NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky špecialista automatizácie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Projektant automatizovaných systémov, Projektant robotizovaných pracovísk, Špecialista automatizácie výrobných procesov

Charakteristika
Strojársky špecialista automatizácie navrhuje, projektuje, optimalizuje a programuje automatizované výrobné linky a robotizované pracoviská.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Strojársky špecialista automatizácie vykonáva odborné a zložité činnosti pri navrhovaní, projektovaní a inštalácii automatizovaných liniek a pracovísk, pri ich prevádzke, opravách a údržbe. Vie pracovisko uviesť do chodu, programovať, realizovať úpravy a zmeny programov. Navrhuje použitie diagnostických pomôcok, navrhuje bezdemontážne aj demontážne postupy diagnostiky. Obsluhuje diagnostické pomôcky a navrhuje diagnostické postupy na diaľku - bez fyzickej prítomnosti pri zariadení. Programuje jednotlivé časti a komponenty liniek a synchronizuje ich do funkčného celku. Optimalizuje chod automatizovaných zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144004 - Strojársky špecialista automatizácie
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady BOZP a PO
7
princípy senzorickej techniky
7
princípy navrhovania pneumatických, hydraulických a servo systémov
7
metódy vyhodnocovania spôsobilosti strojov a zariadení
7
regulačná a automatizačná technika
7
princípy monitorovania automatizovaného zariadenia
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
7
softvérové prostredie, operačné systémy
7

Návrhy na doplnenie EKR
diagnostické metódy v automatizačnej technike
7
princípy programovania priemyselných robotov, manipulátorov a automatov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v normách a technickej dokumentácii CNC strojov, robotov, manipulátorov, automatizovaných zariadení
7
nastavenie automatizovaného zariadenia do nulového bodu
7
montážne postupy automatizovaných zariadení
7
navrhovanie úprav a korekcií automatizovaných zariadení pri zmene obrobkov
7
návrh a realizácia monitorovania funkcie automatizovaného zariadenia
7
tvorba a korekcie programu pre robot, automat alebo riadiacu jednotku
7
nastavenie uchopovadiel a manipulačných členov na správny chod automatizovaného zariadenia
7
diagnostikovanie porúch, vyhľadávanie príčin a navrhovanie efektívneho spôsobu opravy
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE