NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Inžinier zvárania


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Inžinier zvárania schvaľuje konštrukčnú a technologickú dokumentáciu v oblasti zvárania a vykonáva kontrolu v danej oblasti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Inžinier zvárania je pracovník s úplnými technickými vedomosťami a zodpovednosťou v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 14731. Zabezpečuje dozor nad prípravou zvárania, nad zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie v rozsahu požiadaviek normy STN ISO 14731. Podieľa sa na preskúmaní požiadaviek zákazky, odbornom posúdení výkresovej dokumentácie a schvaľovaní subdodávateľov zváraných podskupín .

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zváračský inžinier IWE/EWE


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Absolvent technickej univerzity

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144008 - Koordinátor zvárania
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
strojárstvo
7
technológia zvárania kovov
7
technológia zvarovania plastov
7
technológia spájkovania
7
technológia tepelného spracovania kovov
7
kovové materiály a ich vlastnosti
(Stavy, v ktorých sa kovy, resp. ich zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach (rovnovážne binárne diagramy), zliatiny železa s uhlíkom, ocele. Správanie sa ocelí počas tavného zvárania, tepelné spracovanie zvarencov.)
7
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
(Základné teórie navrhovania rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní počas prevádzky. Základné pravidlá navrhovania zvarových spojov a ich správanie počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.)
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
normy a smernice vo zváraní
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
zariadenia pre rôzne technológie zvárania, tepelného delenia, pájkovania, plátovania a žiarového striekania
7
technológia plátovania a žiarového striekania
7
neželezné konštrukčné materiály a ich zliatiny
(Základné druhy, vlastnosti a ich zvariteľnosť.)
7
nastavovanie a optimalizácia procesu zvárania
7
ekonomika a riadenie v strojárskej výrobe
7
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
(Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
(Navrhovanie ich aplikácie vo výrobnom procese, určovanie vhodnosti použitej technológie. )
7
dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
7
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
7

Návrhy na doplnenie: EKR
určovanie vhodnosti subdodávateľa zváraných podskupín, kvalifikácie zváračov, spájkovačov, operátorov, zváracích a ostatných súvisiacich zariadení a ochranných pomôcok
7
preskúmanie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie
7
stanovenie vhodnej technológie zvárania
(Stanovenie technológie zvárania a príbuzných procesov, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.)
7
schvaľovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie v oblasti zvárania
7
vykonávanie kontroly kvality v oblasti zvárania
7
vykonávanie technického dozoru na pracoviskách
7
stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
7
vytváranie noriem a smerníc na zváranie kovov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE