Špecialista elektrokonštruktér

Špecialista elektrokonštruktérŠpecialista elektrokonštruktér vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu. Analyzuje stavy elektrotechnických zariadení, pracuje s meracou a diagnostickou technikou, vyhodnocuje a interpretuje závery. Navrhuje riešenia problémov, inovuje elektrotechnické zariadenia. Uplatňuje STN, iné technické špecifikácie a dodržiava legislatívne predpisy v oblasti konštrukcie elektrotechnických zariadení a v oblasti BOZP. Špecialista elektrokonštruktér tvorí konštrukčnú projektovú dokumentáciu pre výrobu, montáž, údržbu a prípravu vyhlásenia o zhode elektrotechnických zariadení a systémov. Je zodpovedný za prípravu podkladov pre vyhlásenie o zhode elektrotechnických zariadení a systémov u oprávnených právnických osôb v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pozná oblasť mechanik...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
10106/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 24)
Poznámka: V prípade riadenia činnosti alebo prevádzky sa požaduje §23 s odborným vzdelaním a praxou v súlade s prílohou č. 11 písm. c) k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osobitné oprávnenie na zabudovávanie požiarnotechnického zariadenia do stavby a na vykonávanie kontroly a opravy požiarnotechnického zariadenia podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11c ods. 7 a 8)
Poznámka: Toto doplnenie sa týka zákonnej požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde sa v § 11c v príslušných ods. ustanovuje: (7) Zabudovávať požiarnotechnické zariadenia do stavby môže len fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu komponentov, z ktorých požiarnotechnické zariadenie pozostáva, ak si výrobca vydanie takéhoto osobitného oprávnenia vyhradil. (8) Opravovať požiarnotechnické zariadenia a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, podrobila sa overeniu vedomostí a má vydané osobitné oprávnenie od výrobcu požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia. Osobitné oprávnenie vydáva výrobca požiarnotechnického zariadenia, zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia a ich splnomocnený zástupca, ak majú sídlo v niektorom členskom štáte na obdobie piatich rokov. Výrobca požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, určí na vykonanie uvedených činností na území Slovenskej republiky svojho splnomocneného zástupcu.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151002
ESCO
537
SK NACE Rev. 2
C26,C27
CPA 2015
C26,C27
Príslušnosť k povolaniu
2151002

Kompetencie

Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológia blockchain na zápis, overovanie a ukladanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bleskozvody, ich montáže a revízie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vytvárania konštrukčnej projektovej dokumentácie v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
schémy zapojenia elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a údržby batérií a meničov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
technická dokumentácia, návody a schémy v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy plánovania a projektovania v elektrotechnike, automatizovanej výrobe a v robotike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
analytické a diagnostické metódy v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva v oblasti posudzovania elektrických zariadení pred ich uvedením a sprístupňovaním na trhu EÚ
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Špecialista elektrokonštruktér vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení a systémov na všetkých úrovniach napätia (MN, NN, VN, VVN). Musí mať vedomosti z oblasti posudzovania zhody elektrických zariadení NN pred ich uvedením na trh EÚ a požadovaných postupoch posudzovania zhody a dokladoch o preukázaní zhody (EÚ vyhlásenie o zhode) a ich požadovanom obsahu. V tejto oblasti platí legislatíva, ktorou je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z., ktorým sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
Táto oblasť podrobných vedomostí je nevyhnutná pre výrobcu elektrického zariadenia z hľadiska jeho konkurencieschopnosti na trhu EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v legislatívnych normách v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
orientácia v legislatíve v oblasti posudzovania elektrických zariadení pred ich uvedením a sprístupňovaním na trhu EÚ
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zavádzanie princípov a využívanie znalostí blockchain v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom superpočítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Architektúra superpočítačov je postavená na jednoduchom princípe. Je to v podstate veľké množstvo spolupracujúcich jednoduchých elementov, ktoré vytvárajú zložité štruktúry. Jednotlivé časti sú prepájané podobne ako počítačové siete. Často sú použité proprietárne riešenia prepojení.
Perspektíva: Budúca
4
vykonávanie výpočtov prostredníctvom kvantových počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Kvantový počítač je zariadenie na vykonávanie výpočtov, ktoré priamo využíva pri svojej činnosti kvantovomechanické fenomény, ako napríklad superpozíciu alebo kvantové previazanie častíc - na vykonávanie operácií nad dátami. Základným princípom kvantových výpočtov je to, že kvantové vlastnosti častíc sa môžu použiť na reprezentáciu a štruktúru dát a kvantové mechanizmy sa môžu použiť na vykonávanie operácií s týmito dátami.
Perspektíva: Budúca
4
diagnostikovanie zariadení IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
vyhodnocovanie a interpretácia záverov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza stavu elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie úvodných a realizačných projektov v oblasti elektrotechniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie výkresov a projekčných podkladov rozsiahlych energetických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na certifikáciu elektrotechnických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
montáž, údržba a oprava energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie porúch, oprava a údržba elektrických zariadení veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie princípov fungovania a údržby batérií a meničov energie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
využívanie technológie blockchain v automatizovanej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Blockchain je špeciálny druh distribuovanej decentralizovanej databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu tak z vonkajšej strany, ako aj zo strany samotných uzlov.
Perspektíva: Budúca
4
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Technológie pre zdieľanie a ukladanie informácií na distribuovanej databáze, kde sú kryptograficky chránené identity a transakcie. Implementácia blockchainu pozostáva z dvoch druhov záznamov: transakcií a blokov. Transakcie predstavujú dáta vložené do databázy užívateľovi, bloky potom záznamy potvrdzujúce, kedy a ako bola konkrétna transakcia pridaná do databázy blockchainu. Transakcie sú vytvárané užívateľmi, ktorí systém používajú ako databázu. Bloky oproti tomu vytvárajú "ťažiari", ktorí používajú softvér či hardvér vytvorený špecificky na vytváranie blokov. Transakcie vytvorené užívateľmi sú voľne odovzdávané od uzla k uzlu podľa toho, kto má práve s kým naviazané spojenie. Každý uzol obsahuje kompletnú či čiastočnú kópiu blockchainu. Tým je vyriešený problém centralizovaných databáz, ktoré používajú konvenčné technológie. Blockchain je stále vyvíjajúca sa technológia a existuje viacero výziev, ktoré treba riešiť, než dôjde k masovej implementácii. Hlavné výzvy vývoja blockchainu sa týkajú rýchlosti, rozsahu a regulácie. Decentralizované systémy sú zo svojej podstaty menej účinné ako centralizované systémy a musia riešiť kompromisy medzi bezpečnosťou a rozsahom svojich služieb. Očakáva sa, že technológie na báze blockchainu sa budú využívať, okrem bankovníctva, aj v hlavných priemyselných odvetviach, najmä pre plánovanie a správu dodávateľských reťazcov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri zavádzaní technológie 5G zohrávajú dôležitú úlohu: a) Rádiokomunikačný sektor Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU-R), ktorého cieľom je zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a nerušenej prevádzky rádiokomunikačných zariadení v rámci cezhraničnej komunikácie medzi všetkými členskými krajinami ITU, b) 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a c) 5G PPP (5G Infrastructure Public Private Partnership) . ITU-R definovala tri aplikačné skupiny použitia pre 5G: a) Rozšírené mobilné širokopásmové pripojenie (Enhanced Mobile Broadband - eMBB) - aplikačné prostredie je charakteristické vysokou prenosovou rýchlosťou, mobilitou, veľkou šírkou pásma, zvýšenou spektrálnou účinnosťou a vysokou kapacitou pripojenia terminálov v bunke a preto je zamerané na aplikácie, ktoré potrebujú vysokú prenosovú rýchlosť ako je napríklad streamované video s ultravysokým rozlíšením alebo aplikácie s mobilnou virtuálnou realitou. b) Masívna strojová komunikácia (Massive Machine Type Communication - mMTC) - aplikačná oblasť strojovej komunikácie sa vyznačuje prevažne rádiovým prenosom s vysokou energetickou účinnosťou (senzory pripojené 10 a viac rokov), vysokou kapacitou pripojenia zariadení. Preto bude táto aplikačná oblasť zameraná prevažne na internet vecí, e-Health, Priemysel 4.0, inteligentnú logistiku, monitorovanie životného prostredia, inteligentné siete alebo inteligentné poľnohospodárstvo. c) Aplikácie s vysokou spoľahlivosťou a nízkym oneskorením (Ultra-Reliable and Low-Latency Communication - URLLC) - aplikačná oblasť s vysokou spoľahlivosťou sa vyznačuje vysokou kvalitou spojenia, dostupnosťou a odolnosťou proti rušeniu. Aplikácie s vysokou spoľahlivosťou a nízkym oneskorením sú zamerané na krízové služby (prenos kritických údajov v reálnom čase), dopravu (inteligentné dopravné systémy), infraštruktúru, zdravotníctvo (monitorovanie životne dôležitých údajov) s ohľadom na osobnú aj verejnú bezpečnosť, alebo aplikácie používané v inteligentnej výrobe. Šírenie rádiových vĺn sa líši v závislosti od frekvencie, preto je dôležité zabezpečiť požiadavky na pokrytie a kapacitu sietí 5G vhodnými kombináciami použitých frekvenčných pásiem. Nízke (do 1 GHz) a stredné (1 - 10 GHz) frekvenčné pásma majú z hľadiska šírenia potenciál na zabezpečenie širokého pokrytia, vysoké frekvenčné pásma (nad 10 GHz) budú vhodné na zabezpečenie vysokej prenosovej kapacity sietí. Frekvenčné pásma pod 1 GHz sú vhodné vďaka priaznivým vlastnostiam šírenia najmä na zabezpečenie základného pokrytia a pokrytia aj odľahlejších oblastí, kde sa požaduje vyšší dosah alebo prienik do budov. Stredné pásma sú kompromisom medzi pokrytím a kapacitou prenosu. Pásma vysokých frekvencií poskytujú vysokú kapacitu prenosu, ale nevýhodou je znížený dosah. Ich výhodou je možnosť dosiahnutia vysokých prenosových rýchlostí s využitím techník formovania anténnych lalokov a vyššia efektivita využitia pásma.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozvoj robotických systémov v nových oblastiach bude kľúčový pre rôzne sektory, ako výrobný, tak inovačný. Na Slovensku je sektor výroby dôležitou oblasťou, preto mu musíme na úrovni podpory a rozvoja venovať adekvátnu pozornosť. Prechodom na Industry 4.0 až 4.1 sa výrazne menia možnosti výroby, ako i nárokov na automatizáciu a teda i nárokov na vedomosti a znalosti obslužného personálu, odborníkov na riadenie a automatizáciu, ale i nové oblasti, akými môže byť napríklad lietajúca robotika či mobilná robotika s vysokými nárokmi na senzorické systémy, ktoré sú kľúčové pre riadenie a bezproblémový chod a napríklad i pohyb či lietanie robotov medzi ľuďmi, kde je obrovský nárok na bezpečnosť i spoľahlivosť.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
-
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Superpočítač je jedným z najznámejších typov realizovania vysokovýkonných výpočtov (ang. High performance computing - HPC). Superpočítač obsahuje tisíce výpočtových uzlov, ktoré spolupracujú na dokončení jednej alebo viacerých úloh paralelne a spracováva tak dáta a vykonáva zložité výpočty vysokou rýchlosťou a to až na úrovni niekoľkých kvadriliónov výpočtov za sekundu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Vzhľadom na neustálu potrebu zmeny a vývoja nových riešení bude potreba kvantových počítačov a ich zavádzanie do praxe stále viac potrebné. Klasické počítače narážajú na bariéru vo svojich technologických limitoch. Kvantové počítače sú oproti tomu schopné prísť k riešeniam a novým informáciám pomocou kalkulácií a predpokladov. Kvantové počítače sú rýchle a postupom času by mali nahradiť niektoré dnešné počítačové systémy a servery.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.