NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Asistent kamery


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Asistent kamery vykonáva technické a asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Pripravuje kameru a objektívy, podieľa sa na montáži kamerových zariadení, asistuje pri obsluhe kamerových systémov, nastavuje správnu ostrosť a priostrovanie snímaného obrazu. Kontroluje technický stav kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov vysielacích a audiovizuálnych systémov a organizuje ich opravy a údržbu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521008 - Asistent kamery
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 5
NKR: Úroveň 5
ISCED: 554

Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
5
technológia filmovej výroby
5
technológia televíznej výroby
5
televízna technika
5
kamera
5
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
5
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
5
dejiny filmu
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5

Návrhy na doplnenie EKR
estetické aspekty filmovej a multimediálnej tvorby
5

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
5
voľba a výber technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel v spolupráci s kameramanom a režisérom, s ohľadom na zabezpečenie technickej kvality obrazových záznamov
5
zostavovanie a príprava kamery k natáčaniu filmových a televíznych scén, kompletizácia kamerového príslušenstva a jeho premiestňovanie pri natáčaní
5
zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
5
zvládanie primárneho záznamovej reťaze snímania audiovizuálnych diel, samostatné snímanie záberov technického charakteru
5

Návrhy na doplnenie: EKR
ovládanie kameramanskej techniky a technologických postupov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
(zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky)
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE