NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Priemyselný dizajnér produktov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6630

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
CAD dizajnér, Dizajnér v strojárstve, Dizajnér výrobkov v priemysle, Priemyselný dizajnér výrobkov

Charakteristika
Priemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové tvary priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov. Aplikuje najnovšie poznatky z oblasti priemyselného dizajnu, ergonómie, moderných technológií s cieľom zabezpečiť efektívnosť výroby a predajnosť výrobkov. Vytvára priestorové modely (pracovné makety, modely) a realizuje nefunkčné prototypy. Spracováva počítačovú simuláciu priestorových modelov, uskutočňuje virtuálnu prezentáciu výrobkov v grafických výstupoch vrátane animácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2163 - Dizajnéri a módni návrhári
SK ISCO-08: 2163004 - Priemyselný dizajnér produktov
SK NACE Rev.2: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Dizajnér produktov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
výtvarné techniky a technológie v priemysle
6
technológia tvárnenia materiálov
6
zásady a postupy konštruovania výrobkov
6
technické parametre strojárskych výrobkov
6
technológia modelovania foriem
6
spôsoby konštruovania a tvorby technickej dokumentácie pomocou počítača
6
montážne technológie v strojárskej výrobe
6
materiály a ich vlastnosti
(Kovové, nekovové, kompozitné materiály, plastické hmoty.)
6
ergonómia
(Vo výrobe.)
6
koloristika a kolorimetria
6
dizajn priemyselných výrobkov
(Vývojové trendy. )
6
psychológia predaja
5
psychológia reklamy
5
priemyselná ekológia
6
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
5
postupy a spôsoby opracovania a spájania materiálov
5
technológia výroby foriem
4
fyzika
6
dynamika
6
statika
6
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
6
geometria
(Vrátane deskriptívnej geometrie. )
6
matematické inžinierstvo
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
(Vrátane digitálnych metód.)
6
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
(Vrátane CAD tvorby výkresov.)
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
5
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie strojárskych výrobkov a ich častí
5
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
6
orientácia v normách kvality v strojárstve, v patentoch a priemyselných vzoroch
6
zostavovanie a vytváranie modelov priemyselných výrobkov podľa typizovaných postupov alebo podmienok dohodnutých so zákazníkom
6
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
6
návrh inovácií technologických súborov v strojárstve
6
zostavovanie a vytváranie nových modelov priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
6
poskytovanie konzultácií a rád v oblasti dizajnového riešenia nových produktov
6
koordinácia prác na riešení výskumných a vývojových úloh v strojárstve
6
koordinácia pri spracovaní technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v strojárskej výrobe
((FMEA, DFMEA) )
6
práca s grafickým konštrukčným systémom
(Práca s CAD, CAM, CAE systémami. )
6
výpočty rozmerov, uhlov a zaoblení strojových súčastí a polotovarov
6
pevnostné výpočty strojárskych súčastí a kovových konštrukcií
5
funkčné skúšky na testovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov zariadení/výrobkov, resp. prototypov
5

Návrhy na doplnenie: EKR
dizajnové riešenie strojových súčastí, uzlov a častí konštrukčných návrhov strojárskych výrobkov
6
návrh konštrukcií modelov a foriem
6
uplatňovanie štandardizácie, unifikácie a typizácie pri navrhovaní nových riešení výrobkov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia