), Technické pravidlo plyn (TPP), Podniková technická norma (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy v oblasti kvality zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc plynu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie zmien v príslušných STN týkajúcich sa elektrikárskych prác
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie technických špecifikácií, postupov a odporúčaní pre oblasť protikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava návrhov na odstránenie systémových porúch protikoróznej ochrany potrubných systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a realizácia užívateľských testovaní výrobkov určených pre oblasť protikoróznej ochrany a ich vyhodnocovanie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu technologických zariadení v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza, posudzovanie a navrhovanie inovatívnych postupov v oblasti protikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie a odstraňovanie poruchových stavov, vrátane návrhov riešenia v oblasti protikoróznej ochrany zariadení v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Určovanie opotrebovateľnosti plynového potrubia: hrúbka steny potrubia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia technických dát o priebehu a výsledkoch protikoróznej ochrany
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie prípravných činností pri montáži, inštalácii a opravách elektrotechnických zariadení a prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uvádzanie elektrických zariadení a ich súčastí do prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane ich zostavovania, montáže, zapájania a oživovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž technických zariadení obnoviteľných zdrojov energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
inštalácia smart zariadení a diaľkovo ovládateľných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
4
spolupráca pri montážach, opravách a údržbách rozvodných sústav v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov, inteligentných inštalácií a meraní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
4
zabezpečovanie profylaktických prevádzkových meraní a diagnostiky v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.