NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Knihovník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Knihovník akvizitér, Knihovník katalogizátor, Knihovník operátor digitalizácie, Knihovník pre prácu s deťmi a mládežou, Knihovník správca knižničných fondov, Knihovník v knižnično-informačných službách, Školský knihovník

Charakteristika
Knihovník vykonáva odborné knižnično-informačné činnosti vo všetkých typoch knižníc. Zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu v súlade s akvizičným plánom inštitúcie. Vykonáva odborné práce týkajúce sa správy, organizácie, ochrany a revízie knižničného fondu. Na základe formálnej a obsahovej analýzy dokumentov vytvára katalogizačné záznamy - menný a vecný popis podľa štandardov a stanovených metodík. Zabezpečuje výpožičné služby knižnice, vrátane medziknižničnej výpožičnej služby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Poskytuje základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby, vrátane prístupu k externým informačným zdrojom. Organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie a komunitné aktivity, besedy, prednášky, čitateľské súťaže a výstavy. Zabezpečuje odborné knižničné a informačné činnosti v špecializovaných oddeleniach pre deti a mládež. Realizuje informačné zabezpečenie a podporu edukačného procesu v akademických a školských knižniciach. Poskytuje špecializované knižnično-informačné služby pre používateľov so špecifickými potrebami. Vykonáva súbor odborných činností spojených s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov. Zabezpečuje rešeršnú a ďalšiu informačnú agendu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 4411 - Knihovníci
SK ISCO-08: 4411000 - Knihovník
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Knihovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
autorské právo, priemyselná právna ochrana
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
4
zásady a postupy budovania, spracovania a katalogizácie informačných, knižných a archívnych fondov
4
knihovnícke a informačné služby
4
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
4
princípy digitalizácie dokumentov a knižných fondov
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
4
formy a metódy individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi knižničných a informačných služieb
4
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
4
normy, štandardy a metódy spracovania a katalogizácie informačných zdrojov
4
elektronické informačné zdroje a vyhľadávacie nástroje
(základné informačné zdroje a nástroje - elektronická knižnica časopisov, licencované elektronické informačné zdroje a pod.)
4
podmienky ukladania, skladovania a ochrany dokumentov
4
pedagogicko-psychologické zásady a postupy práce so skupinami používateľov so špecifickými potrebami
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
evidencia, katalogizácia a adjustácia v knižniciach
(podľa štandardov a stanovených metodík v knižniciach)
4
organizovanie, sprostredkovanie a realizácia vzdelávacích aktivít
(príp. kultúrnych a komunitných aktivít)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie informácií prostredníctvom informačných produktov a knižnično-informačných služieb
(v spracovanej a používateľovi prístupnej podobe)
4
analýza a spracovanie jednoduchých informačných požiadaviek, potrieb a očakávaní používateľov knižnično-informačných služieb
4
vyhľadávanie, analýza a overovanie informácií, dokumentov a informačných zdrojov
4
zhromažďovanie objektívnych informácií o používateľoch knižnično-informačných služieb
(registrácia, výpožičky)
4
budovanie, organizácia, správa a revízia knižničného fondu
(začleňovanie nových prírastkov do fondu, vyraďovanie dokumentov v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi)
4
poskytovanie základných knižnično-informačných, konzultačných a referenčných služieb
4
zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby
4
zabezpečovanie procesov akvizície v súlade s akvizičnou politikou knižnice
4
sprístupňovanie knižničných fondov
4
odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
4
zabezpečovanie odborných knižnično-informačných činností a služieb v špecializovaných oddeleniach, resp. používateľom so špecifickými potrebami
(napr. činnosti pre deti a mládež, služby používateľom so špecifickými potrebami (zdravotné, sociálne znevýhodnenie a pod.) a i.)
4
odborná komunikácia s používateľmi knižnice
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE