NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Operátor kamerových žeriavov

Charakteristika
Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip) pomocou automatických alebo poloautomatických zariadení na umožnenie pohybu kamery zabezpečuje všetky jej požadované polohy a pohyby.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Úzko spolupracuje s režisérom a kameramanom a pomocou obsluhy kamerových ramenových žeriavov zabezpečuje, aby všetky polohy alebo pohyby kamier, prípadne iných pomocných zariadení na snímanie obrazu boli dosiahnuteľné. Obsluhuje zariadenia na umožnenie pohybu kamery, ako sú kamerový žeriav (crane grip), kamerový vozík (dolly grip), kamerová jazda (dolly shot) a ďalšie zariadenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521009 - Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
4
strojné mechanizmy
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
4
filmové a televízne umenie
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
(základná znalosť vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - v časti zdvíhacie zariadenia)
4
televízna technika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby obsluhy ramenových zdvíhacích zariadení
4
filmová technika
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
samostatné operatívne vykonávanie údržby a opráv pohyblivých kamerových a osvetľovacích prostriedkov a zariadení na montáž všetkých typov snímacích ramien a videokamier
4
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
4
orientácia v zostavovaní, obsluhe a premiestňovaní kamerových zariadení v rámci filmovej a televíznej tvorby
4
predpísaná manipulácia so snímacou technikou a ďalším kamerovým technickým zariadením, transport a skladovanie zariadení v priebehu natáčania filmu
4
zabezpečovanie celého kamerového technického vybavenia, stavby jazdy a premiestňovania kamery a príslušenstva podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania
(podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania)
4
zabezpečovanie úpravy scény v priebehu natáčania podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.
(podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.)
4
riadenie montážnych prác pri stavbách dráh pre pohyblivé kamerové prostriedky, kamerových a osvetľovacích rámp, pri dodržovaní platných bezpečnostných predpisov
(pri dodržiavaní platných bezpečnostných predpisov)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE