Technik telemetrie

Technik telemetrieTechnik telemetrie analyzuje a vyhodnocuje činnosti v prevádzke a údržbe telemetrických systémov, vrátane optimalizácie meracej techniky. Realizuje parametrizáciu telemetrických systémov pre SCADA v zmysle zásad jednotnosti programového vybavenia. Realizuje podporu prevádzkovateľom pri odstraňovaní chýb parametrizácie a pri uvádzaní telemetrických systémov do prevádzky. Zodpovedá za prevádzku a údržbu meracích a telemetrických systémov s cieľom dosiahnuť jednotnosť a správnosť obchodného a prevádzkového merania a prenosov, bezpečnú a bezporuchovú prevádzku....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
10129/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29)

Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa § 16 zákona 124/2006 Z. z. je potrebná aktualizačná odborná príprava minimálne každých päť rokov.


Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 24)

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113030
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113030

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
slovenské technické normy a technické predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy, pojmy a interné predpisy v oblasti metrológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a ods. 3)

Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné inštalácie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológie a zariadenia na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy, základné pojmy a interné predpisy súvisiace s fungovaním trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
detekčné prístroje na plyn
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny aplikačný server a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie prístroje a systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Meracia technika určená na pripájanie odberných miest k distribučnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly merania množstva a kvality zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis - Pravidlá pre prevádzku a údržbu plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlo plynu (TPP), Podniková technická norma (PTN), Slovenská technická norma (STN).
Perspektíva: Aktuálna
4
riadiace systémy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a schémy meracích a telemetrických systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Regulačné stanice plynu, zariadenia a merania a telemetrie, plynovody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.


Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti elektroniky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
orientácia v normách a v technických podkladoch na obsluhu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava pracovných postupov na vykonávanie dohľadu nad prevádzkou systémov v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba návrhu pravidiel na zabezpečenie jednotnosti programového vybavenia telemetrických systémov z hľadiska použitých algoritmov a rozsahu prenášaných údajov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh riešení a realizácia nových funkčností v telemetrických systémoch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh optimalizácie meracej techniky pri pripájaní odberných miest k distribučnej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a vyhodnocovanie údržby, rekonštrukcie, inovácie distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: S cieľom minimalizovať náklady počas celého životného cyklu meradiel a telemetrických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a riešenie neštandardných a krízových situácií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
monitoring funkčnosti komunikačných okruhov pre RMS a technologických objektov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: RMS - riadiace a meteringové systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
funkčné skúšky meracích staníc a prenosových zariadení v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch meracích zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Plynomery, tlakomery, prepočítavače a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a vyhodnocovanie činností realizovaných v prevádzke a údržbe telemetrických systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie technickej špecifikácie a štandardizácie telemetrických systémov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na fakturáciu činností v zmysle servisných zmlúv pre riadiace systémy a telemetrické zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž technických zariadení obnoviteľných zdrojov energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
údržba a základný servis technológií na báze OZE
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
riadenie technologických procesov v plynárenskej výrobe
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia procesov projektovania zariadení merania a telemetrie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti pridelených meracích strojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.