NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
7400

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Manažér popredajných služieb v autoservise, Riaditeľ autoservisu, Riaditeľ popredajných služieb v autoservise, Vedúci autoservisu, Vedúci popredajných služieb v autoservise, Vedúci servisu

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá za dosiahnuté hospodárske výsledky, stanovenú kvalitu služieb, za dodávateľsko - odberateľské vzťahy, uplatňovanie moderných metód organizácie práce, hospodárne využívanie materiálu, energií, dodržiavanie štandardov výrobcu, príslušných predpisov a noriem.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) zodpovedá za kvalitu servisu podľa predpísaných štandardov, plnenie štandardov kvality na zabezpečenie spokojnosti zákazníkov (audity, fantómové testy), trvalý rast spokojnosti zákazníkov neustálym zlepšovaním servisných výkonov. Kontroluje a usmerňuje spracovanie reklamácií a záruk, udržiava obchodné vzťahy s fleetovými klientmi, veľkoodberateľmi dielcov, správcami vozových parkov. Komunikuje s poisťovňami pri riešení poistných udalostí. Podieľa sa na tvorbe a optimalizácii odmeňovacích systémov, vytvára vhodné, motivujúce pracovné prostredie. Zabezpečuje dodržiavanie predpisov BOZP, PO a zásad ochrany životného prostredia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    Špecifikácia:
    Minimálny požadovaný.

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    Špecifikácia:
    V závislosti od zamerania servisu.


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Strojárske zameranie, manažment.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky Poznámka:
V prípade vysokoškolsky vzdelaného pracovníka je odporúčaná prax 2 roky.

Klasifikácie
ISCO-08: 1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08: 1439002 - Riadiaci pracovník (manažér) servisu
SK NACE Rev.2: Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Manažér technických služieb

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
skladové hospodárstvo
4
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
3
metódy optimalizácie skladových zásob
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
manažment
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
4
manažment rizík
4
postupy a metódy vedenia porád
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
4
manažment pre stredných manažérov
4
personálny manažment
4
finančný manažment
4
manažment kvality
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
4
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
3
metódy a postupy výberu zamestnancov
3
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
marketingové plánovanie
3
direkt marketing
3
zásady reklamy
3
marketing v oblasti služieb
3
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
4
pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, sociálne zabezpečenie, zákon o službách zamestnanosti
3
obchodné právo (záväzkové právo, právo obchodných spoločností a ostatné súvisiace právne predpisy)
3
ekonomika podnikateľského subjektu
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
4
metódy merania spotreby času
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
3
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
(Zamerané na likvidáciu poistných udalostí motorových vozidiel.)
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
(Vrátane náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie.)
4
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
stanovy a základné organizačné normy organizácie
4
technické kreslenie v elektrotechnike
(Čítanie schém, porozumenie znakov.)
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
3
metódy merania prevádzkových veličín
3
testovacie a diagnostické prístroje
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Čítanie výkresov s porozumením.)
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
diagnostika motorových vozidiel
4
metódy ošetrovania a údržby motorových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
technológia autoklampiarstva, karosárstva
(Vrátane lakovníctva.)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(Vrátane spôsobov nakladania s odpadmi a recyklácie.)
3
postupy prijímania zákaziek
4
psychológia predaja
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
4
zásady bezpečnej prevádzky technických zariadení
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
4
systém CRM
(Riadenie zákazníckych vzťahov.)
4
inventarizácia
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov
4
diagnostikovanie porúch cestných motorových vozidiel
4
meranie veličín a parametrov jednotlivých dielov, agregátov a konštrukčných skupín cestných motorových vozidiel, vrátane elektrických veličín
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii cestných motorových vozidiel
4
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonanie autoservisných činností
4
operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
4
koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel a skladu náhradných dielov
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
4
príprava finančného plánu autoservisu
4
plánovanie a príprava marketingu servisu vozidiel
4
plánovanie a príprava personálnej stratégie servisu vozidiel
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v servise vozidiel
4
komunikácia a koordinácia vzťahu s úradmi verejnej správy, so zákazníkmi, dodávateľmi, zástupcom výrobcu, poisťovňou, leasingovými spoločnosťami, dodávateľmi náhradných dielov, spotrebného materiálu
4
zostavovanie podkladov pre účtovanie a kalkulácie v servise vozidiel
4
meranie výkonnosti pracovníkov
4
vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
4
realizácia výberových konaní pre dodávateľov
4
koordinácia riadenia kvality v servise vozidiel
4
vedenie evidencie a agendy servisu vozidiel
4
kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
4
koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel
4
príprava výkonového plánu servisu
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
4

Návrhy na doplnenie: EKR
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE