NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9629

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Letecký mechanik, Letecký mechanik - motorár, Mechanik lietadiel, Servisný technik leteckých motorov a zariadení, Technik leteckých motorov a zariadení , Technik údržby lietadiel

Charakteristika
Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a preventívne prehliadky a revízie, vrátane zoraďovania motorov a vykonávania motorových skúšok.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Montáž a demontáž motorov a motorového príslušenstva, montáž a demontáž spúšťacej jednotky motora, diagnostikovanie chýb a porúch, oprava dielov a častí motorov a ich výmena. Zoraďovanie motorov, motorové skúšky. Predletové a poletové technické prehliadky. Podpisovanie evidencie technických dát o priebehu a výsledkoch vykonanej práce.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 zo dňa 26.11.2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  Špecifikácia:
  Prenášanie motorov.

 • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel
  Špecifikácia:
  Part - 66, AML, B1

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu technického personálu so zameraním na špecializáciu DRAK-MOTOR
  Špecifikácia:
  Typový výcvik na opravovaný typ lietadla alebo vrtuľníka.


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 zo dňa 26.11.2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

Poznámka:
5 rokov ak neabsolvoval žiadny výcvik 3 roky + ukončené odborné patričné vzdelanie 2 roky + základný kurz výcviku

Klasifikácie
ISCO-08: 7232 - Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
SK ISCO-08: 7232001 - Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení
SK NACE Rev.2: Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Letecká doprava
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik leteckých motorov a zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zásady BOZP a PO
4
strojné súčiastky a ich parametre
4
technológia montáže agregátov, potrubí a konzol
4
spôsoby napojenia motora na palivovú, vzduchovú, hydraulickú inštaláciu a klimatizáciu v lietadle alebo vrtuľníku
4
diagnostické prístroje a meradlá
4
kovové materiály a ich vlastnosti
(Tvrdosť, pružnosť, húževnatosť.)
4
metódy vykonávania motorových skúšok
4
metódy ošetrovania a údržby motorov
(Vonkajšia a vnútorná konzervácia a odkonzervovanie motorov, balenie. )
4
technológia opráv leteckej techniky
(Postupy. )
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
elektrotechnika
(Základy elektrotechniky.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
voľba postupu práce, náradia, meradiel a náhradných dielov na výkon údržby a opráv podľa prevádzkových predpisov
4
orientácia v technickej dokumentácii a postupoch
4

Návrhy na doplnenie: EKR
viazanie bremien, prenášanie motorov
2
napojenie motora na palivovú,vzduchovú, hydraulickú inštaláciu a klimatizáciu lietadla alebo vrtuľníku
4
vedenie záznamov a o prevedených úkonoch
4
posudzovanie miery opotrebovania a poškodenia jednotlivých súčiastok leteckých motorov a zariadení
4
pretesňovanie spojov na pripojenie jednotlivých druhov médií
(Palivový systém, hydraulické systémy.)
4
zoraďovanie motorov a motorové skúšky
4
montáž a demontáž leteckých motorov
4
predletové a poletové prípravy
(Doplnenie olejov, vizuálna kontrola, kontrola kompresora.)
4
diagnostikovanie porúch leteckého motora a komponentov
4
vedenie záznamov a o vykonaných úkonoch na motoroch a leteckých zariadeniach
4
montáž agregátov, potrubí a konzol
(Príprava motora pred montážou.)
4
práca so špeciálnym náradím na jednotlivé typy lietadiel a vrtuľníkov
(Web kamera na čítanie odchýlok, momentové kľúče, prístroje na zoradenie vysielačov, rôzne prípravky, technologické dorazy.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia