NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Správca historických pamiatok


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Kastelán, Správca hradu, Správca kaštieľa, Správca zámku

Charakteristika
Správca historických pamiatok zabezpečuje a riadi správu, prevádzku a údržbu historickej pamiatky s dôrazom na zachovanie jej architektonických, historicko-umeleckých a pamiatkových hodnôt. Spolupracuje pri jej prezentačnom a kultúrnom využití.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje technicko-hospodársku správu, prevádzku a údržbu historickej pamiatky, prípadne čiastočnú rekonštrukciu niektorých objektov alebo ich častí s dôrazom na zachovanie jej architektonických, historicko-umeleckých a pamiatkových hodnôt. Vytvára podmienky a zabezpečuje jej optimálne využitie pri realizácii prezentačných aktivít, ako sú expozície, výstavy, kultúrno-vzdelávacie aktivity. Riadi zamestnancov historickej pamiatky a zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 5153 - Správcovia objektov
SK ISCO-08: 5153001 - Správca historických pamiatok
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Správca objektov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
Systém verejnej správy na Slovensku - štátna správa, samospráva, verejné inštitúcie
(základné poznatky o fungovaní verejnej správy a fungovaní špecializovanej štátnej správy)
4
účtovné doklady a ich evidencia
(postupy pri vedení a evidovaní účtovných operácií)
4
fakturačná a zmluvná problematika
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
(základné poznatky o vytváraní a fungovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahoch)
4
zásady, metódy a postupy odpisov a vyraďovania majetku
4
prevádzka a údržba technického zariadenia budov a prevádzkových zariadení
4
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
(základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva)
7
zásady protipožiarnej ochrany objektov
(základné poznatky a vedomosti o proti požiarnej ochrane objektov )
7
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
7
vnútorné organizačné smerice a predpisy
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(pracovnoprávne predpisy a predpisy pri odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
(základné poznatky o vedení úradnej korešpondencie)
4
marketing v cestovnom ruchu
(základné poznatky o marketingu a reklame v cestovnom ruchu, o propagácii pamiatky ako objektu cestovného ruchu)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy pri správe majetku
7
manažment a postupy riadenia prevádzky objektu
7
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
(základné poznatky o príprave, zabezpečení a organizovaní prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivít)
7
spôsoby prezentácie a možnosti využitia historických objektov
(základné poznatky o spôsoboch prezentácie a možnostiach využitia historických objektov)
7
zásady a princípy prevádzky expozičných a výstavných priestorov
(základné poznatky o prevádzke expozičných a výstavných priestorov)
4
služby pre verejnosť pri sprístupňovaní historických objektov
(základné poznatky o službách pre verejnosť pri sprístupňovaní historických objektov - postupy prevádzky pokladne, múzejného obchodu, občerstvovacieho zariadenia)
4
história pamiatkového objektu a regiónu
(základné poznatky o histórii objektu a regiónu, základné poznatky o jeho architektonicko-umeleckom vývoji)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
(spolupráca s bezpečnostnou službou)
4
zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou budovy
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
4
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
7
evidencia a inventarizácia zvereného majetku
4
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
7
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
6
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
6

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie základných informácií o objekte, jeho prezentačných, kultúrno-vzdelávacích aktivitách pre médiá a verejnosť
7
zabezpečovanie revízií stanovených právnymi predpismi
(revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, bezpečnostných systémov, ochrany zdravia pri práci)
7
zabezpečovanie údržby, opráv a čiastkových rekonštrukcií objektu v súlade s právnymi predpismi pri správe majetku
7
zabezpečovanie dodávok tovarov a služieb pre potreby prevádzky, údržby a rekonštrukcie objektov
7
príprava podkladov a dokladov na spracovanie objednávok a na uzatváranie zmluvných vzťahov s rozličnými partnermi
7
organizovanie a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov
7
plánovanie ľudských zdrojov pri správe objektu
7
tvorba a aplikácia vnútorných organizačných smerníc, kontrola ich dodržiavania
7
prevádzka pokladne pre verejnosť, poskytovanie informácií pre návštevníkov, prevádzka múzejného obchodu
(predaj vstupeniek, predaj suvenírov, publikácií a pod.)
4
zabezpečovanie prevádzky expozičných a výstavných priestorov, sprístupňovanie areálu historickej pamiatky
(poskytovanie lektorátov v expozičných a výstavných priestoroch, zabezpečovanie dozoru v expozičných a výstavných priestoroch)
4
komunikácia s orgánmi verejnej správy a špecializovanej štátnej správy
(komunikácia s úradmi vykonávajúcimi ochranu pamiatok, komunikácia s verejnou správou, napr. pri povoľovaní stavieb)
6
zabezpečovanie zhotovenia informačných tabúľ, panelov o pamiatke
(vrátane tvorby, prípravy ich obsahu a zabezpečenia ich výroby, osadenia v teréne a pod.)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE