NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lektor v múzeu a galérii


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Sprievodca v múzeu/galérii

Charakteristika
Lektor v múzeu a galérii podáva na základe poskytnutých informácií - sprievodcovského/lektorského textu, príp. scenára sprievodný výklad a sprostredkúva odborné informácie s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Na základe odborných poznatkov o expozícii alebo výstave získaných od kurátora alebo múzejného pedagóga múzea/galérie a vlastnej praxe volí spôsob sprievodného výkladu a prispôsobuje jeho obsahovú úroveň špecifickým skupinám múzejných/galerijných návštevníkov. Podáva výklad v slovenskom, aj v cudzom jazyku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 5113 - Turistickí sprievodcovia
SK ISCO-08: 5113005 - Lektor, sprievodca v múzeu, galérii
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 344

Príslušnosť k povolaniu
Sprievodca v cestovnom ruchu

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
prezentovanie Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
4
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
(základné poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie)
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
4

Návrhy na doplnenie EKR
kultúrne dedičstvo regiónu a jeho ochrana
4
spôsoby a princípy múzejnej komunikácie
4
druhy sprievodných muzeálnych/galerijných programov
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
udržiavanie hlasovej dispozície
4

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie sprievodného výkladu k výstavám a expozíciám
(sprostredkovanie a aplikácia získaných informácií adekvátnym spôsobom pre rôzne skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie, vrátane zahraničných návštevníkov)
4
aktivizácia návštevníkov múzea, resp. galérie
4
participácia na príprave lektorátov výstav a expozícií
(na základe odborných zdrojov, kurátorských usmernení, prípadne usmernení galerijného/múzejného pedagóga)
4
sprostredkovanie významov múzejných, resp. galerijných prezentácií
4
participácia na realizácii výchovno-vzdelávacích a sprievodných programov
(v múzeu, resp. galérii)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE