NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky technik automatizácie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Technik automatizovanej linky, Technik robotizovaných pracovísk

Charakteristika
Strojársky technik automatizácie obsluhuje, programuje a udržiava automatizované linky, robotizované pracoviská a zariadenia s automatizovanou manipuláciou.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Strojársky technik automatizácie vykonáva odborné činnosti pri inštalácii automatizovaných liniek a pracovísk, pri ich prevádzke, opravách a údržbe. Uvádza pracovisko do chodu, programuje, realizuje úpravy a zmeny programov. Obsluhuje diagnostické pomôcky. Programuje jednotlivé časti a komponenty liniek a synchronizuje ich do funkčného celku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115002 - Strojársky technik automatizácie
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady BOZP a PO
4
meracia a regulačná technika
4
diagnostické metódy v automatizačnej technike
4
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
4
senzorické a kontrolné zariadenia
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
4
softvérové prostredie, operačné systémy
4

Návrhy na doplnenie EKR
princípy senzorickej techniky
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
4
používanie CAD softvéru
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
4

Návrhy na doplnenie: EKR
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
4
korekcie automatizovaných zariadení
4
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
4
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE