NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mozaikár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mozaikár realizuje samostatne alebo pod vedením autora výtvarného diela podľa dodanej predlohy, dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov mozaikové diela.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Aplikuje konkrétne technológie a materiály používané pri realizácii mozaík v interiéroch alebo exteriéroch. Podieľa sa na zabezpečení logistiky a opracovania materiálov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 7319004 - Umelecký mozaikár
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia zhotovovania mozaikových plôch zo skla, keramiky a kameňa
(špecifiká mozaikárskych technológií)
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
4
základy manažmentu umeleckého diela
4

Návrhy na doplnenie EKR
vlastnosti a možnosti použitia podkladových materiálov mozaiky
4
spôsoby delenia a úpravy mozaikárskych materiálov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v podkladoch a v technickej dokumentácii pre zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
4
príprava a úprava surovín a materiálov na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov zo sklenených smaltov a prírodných kameňov
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie logistiky mozaikových materiálov, náradia a vybavenia
4
používanie špeciálneho mozaikárskeho náradia a vybavenia
4
práca s rozmanitými materiálmi podkladu mozaiky i mozaiky samotnej
4
rozpoznávanie mozaikárskych materiálov a ich kvalitatívnych vlastností
4
výber, posúdenie a príprava povrchu na aplikovanie podkladových materiálov mozaiky
4
prezentovanie zámeru, technologických a realizačných postupov pri zhotovovaní mozaiky pre schvaľovací proces alebo výber
4
dokumentácia procesu mozaikárskych prác zápisom, resp. obrazom
4
príprava pracoviska na aplikáciu mozaiky
(organizácia pracoviska na prácu s materiálmi za účelom realizácie mozaiky tak, aby bolo vyhovujúce z hľadiska technológie nanášania materiálov, ergonómie a bezpečnosti fyzického pracovného výkonu, rozostavenie pracovných pultov, lešenia (prípadne inštruktáž špecializovaných lešenárov v osobitných podmienkach zložitej stavby lešenia), osvetlenie, vetranie priestoru)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE