NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Programátor CNC strojov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9627

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Programátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadne výkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chode výroby, vypracúva odchýlky od platnej výkresovej dokumentácie, vykonáva kontroly technologických režimov, sleduje a zavádza inovácie v oblasti programovania. Eviduje a spracováva odladené programy, sťahuje ich na server a následne nahráva do jednotlivých strojov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08: 3115006 - Programátor CNC strojov
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
EKR: Úroveň 5
SKKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Znalosť niektorého z programov na modelovanie/kreslenie.)
5
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
5
zásady a postupy konštruovania z kovu
(Strojárstvo.)
5
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
(Znalosť trieskového obrábania a technológie.)
5
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
5
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
5
technológia obrábania kovov
(Strojné obrábanie kovov.)
5
technológia sústruženia
5
technológia frézovania
5
technológia vŕtania a vyvrtávania
5
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
5
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
5
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
5
technické parametre strojárskych výrobkov
5
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
5
strojárska aplikovaná informatika
5
norma DIN 66025/ISO 6983
(Číslicovo riadené stroje.)
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
4
modifikácia programov pre cnc výrobné stroje
(Sústruhy, vyvrtávačky, frézky, hobľovačky, obrážačky, preťahovačky a iné výrobné stroje.)
5
oprava programov pre cnc stroje
(Z dôvodov nepredpokladaných zmien vo výrobe - zmena technológie, dokumentácie a pod.)
5
kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
5
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
5
orientácia v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov a automatizovaných systémov
5
tvorba nových programov na cnc stroje
5
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
3
navrhovanie systémov zálohovania dát a ich zabezpečenie
(Nastavovacie plány a programy vo výrobe.)
5
úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
5
vytváranie popisu príslušného programového kódu, vkladanie značiek a vysvetliviek pre programy v strojárstve
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia