NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dizajnér tvarovania kameňa


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Kameňosochár

Charakteristika
Dizajnér tvarovania kameňa vytvára plastiky a reliéfy z prírodného a umelého kameňa. Navrhuje a kreatívne tvorí priestorové a tvarové riešenia opracovávania kameňa.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vytvára plastiky do interiéru a exteriéru, napr. fontány, mestské mobiliáry, symboly firiem a inštitúcií, tvorí komorné úžitkové predmety, pomníky, pamätné tabule a vysekáva historické kópie a repliky. Zvláda kombinovanie kameňa s inými materiálmi, ako napr. kov, sklo, drevo.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 7319006 - Dizajnér tvarovania kameňa
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Kamenár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tímová práca Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy prírodného kameňa a ich vlastnosti
4
umelé kamene a ich vlastnosti
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania prírodného kameňa
4
história výtvarného umenia
(základy historických výtvarných a estetických zákonitostí vo vývoji ľudskej spoločnosti a výtvarnej kultúry)
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
4
technológia opracovania prírodného kameňa
4
technológia opracovania umelého kameňa
4
stroje, prístroje a zariadenia na opracovanie kameňa
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania kameňa (okrem drahých kameňov)
4
základy manažmentu umeleckého diela
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavovanie a osadzovanie sochárskych a kameňosochárskych diel v interiéri a exteriéri
4
ručné brúsenie a leštenie reliéfov a sôch
4
obsluha strojov na brúsenie a leštenie reliéfov a sôch
4
povrchové úpravy kameňosochárskych prác sekaním plastického písma alebo zložitých druhov písma, emblémov a znakov, vrátane zlatenia a farbenia
4
povrchové úpravy napr. ríms, soklov, kamenných zábradlí, schodov a pod. v rámci vykonávania opráv architektonických diel
4
príprava a úprava surovín a materiálov na zhotovovanie plastických, reliéfnych a sochárskych diel zo všetkých druhov kameňa
4
príprava na opracovanie jednotlivých častí kameňosochárskych diel zhotovovaním hlinených modelov a sadrových odliatkov
4
ručné sekanie sochárskych diel do kameňa podľa modelov alebo odliatkov
4
ručné vytesávanie sôch, plastík, reliéfov a iných umeleckých diel z kameňa podľa výtvarných návrhov, zhotovovanie verných kópií podľa historických predlôh
4
samostatné spracovanie výtvarného zámeru, štúdium podkladov a technickej dokumentácie na zhotovovanie sochárskych diel zo všetkých druhov kameňa
4
voľba postupu práce, spôsobov spracovania, nástrojov, pomôcok a materiálov na zhotovovanie rôznych sochárskych diel zo všetkých druhov kameňa
4
zostavovanie a zhotovovanie jednoduchých plastík a reliéfov z kameňa pomocou bodkovacieho stroja a kružidiel a ich skladanie a spájanie do celku podľa výkresu
4
orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na spracovanie prírodného a technického kameňa
4
kontrola a posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu spracovávaného umelého kameňa
4
obsluha programovateľných zariadení na spracovanie umelých kameňov
4
tvorba výtvarno-technickej dokumentácie
(návrhy, modely, počítačová vizualizácia)
4
navrhovanie, tvorba modelov, zhotovenie foriem na odlievanie finálnych priestorových návrhov
(obsluha počítačových programov na vytvorenie návrhov 3D, 3D skenovanie a ich následnú realizáciu v CNC frézach )
4
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania kameňa z technologického, funkčného a estetického hľadiska
4
orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na spracovanie prírodného a umelého kameňa
0

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE